Home

Bibliografické zdroje

Citovanie

Bibliografické citace jsou souborem údajů o citovaných autorských dílech nebo jejich částech, jež umožňují jejich identifikaci, včetně ověření údajů. Též čtenáři umožňují získat informaci o dalších zdrojích, které se dotýkají popisované problematiky.Tvoří seznam použité literatury nebo elektronických zdrojových dokumentů a také se využívají pro. Bibliografické údaje se vyskytují v pořadí: autor, název dokumentu, fakta o dokumentu. Každá citace vždy musí obsahovat autora a název díla, pořadí vydání, rok vydání a standardní číslo, takzvané ISBN nebo ISSN. U nás je dále zvykem uvádět v citacích i místo vydání, nakladatelství a počet stran dokumentu Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 Olga Biernátová, Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jan Skůpa, Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna Připomínkovali: Eva Bratková, Dagmar Čerňová, Věra Eliášová Jak citovat elektronické zdroje v bakalářských a diplomových pracích tak, aby se nad nimi nikdo nepozastavil a byli úplně správně? Citace z internetu či webových stránek. Ideální je se držet ČSN ISO 690:2011 | Bibliografické citace, které nejlépe odpovídají všem možným požadavkům pro citování v odborných pracech Bibliografické práce jsou téměř vždy považovány za terciární zdroje. Bibliografické práce se liší v množství detailů v závislosti na účelu a lze obecně rozdělit do dvou kategorií: enumerativní bibliografie a analytická

Elektronické zdroje. Citování elektronických zdrojů je kapitola sama pro sebe a upravuje ho druhá část normy ISO 690, tedy ISO 690-2 (ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části). Pro zjednodušení uvádíme zobecněný formát: AUTOR. Název dokumentu Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu

Výklad termínu: Nejmenší logická jednotka použitá na bibliografický popis, která plní identifikační a selekční funkci. Podle zdroje se rozlišují bibliografické údaje derivované (převzaté z dokumentu) a údaje askribované (doplněné zpracovatelem záznamu) Bibliografické informační zdroje na webu Archeologického ústavu AV ČR. Zajímavou možností je i online bibliografie časopisu Památky archeologické . Archivní fondy Č Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu. elektronické zdroje - citace webu - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citac Bibliografické zdroje. Databáze publikační činnosti VŠE. info přejít na zdroj. přehled publikačních výstupů akademických pracovníků VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze. Centrum informačních a knihovnických služeb. tel.: +420 224 095 581 knihovna@vse.cz Typ zdroje: plnotextová databáze; Dokumenty: právní předpisy / knihy / články / bibliografické záznamy Formát: text Zaměření: právo Pokrytí: 1918-současnost Jazyk publikací: čeština / angličtina Jazyk rozhraní: čeština / slovenština Možnost stažení: ne Možnost offline výpůjčky: ne Nápověd

Komiks, neboli sekvenční umění, je v našem prostředí do poměrně nedávné doby velice opomíjený, ba zavrhovaný osobitý druh umělecký formy, který se ještě nedočkal dostatečné akademické reflexe. A to i přes to, že jde o specifické umělecké postupy, pracující s komplementaritou verbálních i obrazových prvků, které si tuto reflexi jistě zaslouží Pořadí bibliografických údajů pro jednotlivé zdroje (uvedeny pouze povinné údaje) Kniha nebo jiný samostatně vydaný dokument, tištěný či on-line: Jméno tvůrce (tvůrců). Název citovaného dokumentu [Typ nosiče]. Vydání. Misto: Nakladatel, Datum publikování. Datum aktualizace/revize [vid. Datum citování]. Název a. Sekundární - informační zdroje popisující primárně dokumenty (bibliografické databáze, knihovní katalogy apod..), Terciární - zdroje obsahující především informace o existenci sekundárních informačních zdrojů (databáze katalogů, webové adresáře a pod.). EIZ z hlediska technického zpřístupněn

Bibliografická citace - Wikipedi

 1. Odkaz je způsob propojení citace a bibliografické citace, ili textu práce se seznamem bibliografických citací. Úkolem odkazu není informovat o druhu zdroje (stejný odkaz máme pro knihy i e-zdroje), jeho jedinou funkcí je konkrétní citaci propojit ve vaší práci s odpovídající bibliografickou citací. Pro tvorbu odkaz
 2. Odkazování na zdroje je věc, která studentům (a nejen jim) při psaní odborných textů činí možná největší problémy. Způsobů odkazování existuje několik, na různých školách se používají různě, také každý může mít v těchto věcech trochu jiný osobní vkus, který samozřejmě uplatnit lze, protože ne všechno je dáno zcela striktně a některé věci lze.
 3. Použité informační zdroje: ČSN ISO 690 (01 0197). Dokumentace - Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha : ČSNI, 1996. 31 s. ČSN ISO 690 - 2 (01 0197). Informace a dokumentace - Bibliografické citace - Část 2 : Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha : ČSNI, 1999. 22 s. BRATKOVÁ, Eva
 4. Soubor webových stránek soustředěný kolem této hlavní webové stránky prezentuje pouze základní příklady bibliografických referencí na informační zdroje (tradiční i elektronické) připravené v souladu s 3. vydáním mezinárodní normy ISO 690:2010 (a také již podle ČSN ISO 690:2010 - viz záznam překladu normy v databázi norem ÚNMZ)

2 Národní oborové bibliografické zdroje (do roku 1960) 2.1 Bibliografie československé / české knihovědy (1927-1943) První československou [českou] souběžnou oborovou bibliografií byl Následující zdroje nezapomeňte používat v síti univerzity nebo s aktivovaným vzdáleným přístupem. Usnadňují přístup k odborným článkům a dalšímu typu obsahu. Mohou obsahovat plné texty nebo pouze bibliografické informace, tzn. jméno autora, název, datum vydání a další údaje, které umožňují identifikaci daného.

6 2 Citace a metody citování informačních zdrojů Citace2 byla výstižně definována již v předcházejícím 2. vydání normy ISO 690:1987 [čl. 9.1] jako krátká forma bibliografické reference3 umístěná buď v závorkách uvnitř textu citujícího informačního zdroje, nebo připojená jako poznámka v textu pod čarou, na konci textu kapitoly nebo na konci celého textu zdroje Elektronické zdroje: Bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996. Databáze obsahuje různé vrstvy záznamů, úroveň a způsob zpracování odpovídají době zpracování záznamu. Řada záznamů vznikla metodou retrokonverze, tj. přepisem katalogizačních lístků Primární zdroje. Standardizace klíčových slov v MeSH. Citace. Platforma 2.LF pro zveřejňování elektronických verzí pedagogických děl a multimediálních materiálů pro podporu výuky, hlavní úlohou je zpřístupnění všech elektronických didaktických materiálů vytvářených na 2.LF. Bibliografické zdroje. Autor.

2 ELEKTRONICKÉ ZDROJE 2 Elektronické zdroje V případě elektronických zdrojů je třeba uvést také povinné údaje: Druh média (nosiče) - u online seriálů, programů a databází. Podle normy ISO 690-2e by tento údaj měl být i u všech dalších online zdrojů (www stránek, dokumentů na FTP apod.) [online] [CD-ROM] [disketa 3. Seznam se sestavuje buď abecedně (metoda prvního prvku a data, metoda průběžných poznámek) nebo v pořadí, v jakém jste na zdroje v textu odkazovali (metoda číselných odkazů). Pokud už odkazy v textu uvádějí všechny základní prvky bibliografické citace, seznam literatury se dělat nemusí

V bibliografické citaci je možné dále uvést klasifikační notaci s označením klasifikačního systému (MDT 001.811:025.171), rozměr tištěného zdroje (210 mm, 210 mm × 150 mm, formát A5), cenu a dostupnost, původní jazyk používaný v textu nebo překladu (Translated from the Dutch by Georg STUYCK) a další informace Bibliografické citace se jeví jako nezáživná a obtížná problematika. Tato webová stránka by Vám měla být rádcem, jak při citování postupovat. Budeme rádi za Vaši zpětnou odezvu a případné užitečné připomínky, které nám můžete psát na lukas.konecny [at] mendelu.c

Bibliografická citace: Jak správě citovat zdroje podle

 1. Bibliografické citace Obecná pravidla pro bibliografickou citaci stanovuje norma ISO 690:1987: Bibliographic references . Jejím autorem je organizace ISO, technická komise (TC) 46, podkomise (SC) 9, která zodpovídá za Mezinárodní normy pro identifikaci a popis informačních zdrojů ( ISO International standards for the identification.
 2. Bibliografické záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet od roku 1992. Elektronické zdroje: Bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996. Články v českých novinách, časopisech a sbornících
 3. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., je vědecké pracoviště zabývající se výzkumem českého jazyka v nejrůznějších aspektech - zkoumá češtinu současnou i historickou, spisovnou i nespisovnou, psanou i mluvenou
 4. 1 Národní oborové bibliografické zdroje (do roku 1960) 1.1 Bibliografie československé / české knihovědy (1927 - 1943) 1.2 Oborové retrospektivní bibliografické zdroje (do roku 1960) 1.2.1 Soupis české a slovenské knihovnické literatury (1945 - 1955) 1.2.2 Bibliografie české knihovnické literatury (1945 - 1960
 5. Struktura bibliografické citace citací nebo Použité zdroje (zahrnuje všechny typy dokumentů včetně elektronických). Citace se řadí abecedně (nejprve názvy s číslem na začátku, poté písmena). V případě více děl jednoho autora řadíme díla podle rok
 6. Od jarního semestru 2013 (tzn. 18. 2. 2013) se v rámci Ústavu pedagogických věd povinně zavádí jednotná citační norma APA (American Psychological Association, Sixth Edition), a to v drobných úpravách, které zohledňují specifika českého jazyka (viz níže).Tato norma platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd

Generátor, určený zejména pro studenty, umožňuje rychlé a jednoduché generovaní www citací z webových stránek. Vytvořené citace respektují ISO normu 960-2011 a můžeš je použít v seminárních, bakalářských i diplomových pracech Další užitečné zdroje Daniela Tkačíková (VŠB-TUO): Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Olga Biernátová (UTB), Jan Skůpa (VUT): Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 201

13.10 Bibliografické zdroje k plynovým zařízením Martin ©turma - Igor Lüftner Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Vyhláąka č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajiątění jejich bezpečnosti. záznam citovaného zdroje, který obsahuje údaje o použitém zdroji; citace uspořádány dle použitého citačního stylu Citační styl pravidlo, které říká, jak mají být bibliografické citace formálně upraveny, stanoví jejich obsah a pořad Stručný popis zdroje ProQuest Central - komplex databází ProQuest obsahuje bibliografické záznamy (většinou s abstrakty) článků z více než 10 tis. periodik. Plné texty (často i s obrázky), příp faksimile původních článků, pak přibližně k polovině z nich. Pokrývá humanitní a společenské vědy, obchod.

zdroje. Použitá literatura. Nezbytnou součástí odborného textu jsou bibliografické citace. Jejich smyslem je zachycení vazeb mezi originálním textem a myšlenkami použitými z jiných zdrojů. Důvodů pro citování použité literatury je hned několik

Jak udělat citace internetových zdrojů a webové stránky

Bibliografické informační zdroje z české, moravské a slezské archeologie. Volně na internetu lze vyhledávat pouze bibliografické záznamy norem Depositum: Digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Obsahuje volně přístupné digitalizované historické texty pro účely dalšího výzkumu Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Oddělení speciálních služeb 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710. e.mail: reference@techlib.cz Bank Account: ČNB PRAHA, acc.No. 8032-31/0710, IČ: 61387142, DIČ CZ61387142 20 mm 210 mm 4/11 297 mm Název zdroje: Souborný katalog ČR - monografi

a - dosavadní způsob bibliografické citace používaný v Chemických listech . b - povinný obsah citace dle ČSN ISO 690-1 z tištěného informačního zdroje . c - úplný obsah citace dle ČSN ISO 690-1 z tištěného informačního zdroje. d - povinný obsah citace z elektronického informačního zdroje dle ČSN ISO 690- Elektronické zdroje. Portál elektronických časopisů SOU - umožňuje vyhledat, ve které databázi se časopis vyskytuje a tlačítkem SFX (při vyhledání časopisu úplně vpravo) se dostat rovnou do časopisu v databázi, bibliografické a citační databáze Za informační zdroje, jak nazýváme zaznamenané znalosti, už zdaleka nejsou považovány jen sbírky knihoven a archivů. Patří k nim i znalostní báze, bibliografické databáze, autoritní báze, tezaury a další pomůcky k vyhledávání, e-knihy,.

správně citovat bibliografické zdroje, vystihnout podstatu problému, popsat zásadní východiska pro zpracování empirické části. Empirická (praktická) část tvoří 2/3 z celkového rozsahu práce. Student zpracováním empirické části prokazuje schopnost > Zdroje informací > Knihovna > Informační a bibliografické služby. Informační a bibliografické služby. Služby jsou poskytovány jako zpětná vazba k ústním, písemným a telefonickým dotazům. Kontakt pro dotazy bibliografická rešerše Text dotazu. prosím o sdělení jak má by měla být vypracována bibliografická rešerše na téma náboženství 20.stoleti, jaká forma, (obsah děl, či pouze vybrat nějakou stať z díla), děkuji Nová citační norma ČSN ISO 690:2011. Bibliografické citace - podrobný návod, jak citovat literaturu a prameny, s českými příklady. Bratková, Eva. Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010. (Vyžaduje registraci.) Biernátová, Olga a Jan Skůpa Žijeme ve světě, jenž mluví zkratkami cizího nářečí - z lidí jsou zdroje a všichni se přetavují do podoby manažerů, asistentů a specialistů. Snad nikdo není normální pracant. Zapomínáme mateřštinu..

Bibliografie - Wikipedi

obsahuje bibliografické záznamy o doktorských, disertačních, kandidátských, habilitačních pracích a autoreferátech z 1899 - 1996 záznam obsahuje: jméno autora, název práce, název instituce udělující hodnost, místo a datum obhajoby, údaj o druhu práce, klíčová slova, MDT, číslo vědního oboru, jazyk dokumentu, sigla. Vedení osobní bibliografické databáze v multidisciplinárním oboru (Dr. Petr Ilík) Údaje o přednášejícím: Petr Ilík, 30 let, po ukončení postgraduálního studia pracuje jako odborný asistent na oddělení biofyziky Katedry experimentální fyziky na PřF UP v Olomouci, jeho vědeckým zaměřením je biofyzika fotosyntézy, mimo jiné vede na oddělení bibliografickou. 1) Prostý text práce (jde zpravidla o parafrázování zdroje nebo o sekundární citaci) Za termín zobecněná předsudečnost vděčíme Gordonu W. Allportovi, který (Allport, 1954/2004). 2) Citace z jiného textu (tzv. přímá citace ) Allport píše: Největší jistotu máme v jedné věci (1954/2004, s. 97)

Jak správně citovat - Seminarky

 1. Dopisy od Boha Rok s každodenním vedením a inspirací přímo od ZDROJE. Bibliografické údaje; Čtenářské recenze. Zatím nehodnoceno :-( Vaše hodnocení Funkce je dostupná pouze pro přihlášené . Omlouváme se, ale hodnotit a komentovat knihy můžete pouze jako registrovaný uživatel po přihlášení..
 2. bibliografické citace See: metodologie vědecká See: metodologie věd
 3. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 4. Placené elektronické informační zdroje. Bibliografické Journal Citation Reports. Souhrnná polytematická databáze JCR (Journal Citation Reports) zpřístupňuje údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy,.
 5. Bibliografické zdroje, vyhledávání v databázích •České a zahraniční statistické informační zdroje •Informační zdroje ÚZIS •Národní zdravotnický informační systém a zdravotnické registry •Informační zdroje o zdravotnických prostředcích
 6. Dyslalie je druh narušené komunikační schopnosti, kterou řadíme mezi poruchy artikulace.Vyznačuje se tím, že narušena je výslovnost jedné hlásky nebo skupiny hlásek mateřského jazyka, zatímco ostatní hlásky jsou vyslovovány správně, dle příslušných jazykových norem. Dříve byl mezi autory odborných publikací a logopedy v praxi běžně užívaný název patlavost

Ovid propojuje tyto zdroje s MEDLINE a svými plnotextovými zdroji, takže uživatel bude moci např. omezit rešeršní výsledky na články recenzované v EBM REVIEWS. Producent: American College of Physicians + OVID Technologies. Typ databáze: bibliografická, plnotextová. Aktualizace: čtvrtletní. Přístup zajištěn: ze sítě 1. LF U Bibliografické údaje Bibliografické údaje mají být uvedeny na konci textu v sekci nazvané např. Použité zdroje. K zapisování bibliografických údajů existuje řada norem. Pro závěrečné práce obhajované na ESF MU je povinnou normou ČSN ISO-690. Výklad normy lze nalézt na tomto odkazu. Samotná konkrétní norma důležitá. Bibliografické zdroje 11 2 Vybrané infekce spojené se zdravotní péčí 12 2.1 Katétrové infekce - Central Line-associated Bloodstream Infection (CLABSI) 12 2.1.1 Charakteristika 12 2.1.2 Infekce centrálně zavedených žilních katétrů - centrální žilní katétr, PICC 1

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citac

 1. Placené elektronické informační zdroje. Jedná se o informační zdroje, které nejsou volně dostupné (příp. u plnotextových databází jsou dostupné pouze bibliografické informace). Plný přístup do předplacených (licencovaných) zdrojů je povolen pouze autorizovaným uživatelům (zaměstnancům ÚH AV ČR, v. v. i.)
 2. 1.Bibliografické zdroje - primární informační prameny, struktura odborného sdělení, sekundární informační prameny, popis práce s bibliografickými zdroji 2.Bibliografická databáze Medline - charakteristika, popis práce s databází Medline. 3.Kvalita bibliografické informace - Impact factor, databáze SCI, přesnost, úplnost a.
 3. BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Jiří Kratochvíl Knihovna univerzitního kampusu MU kratec@ukb.muni.cz.
 4. Společnost Clarivate Analytics připravila na listopad online školení zaměřené na Web of Science, InCites a EndNote:. Seznamte se s novým EndNote20 (24.11. - 9.30) Představujeme nové Web of Science (26.11. - 13.30) Rozšiřte své bibliografické analýzy normalizovanými metrikami (30.11
 5. Bibliografické citace elektronických dokumentů podle normy ČSN ISO 690 Vzory a příklady citací jsou vytvořeny v souladu s normou ČSN ISO 690: 2010. Informace a dokumentace ‐ Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, která je platná od 1. 4. 2011

Bibliografické citace navazují na odkazy uvedené přímo v textu, které slouží k identifikaci, co bylo převzato od jiného autora (musí být uvedeny bezprostředně za textem čerpaným z jiného zdroje), a k nasměrování čtenáře na příslušnou položku v bibliografických citacích, jež uvádí dílo, z kterého bylo čerpáno V bibliografické citaci článku ze sborníku, případně v citaci části monografické publikace, Datum citace- velice důležitý (povinný pro on-line zdroje) údaj, který dokumentuje, z jaké verze dokumentu bylo citováno (úpravy v dokumentu apod.) Je možné uvádět Bibliografické citace - proč a jak |3 Publikace - dokument obvykle vydávaný ve větším počtu výtisků, určený pro všeobecné rozšiřování. Seriálová publikace - publikace v tištěné nebo rozmnožené formě, vydávaná v částech následujících po sobě, obvykle navazujících číselně nebo chronologicky, stále pokračující nezávisle na periodicitě Bibliografické zdroje k plynovým zařízením. Martin ©turma - Igor Lüftner. Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhláąka č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky Bibliografické citace Obecná pravidla pro bibliografickou citaci stanovuje norma ISO 690:1987: Bibliographic references.Jejím autorem je organizace ISO, technická komise (TC) 46, podkomise (SC) 9, která zodpovídá za Mezinárodní normy pro identifikaci a popis informačních zdrojů (ISO International standards for the identification and description of information resources)

bibliografický údaj o knize — PSK - Ptejte se knihovn

Portál zahrnuje všeobecné i oborové zdroje, vítáme jakékoliv návrhy na další vhodné zdroje k zapojení. Více info. Databáze poskytuje podrobné bibliografické informace o periodikách, ročenkách a dalších titulech z celého světa. Obsahuje také kontakty na jednotlivé vydavatele a přímé odkazy na abstrakta Typ zdroje: bibliografická / plnotextová databáze; Veškeré bibliografické údaje a část dokumentů, které již nepodléhají autorským právům, jsou volně přístupné, obrazová data dokumentů podléhajících autorským právům jsou přístupná pouze na vyhrazeném počítači ve studovně KNAV Bibliografické údaje se řídí normou ČSN ISO 690 (01 0197) platnou od 1. dubna 2011. Tato norma je k dispozici k nahlédnutí v knihovně UJAK. ale doporučujeme ho uvést pro snadnější identifikaci zdroje; vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu - lze jej zkrátit podle ISO normy . PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU

Bibliografické zdroje Studijní a vědecká knihovna v

V jakém tvaru uvádět bibliografické citace na odborné zdroje? Jakými pravidly se řídí citace knih? Jak uvádět citace tak, abyste se vyhnuli nařčení z plagiátorství? Co to jsou citační normy a jak se jimi řídit? Jak si objednat úpravu citací u serveru Napisemezavas.cz přímo na míru? Citac TIŠTĚNÉ ZDROJE Tučně vyznačené položky jsou v citacích dle české citační normy ČSN ISO 69 povinné, stejně tak psaní názvů kurzivou. Pokud nejsou povinné údaje v dokumentu či jeho záznamu uvedeny, v citaci se mohou vynechat. grafické odkazy a citace informačních zdrojů. Primární odpovědnost. Název: podnázev Volně dostupné české online zdroje. Databáze obsahuje bibliografické záznamy českých časopiseckých článků z oboru zemědělství, potravinářství, lesnictví, veterinární medicíny a navazujících vědních oborů od r. 1993 do současnosti

elektronické zdroje - citace webu - Nová citační norma ČSN

Bibliografické databáze ÚČL svými parametry (chronologické pokrytí 1770-současnost, cca 1500 zpracovaných titulů, přes 2 miliony záznamů) představují nejrozsáhlejší oborovou bibliografii v ČR a zároveň největší analytickou bibliografii národní literatury minimálně ve středoevroém měřítku Virtuální program FZV UP nabízí tři hodinové streamy, ve kterém se dozvíte informace přímo od zdroje - v hlavním informačním bloku s proděkanem a vedoucí studijního oddělení a studenty FZV UP. Můžete se také na své dotazy ptát v chatu dané aplikace. Stream 1: 9:00-10:00 (Meeting ID: 990 1517 8073 Kontakt Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ústřední knihovna17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba knihovna@vsb.cz Kontakt Citační či bibliografický manažer je nástroj, který pomáhá vytvářet, spravovat, ukládat a případně i sdílet vytvořené citace či nalezené zdroje. Citační norma. ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace. Podívejte se, jaká témata jsme zpracovávali v roce 2018 a v roce 2019 BIBLIOGRAFICKÉ CITACE Doporučení pro vytváření digitálních učebních materiálů 1. Je možné při tvorbě digitálních učebních materiálů využívat cizí zdroje informací? Ano, umožňuje nám to Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Podle §31, odstavce a) lz

Zdroje - Knihovna VŠE - Vysoká škola ekonomická v Praz

Národní bibliografické informační zdroje oboru informační a knihovní vědy (Česko a Slovensko Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město. IČ: 0002595 Bibliografické zdroje: primární informační prameny, struktura odborného sdělení, sekundární informační prameny, bibliografické databáze. Zdravotnické databáze a registry: databáze obrazové a farmakologické, národní zdravotnické registry - účel, legislativa, zadávání dat, přístupnost výstupů, formy vytěžování dat Veškerá faktografická témata, tedy ta, která jsou podbarvena lehkou modro-šedou barvou (nefaktografická jsou podbarvena světle zelenou), mají nastaveno, že VEŠKERÉ příspěvky do těchto témat MUSÍ mít uvedeny zdroje. Vyjímka je jediná, a týká se příspěvků vložených PŘED 5.9.2006, kdy toto pravidlo vstoupilo v platnost

Elektronické informační zdroje - Knihovna Akademie věd Č

Veškeré zdroje České literární bibliografie jsou uživatelům k dispozici bez jakýchkoli omezení online prostřednictvím těchto webových stránek. Bibliografické databáze ÚČL svými parametry (chronologické pokrytí 1770-současnost, cca 1500 zpracovaných titulů, přes 2,2 miliony záznamů) představují. Sekce nabízí informace a odkazy na publikace, bibliografické databáze a další zdroje, které se věnují široké problematice tématu BOZP. BOZP časopisy a infomateriály Fakt Ústav lékařské informatiky, 2. LF UK Bibliografické zdroje 200 Uhelné energetické zdroje: Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma: Uhlí: Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma: Vysokopecní pochody: Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma: Zplyňování paliv: Fyzický popis: 173 s. : il. Všeobecná poznámka: Obsahuje bibliografické odkazy: Údaje o edici: Odborné publikace. Domů >> Node >> Národní bibliografické informační zdroje oboru informační a knihovní vědy (Česko a Slovensko) >> Národní bibliografické informační zdroje oboru informační a knihovní vědy (Česko a Slovensko

ZOO PLZEŇ - historie, současnost a budoucnost | KrajskáObrazy a grafiky Jordana Tenčeva | Krajská knihovnaJak se přihlásit na kurz? | Krajská knihovna Karlovy Vary

Informační zdroje Portál Medvik Knihovní katalog NLK Bibliographia medica Čechoslovaca Databáze a plné texty E-knihy Portál e-zdrojů Digitální knihovna NLK Doporučená literatura MedLike - Spolehlivé informace o zdraví a nemocech Publikace NL Bibliografické citace a etické zacházení s informacemi . Hlavní autor: Tkačíková, Daniela, 1953- Elektronické informační zdroje: open access, bibliometrie, autorské právo, citace / Hlavní autor: Piáček, Jiří Vydáno: (2014) Možnosti vyhledávání. Referenční zdroje na internetu. Online databáze. CASLIN = Souborný katalog ČR - soustřeďuje údaje o dokumentech ve fondech českých knihoven. Obsahuje cca 3 miliony záznamů českých i zahraničních knih, novin, časopisů i speciálních dokumentů. DOAJ = Odborná periodika z nejrůznějších oborů, plné texty v různých. Lze také použít univerzální označení: Použité zdroje (toto označení zahrnuje všechny ty-py dokumentů včetně tištěných). Normy a zákony související: 1. ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. 2. ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části 3

ITLib > Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľaObrazy Ludmily Charlamové | Krajská knihovna Karlovy VaryE-knihyVyužijte až 70% slevy na tituly SociologickéhoSociální nerovnosti v ČR a jejich vývoj za posledních 10

Pro Masarykovu univerzitu budou pořízeny vybrané špičkové vědecké informační zdroje (bibliografické i fulltextové) z oblasti anglicky psané literatury, dějin umění, uměleckého designu, teologie, religionistiky, filologie, medievistiky, řecké a latinské kultury a literatury, filmové vědy a práva Zobrazuji 1 - 10 z 10 pro vyhledávání: 'bibliografické citace', doba hledání: 0,21s Výsledků na stránku 10 20 40 60 80 100 Seřadit podle Relevance Od nejnovějšího Od nejstaršího Autor Náze Již po několik pokračování tohoto sloupku používám termín elektronické informační zdroje, aniž bych přesně definovala jeho význam. Nejde o opomenutí, ale záměr, neboť teprve nyní se hodlám podrobněji zabývat tím, co se vlastně elektronickými informačními zdroji rozumí. Nebudu se dopouštět vyčerpávajících definic, spíš jen připomenu a zpřesním obecné. Databáze EBSCO, ProQuest a ACM jsou financované z operačního programu EU. E-zdroje: Nakladatelství Gale - Gale Virtual Reference Library . Nakladatelství Taylor & Francis; Sbírka předpisů ČR - zákony, vyhlášky a jiné právní předpisy - dostupné pouze v knihovně a Mediální studovně, přístup na heslo; Nová služba sjednoceného vyhledávání ze všech dostupných e.

 • Damon system praha.
 • Probio eshop.
 • Citaty o detech a stesti.
 • Iphone s6 plus vs iphone 6s.
 • Tvaroh v těhotenství.
 • Herní židle k pc sracer r3.
 • Táborníci z kikiwaka 3 série.
 • Keramická hmota plus bez výpalu.
 • Wna smr.
 • Jawa 650 dakar.
 • Klérus film.
 • Prodej dřeva klatovy.
 • Skylink sekani hd programu.
 • Metaplazie žaludku.
 • Infants dophilus plus davkovani.
 • Albert einstein informace.
 • Nemám peníze na zuby.
 • Pin up šátek.
 • World of tanks free.
 • Kdy hrabe krtek.
 • Posypová směs.
 • Herbalife spolupráce.
 • Ruční pila na dřevo hornbach.
 • Honič pes.
 • Příprava protoplastu.
 • Levhart africký.
 • Četník se žení dabing.
 • Lloyds bank uk internet banking.
 • Cape coral florida.
 • Bazar sk auta.
 • Vyndávání kontaktních čoček.
 • Strih na babiku.
 • Jak často sprchovat děti.
 • Antromastoidektomie.
 • Xbox one wireless adapter pc driver.
 • David guetta showtek.
 • Temp mail for steam.
 • Zástěna na plot.
 • Eichmann film.
 • M video sk.
 • Octové ponožky u dětí.