Home

Dislokace krystalové mřížky

Krystalová mřížka je množina určitých myšlených abstraktních bodů, pomocí nichž se popisuje struktury krystalu, neboli vzájemná poloha částic v krystalu.Podobně jako u krystalu i zde zatím není možné dosáhnout tzv. ideální krystalové mřížky, jejíž struktura je zcela pravidelná a bez jakýchkoliv poruch.. Druhy mříže Poruchy krystalové mřížky. Každý reálný krystal má ve své struktuře poruchy. BODOVÉ PORUCHY a jejich rozdělění ČÁROVÉ PORUCHY (DISLOKACE) vznikají přesunutím (dislokováním) určitého množství atomů při skluzovém pohybu vzhledem k vrstvě sousední. ***Čárové poruchy (dislokace) Čárová porucha (neboli dislokace) se netýká jednoho bodu mřížky (resp. jedné částice), ale celé roviny částic.Dislokaci si lze představit následujícím způsobem: krystal rozřízneme, oddálíme obě části od sebe a mezi ně vložíme jednu atomovou polorovinu (polorovinu složenou z atomů).V okolí této vložené poloroviny bude. Poruchy krystalové mřížky . Dalším typem poruch jsou poruchy čárové, které nazýváme dislokace. Tento pojem byl zaveden v roce 1934 Taylorem a Orowanem pro vysvětlení mechanismu deformace kovů. Experimentálně byla existence dislokací prokázána o téměř dvacet let později Poruchy krystalové mřížky. V reálném krystalu existuje řada odchylek od pravidelného rozložení, tj. každý reálný krystal má ve své struktuře poruchy (defekty). Poruchy dělíme na: 1. bodové poruchy - v daném místě (bodě) je něco navíc nebo tam něco chybí

Krystalové mřížky Krystalová mřížka - množina uzlových bodů, od nichž se odvozuje poloha konkrétních částic v krystalu Krystalových mřížek je dohromady 14 a člení se do sedmi základních soustav . V každé soustavě je jedna z prostorových mřížek jednoduchá (v tom smyslu, že má uzlové body pouze v rozích. Krystalové struktury minerálů popisují prostorové Bravaisovy mřížky, které podle typu jejich základní buňky můžeme rozdělit na primitivní (viz kapitola 1.4.4.2. ), označované P a čítající jeden mřížkový bod na buňku a centrované (viz kapitola 1.4.4.3 Poruchy krystalové mřížky rozdělujeme na bodové, čárové, plošné a objemové. Poruchy • dislokace se mohou pohybovat především skluzem ve skluzové rovině, překročí-li skluzové napětí v rovině a směru skluzu určitou mezní hodnot Obr. 1.4 Krystalové mřížky oceli Zpevňování při tváření Tvářením materiál zpevňuje, protože roste hustota poruch jeho krystalové mřížky a vznikající dislokace si vzájemně začnou překážet. Postup deformace se tedy děje za zvyšujícího se napětí Poruchy krystalové mřížky V mezimřížkové poloze nahrazuje vlastní atom mřížky. Čarové. Dislokace - porušení pravidelného uspořádání podél určité hrany. Deformace pevného tělesa Pevné vazby mezi částicemi způsobují, že tělesa mají stálý tvar - ke změně dochází působením vnějších sil.

17. Struktura a vlastnosti pevných látek Amorfní a krystalické látky, izotropie a anizotropie, monokrystal, polykrystal, krátkodosahové a dalekodosahové uspořádání, geometrická mřížka, ideální krystalová mřížka, (krystalografické soustavy), krychlová soustava, přehled hlavních typů vazeb v pevných látkách, kmity částic krystalové mřížky, poruchy krystalové. defekty krystalové mřížky; nečistoty v krystalové mřížce; Podřazená hesla. dislokace krystalové mřížky ; Příbuzné koncepty. Wikipedia: Krystalová porucha; Heslo ve formátu JSON-LD. Hlavní hesla; fyzika; fyzika pevných látek; struktura pevných látek; krystalové struktury; krystalová mřížka dislokace krystalové mřížky; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl.

Poruchy krystalové mřížky Bodová porucha Narušení kontinuity mřížky vlivem defektu Vakance: Přemístění částice mřížky, intersticiální poloha Difúze vakance Frenkelova porucha: Částice v intersticiální poloze Částice navíc Difeze částice Substituční porucha: Nahrazení částice cizí částicí nebo nečistotou Příměs v intersticiální poloze: Kombinace. Dislokace jsou poruchy, které se projevují vysunutím atomů z pravidelných poloh krystalové mřížky a které se mohou pohybovat, mohou vznikat a zanikat. Dislokace jsou buď hranové nebo šroubové, resp. kombinované. Hustota dislokací r je celková délka dislokačních čar L, obsažených v jednotce objemu V, ted odchylkám od ideální krystalové mřížky. Základními typy poruchy jsou poruchy bodové (nepravidelnost v jednom bodě) a čárové neboli dislokace mřížky (porušená oblast má čárový charakter).9 V okolí poruchy (až na výjimky10) dochází k nerovnováze vazebných sil a k deformaci krystalové mřížky

Krystalová mřížka - Wikipedi

2. Dislokace. Dislokace jsou zvláštní druh poruch krystalové struktury. Než přejdeme k jejich definicím a popisu jejich vlastností, uveďme příklady dvou typů dislokací. Na obr. 9.2a je znázorněna hranová dislokace. Její vznik si můžeme představit tak, že krystal byl rozříznut podél roviny procházející shora dolů a do. 4.2 Poruchy krystalové mřížky V krystalových mřížkách se často vyskytují poruchy, které ovlivňují vlastnosti materiálů. Patří k nim například dislokace nebo částice různých fází. Dislokace (obr. 4) jsou čarové poruchy, které umožňují plastickou deformaci krystalu. Pomocí TEM určujeme jejich hustotu PORUCHY KRYSTALOVÉ MŘÍŽKY Bodové poruchy - v daném bodě krystalové mřížky je něco navíc nebo tam něco chybí - Vakance - Intersticiální poloha - Příměsi (atomy cizích prvků) Čárové poruchy - dislokace - porušení pravidelnosti podél jedné čáry - Hranová dislokace - Šroubová dislokace Vakance Intersticiální poloha Substituční porucha Nahrazení. Hranové: dislokace. Dislokace mají obrovský vliv na pevnost krystalických látek, která je u reálných krystalů asi 0,1% pevnosti, kterou by měly ideální krystaly. U ideálního krystalu bychom museli přerušit všechny vazby mezi dvěma vrstvami naráz, u reálného postupně přerušujeme nejvíce namáhané vazby v blízkosti.

nazývají dislokace Přítomnost dislokace v. krystalu vyvolává pružnou deformaci vyvolává pružnou deformaci mřížky, které odpovídá napěťové pole okolo dislokace Významnou vlastností dislokací je . schopnost pohybovat se . krystalovou mřížkou. Hranové i šroubové dislokace se mohou pohybovat především skluzem v Typy krystalové mřížky. Čtrnáct možností pro strukturu mřížky lze kombinovat do tří hlavních typů. Jsou následující: Body-centrovaný kubický. Šestihranný těsně zabalený. Tvář uprostřed kubický. Krystalová struktura kovů byla studována pouze elektronovou mikroskopií, kdy bylo možné získat velké zvětšení. dislokace čárové poruchy řetízky vakancí, intersticiálů (vznik při tváření kovů) Dislokace - jako poruchy krystalové mřížky je zavedli ve fyzice pevných látek v roce 1934 Taylor a Orowan (jako východisko z vážného rozporu při studiu plastické deformace kovů) - o 20 let později byly experimentálně prokázány TE Všechny krystalové mřížky, je možno dělit do skupin podle různých hledisek, např. podle geometrického tvaru buňky. Při jeho popisu postupujeme tak, že počátek souřadného systému položíme do jednoho vrcholu mřížky a osy x, y, z necháme procházet hranami rovnoběžnostěnu (obr. 1-2)

krystalové mřížky geometrické hledisko dislokace difuze deformace mechanismy Obsah: 1) Druhy vazeb mezi atomy a molekulami v tuhých látkách 2) Základní typy krystalových mřížek a jejich charakteristiky 3) Druhy mřížkových vad dle geometrického a termodynamického hlediska 4) Dislokace (druhy, vlastnosti Pokud chcete pravidelně sledovat krystalové mřížky, které tvořím k různým příležitostem, doporučuji sledovat Instagram či Facebook Křišťálové komnaty.. V rámci kurzů, které pořádám se tvorbou mřížek zabýbám, pokud se o nich chcete dozvědět více, než se zde můžete dočíst, zvu vás na kurz Spolupráce s krystaly Dislokace vs. částečná dislokace Dislokace je definována jako oddělení dvou kostí lidského těla od kloubu nebo oblasti, kde se tyto kosti spojují. Vykloubené kosti obvykle nejsou v normální poloze nebo.. welcome osu . Dislokace tečení zahrnuje pohyb dislokací prostřednictvím krystalové mřížky materiálu Anotace: Klasifikace látek, vazby, reciproká mřížka, základy krystalografie, metody zkoumání struktury látek, defekty krystalové mřížky, bodové poruchy.

SPR

Poruchy krystalové mřížky - FYZIKA 00

Dislokace ¾Dislokace jsou zvláštní druh poruch krystalové struktury. Dislokace je porušení krystalové struktury podél určáry, a proto se označité čuje jako čárová porucha. Délka dislokace (dislokační čáry) mže být rovna ažů rozměru krystalu. ¾Na obr. a) je znázornna hranová dislokace ě . Její vznik si můžem Krystalové mřížky. Krystalové mřížky • Podle počtu prvků souměrnosti mřížky se krystaly rozdělují do krystalografických soustav. V každé této soustavě • přítomnost dislokace v krystlau vyvolává pružnou deformaci mřížky, které odpovídá napěťové pole okolo dislokace

***Čárové poruchy (dislokace) :: ME

upořádáním krystalové mřížky. Úhel, pod kterým dochází k difrakci, určíme podle Braggova zákona: 2dhkl sinθ = n λ, kde dhkl je vzdálenost mezi difraktujícími rovinami v krystalové mřížce, θ je úhel mezi smě-rem dopadajícího záření a difraktujícími rovinami, λ je vlnová délka a n řád interference Čárové poruchykrystalické mřížky vznikají přesunutím (dislokováním) určitých atomů při skluzovém pohybuvůči vrstvě sousední.Tyto poruchyse nazývají disl okace.Dislokace se dělí na hranové a šroubové.Charakter dislokace určuje Burgersůvvektor - prohranovou dislokaci je kolmýnadislokačníčáru(obr.8b) Bodové poruchy krystalové mřížky jsou vakance (neobsazené místa mřížky), substituční a intersticiální atomy. Čárové poruchy krystalové mřížky jsou dislokace. Dislokace byly podrobněji vysvětleny : MODERNIZACE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ A DIDAKTICKÝCH METOD: CZ.1.07/2.2.00/15.0463 Poruchy krystalové mřížky, dislokace, polykrystaly. Klasický pohled na vibrační, termodynamické a mechanické vlastnosti krystalů. Vibrace mřížky v harmonické aproximaci, fonony, tepelná roztažnost, elektrická a tepelná vodivost. Optické vlastnosti látek, spektroskopické metody, rentgenová spektroskopie PORUCHY KRYSTALOVÉ MŘÍŽKY -BODOVÉ. DISLOKACE •porušení pravidelného uspořádání částic podél určité (dislokační) čáry •netýká se jednoho bodu mřížky, ale celé roviny •vznikají přirozeným způsobem při růstu krystalů.

Čárové (dislokace) vypadnutí části hrany, vypadnutí celé řady vysunutí atomů z pravidelných poloh krystalové mřížky Plošné vzniknou např. odstraněním části roviny atomů nebo jejím přidáním do struktury Objemové Mezi objemové poruchy řadíme trhliny a precipitáty (ostrůvk Při plastické deformaci musí dislokace přejít ze zrna A do zrna B. Hranice zrna přitom pracuje jako bariera vůči pohybu dislokací, protože: Mřížky zrn mají odlišnou orientaci a má-li se dislokace rozšířit ze zrna A do zrna B, musí změnit směr svého pohybu. To je tím obtížnější, čím je odlišnější orientace zrn

Poruchy krystalové mřížky Eduportál Techmani

Jako nežádoucí mohou působit různé poruchy krystalové mřížky, vakance a dislokace (atomy tvořící dislokační čáry se chovají jako akceptory). Výchozí polovodič tedy musí být pokud možno bezdislokační a bez vakancí. Polovodičové materiály a jejich základní vlastnosti Poruchy mřížky: a) Dislokace Tento druh poruchy krystalové struktury je typický tím, že k porušení struktury dochází podél určité čáry. Dislokace se často nazývá též jako čárová porucha. Délka této poruchy podél dislokační čáry může dosahovat až rozměru krystalu. b) hranová dislokace 1.2 Nedokonalosti krystalové mřížky 1.3 Základní pojmy fyzikální chemie 1.3.1 Soustavy o jedné složce 1.3.2 Soustavy o dvou složkách 1.4 Zákon fází 1.5 Kovy a jejich slitiny 1.6 Chladnutí a ohřev čistých kovů nepolymorfních a polymorfních 1.7 Krystalizace čistých kovů 1.8 Polymorfie železa 2 Obrázek 7 ukazuje vzorek slitiny Fe-3hm.%Si v TEM podrobený tahovému testu, při kterém dochází vlivem působící síly k plastické (tj. nevratné) deformaci. Cílem tohoto výzkumu je popsat mechanismus interakce dislokací a hranice zrna, které představují poruchy krystalové mřížky Dislokace, které patří mezi čarové poruchy, jsou poruchy vždy nerovnovážné. Při deformaci dochází ke zvýšení jejich koncentrace z hodnoty 1010 m-2, typické pro Je mírou porušení krystalové mřížky a přítomností poruch se zvyšuje

Poruchy krystalové mřížky :: ME

Defekty krystalové mřížky (dislokace nebo malé oblasti nesupravodivé hmoty) ovlivňují rozložení energeticky výhodných a nevýhodných poloh pronikajících vírových vláken v objemu supravodiče. Pokud je krystalová mřížka ideální - bez defektů - mohou se vírová vlákna materiálem volně pohybovat.. Pro průběh plastické deformace jsou důležité poruchy krystalové mřížky, zejména pak dislokace. Dislokace je čárová porucha, narušuje tedy pravidelnou strukturu krystalu podél určité čáry a tvoří rozhraní mezi nedeformovanou a deformovanou částí krystalu. Rozlišujeme dva základní typy hranovou dislokaci (obr Příklady: Ideální mřížka Porucha Příměs - částice jiné látky Poruchy krystalové mřížky Odchylky od ideální krystalové mřížky. Příklady: Ideální mřížka Porucha Dislokace (hranová) - chybějící nebo přebytečná vrstva Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním. Uhlík působí jako vytvrzovací činidlo, čímž zabraňuje tomu, aby se jakákoliv dislokace uvnitř krystalové mřížky atomového železa oddělily a posunovaly kolem sebe, čímž by byla ocel odolnější. Tím, že se mění množství legujících prvků a forma jejich přítomnosti v oceli, lze řídit vlastnosti jako tvrdost.

2.2 Nedokonalosti krystalové mřížky (reálné krystaly) Vůči ideální nejsou reálné tak pravidelné - mřížkové distorze a další poruchy uspořádání. Příčina nedokonalostí: • kmitání kolem rovnovážných poloh (amplituda dána meziatomovými silami, frekvence teplotou) • atomy cizího kovu (nečistoty, legury Mezi další tvary krystalové mřížky patří plošně a prostorově centrovaná buňka. Podle vztahu parametrů a, b, c , α, β a γ, resp. podle příslušné symetrie můžeme 14 elementárních buněk sdružit do 7 krystalografických soustav Překrystalizace - ohřev na takovou teplotu, kdy dochází ke změně krystalové mřížky Feα → Feγ. Textura - struktura vzniklá tvářením, vyznačuje se protáhlými zrny Vlákna - během tváření ingotu (a dalšího tváření) dochází ke vzniku textury. Na hranicích zrn se vylučuj • Rekrystalizace - nem ění se typ krystalové mřížky - upravuje se porušená stavba krystalu po p ředchozí deformaci ( nap ř. tvářením za studena) - oh řev na teplotu Tr = (0,35 0,45)Tt Tt - teplota tavení tvá řeného materiálu • Překrystalizace - zm ěna krystalové mřížky Hranová dislokace je porucha vznikající špatným spojením dvou částí struktury. Šroubová dislokace je nepravidelnost, při které dochází k vychýlení celé vrstvy krystalické mřížky. Obr. 5: Hranová (vlevo) a šroubová (vpravo) dislokace 2.2 ELEKTRONY A DÍRY V KRYSTALOVÉ MŘÍŽC

Krystalový oscilátor je oscilátor obvod, který používá mechanické rezonanci vibračního krystalu z piezoelektrického materiálu pro vytvoření elektrického signálu s konstantní frekvencí.Tato frekvence se často používá ke sledování času, jako je tomu u křemenných náramkových hodinek, k zajištění stabilního hodinového signálu pro digitální integrované obvody a. Čárové poruchy - Dislokace Čárové poruchy se netýkají jednoho bodu mřížky, ale celé roviny a mají největší vliv a význam z hlediska teorie plastických přetvoření. Proto jim bude v následujícím textu věnována větší pozornost. Dislokace rozlišujeme hranové nebo šroubové, resp. kombinované orientace krystalové mřížky. Vyrábí se buď jako vláknový nebo masivní. • Vláknový - průměr několika μm a délka až několik cm.Malý počet poruch, pevnost se blíží teoretické pevnosti. • Masivní - složen z bloků (subzrn) s nepatrně odlišnou orientací krystalové mřížky. Průměr několik cm až desítek cm

1.4. Krystalová mřížka - Masaryk Universit

 1. Jeden nebo dva z vnějších valenčních elektronů z určitého atomu se mohou volně pohybovat v krystalové mřížce kovu. Volné elektrony tvoří elektrický proud ; 2. Difúze v kovech a slitinách 3. Fázové přeměny 4. Bodové a čárové poruchy krystalové mřížky 5. Plošné a prostorové poruchy krystalové mřížky 6
 2. Předpokládáme-li, že ve Frank-Readových zdrojích dislokace vznikají snadno, pak bude zpevnění vyvoláno odporem krystalové mřížky proti kluzu. Teorie zpevnění vychází z předpokladu, že některé dislokace znehybní a působí jako zdroje vnitřního pnutí, které brání pohybu ostatních dislokací, dojde k jejich.
 3. Dislokace a mikropóry značně usnadňují migraci atomů v krystalech. f) crowdioning - současný posun řady atomů podél směru s maximální hustotou atomů. Aktivační energie je poměrně nízká. Proces se uskutečňuje při žíhání radiačních defektů a při lokální deformaci mřížky za účinku mechanických napětí
 4. 3 .1 popište základní druhy bodových poruch krystalové mřížky, A. Vakace - neobsazený uzlový bod v krystalické mřížce. Vzniká při krystalizaci nebo jako Rovina kolná na rovinu dislokace obsahující dislokaní þáru se nazývá rovina dislokace - nad ní jsou atomy zmáknuté a pod ní jsou od sebe oddáleny..

-poruchy - dislokace - vícedimenzinální •hranové dislokace - vložení další mřížkové roviny do části struktury - dislokační roviny - vliv na mechanické vlastnosti - skluz rovin - porušení striktně periodického uspořádání tepelné kmity krystalové mřížky - superpozicí kmitů stojaté vlněn Přihlášení Pro zaměstnance. Intranet Redakce webu. krystalové mřížky, kapalné krystaly, nanokrystaly, amorfní látky, strukturní defekty, difuze. 3. Mechanické vlastnosti pevných látek - elastická a plastická deformace, dynamika dislokací, tvárnost a pevnost pevných látek. 4. Kmity atomů v krystalických pevných látkách - akustické a optické větve vibračníc Krystalové mřížky austenitu, ferritu, martenzitu, železa gama a uhlíku najdete například v literatuře [5, 7]. Podle typu krystalové mřížky je nejhůře obrobitelný austenit a martenzit, což odpovídá také zkušenosti z praxe. Je zde tedy určitý souhlas s výsledky z experimentů provedených laserem

PPT - F5 - STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK PowerPoint

Poruchy krystalové mřížky - Studuju

 1. árky/referáty. Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta strojního inženýrství, Ústí nad Labem. Obsa
 2. 18MTY-3.přednáška Rekapitulace základních skupenství, krystalická a amorfní struktura, poruchy mřížky, elastická a plastická deformace, křehký a tvárný lom
 3. maturitní otázka: Maturitní otázky z fyziky (01 kinematika hmotného bodu 02 dynamika hmotného bodu 03 práce výkon energie 04 mechanika tuhého tělesa 05 mechanika kapalin a plynů 06 gravitační pole a pohyb v něm 07 molekulová fyzika termika - teplo 08 struktura a vlastnosti plynu 09 struktura a vlastnosti pevných látek 10 struktura a vlastnosti kapalin 11 skupenské změny 12.

Rozvrh na letní semestr 2020/2021: Rozvrh není připraven Předmět je součástí následujících studijních plánů: Doktorské studium, prezenční forma (povinně volitelný předmět) ; Doktorské studium, kombinovaná forma (povinně volitelný předmět) ; Doktorské studium, strukturované prezenční (povinně volitelný předmět MM Průmyslové spektrum - Stárnutí konstrukčních materiálů. E-mail: Heslo Vady krystalické mřížky Dělí se na bodové, čárové a plošné. Bodové vady: - atom nadbývá - interstice (2,3), - atom chybí - vakance (1) , - atom je nahrazen jiným atomem - substituce (4). Čárové vady: - posunutí sousedních částí krystalu - hranová nebo šroubová dislokace. (Nadbývá jedna pomysln

Zahrnuje oblasti krystalografie, fyzikální podstaty vazeb v krystalech, základy termodynamiky pevných, dynamických vlastností krystalové mřížky, pásové struktury pevných látek a s ní spojených transportních jevů. Dále statistiky nosičů náboje v pevných látkách a jejich chování v magnetickém poli. Cíle studia Složka polymorfní: v tuhém stavu změna mřížky v záv. na teplotě. -> překrystalizace neboalotropické přeměny. krystalové formy, stabilní v určitém teplotním rozmezí, se nazývají alotropické modifikace. Modifikaci stálou při teplotě okolí označujeme obvykle α, další modifikace s rostoucí teplotou postupně β, γ, atd Material Strength Density Specific Strength Breaking length (MPa) (g/cm³) (kN·m/kg) (km) Scifer steel wire 5500 7.87 706 71.2 Bainite 2500 7.87 321 32.4 1 μm iron whiskers 14000 7.87 1800 183 Concrete 10 2.3 4.35 0.4

Video: poruchy krystalové mřížky (PSH3298

dislokace krystalové mřížky (PSH3299

Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online ), jednak dislokace v okolní kovové matrici (přesycený tuhý roztok ). Obr. 3-2c zobrazuje plastické deformace (skluzové čáry a pásy) v austenitické manganové oceli (1,2 % C-12 % Mn), která byla silně tvářena za studena. Mikrostruktura lomových ploch zcela rozdílného charakteru byla pozorována ve vysokolegovan

- Fyzikální jevy v nanosvětě: Úvod do fyziky pevných látek, krystalové struktury materiálů (geometrie krystalové mřížky, symetrie krystalů, reciproký mřížový prostor), kmity krystalové mřížky - fonony, poruchy v pevných látkách (vakance, příměrové atomy, dislokace), základy pásové teorie pevných látek. poruchy krystalové m řížky . 1) bodové poruchy a) vakance - neobsazená poloha v krystalové m řížce chybí částice, často d ůsledek tepelného pohybu nebo ozá ření vysokoenergetickým zá řením (RTG, elektrony,.) b) intersticiální poloha - částice, která se nachází mimo pravidelný bod krystalové mřížky Poruchy krystalové mřížky, dislokace, polykrystaly. Klasický pohled na vibrační, termodynamické a mechanické vlastnosti krystalů. 5. Kvantový popis krystalu - vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, jednoduché kvantově-mechanické systémy (volná částice, částice v potenciálové jámě, harmonický oscilátor, atom vodíku. Fyzikální jevy v nanosvětě: Úvod do fyziky pevných látek, krystalové struktury materiálů (geometrie krystalové mřížky, symetrie krystalů, reciproký mřížový prostor), kmity krystalové mřížky - fonony, poruchy v pevných látkách (vakance, příměrové atomy, dislokace), základy pásové teorie pevných látek.

Poruchy (defekty) krystalové mřížky. Bodové poruchy: a) vakance - neobsazení jedné polohy v krystalové mřížce - vznikne např. ozářením krystalu elektrony, ionty nebo neutrony. Také často při výrobě slitin. b) intersticiální poloha částice - částice je mimo pravidelný bod krystalové mřížky c) příměs Dislokace v pevných látkách: Tři referáty o dislokacích - speciálním druhu poruch krystalové mřížky reálných krystalů. První je uceleným obrazem moderní teorie dislokací, druhý je přehledem experimentálních metod, třetí informuje o vzniku dislokací při růstu krystalů. Práce je významným příspěvkem k teorii. 5.Čárové poruchy- dislokace: definice, popis a klasifikace. 6.Čárové poruchy- interakce dislokací s ostatními poruchami krystalové mřížky. 7.Plošné poruchy- hranice zrn: definice, popis a klasifikace. 8.Plošné poruchy- segregace příměsí na hranicích zrn, migrace hranic zrn. 9.Difuze v kovech

Oficiální stránky Vysoké školy chemicko-technologické - moderní vědecké instituce se špičkovým uplatněním absolventů Klasifikace látek, vazby, reciproká mřížka, základy krystalografie, metody zkoumání struktury látek, defekty krystalové mřížky, bodové poruchy.

Rozvoj atomistiky a kvantové mechaniky v první třetině 20. století ukázal, že veškerou rozmanitost chemických jevů lze vysvětlit pomocí elektromagnetických interakcí a kvantových zákonitostí v elektronových obalech atomů jednotlivých prvků; totéž platí o fyzikálních vlastnostech pevných těles (krystalové mřížky. Fyzikální metody depozice KFY / P223 Univerzita J. E. Purkyně v Ústi nad Labem, Přírodovědecká Fakulta Katedra Fyzik - krystalové mřížky (typy, poruchy krystalových mřížek - DISLOKACE,) - elastická a plastická deformace - textury (typy, příčiny vzniku, možnosti odstranění,) 2 Statická zkouška tahem TKP - Technologie I

Katedra tváření kovů a plastů - Skript

 • Zvýšená hladina mědi v krvi.
 • Obrázky beruška a černý kocour.
 • Divoký vlašský ořech.
 • Bangui centralafrikanska republiken.
 • Divadlo čelákovice.
 • Tříštivá zlomenina bérce.
 • Vybava do garaze.
 • Teď vaří šéf těstoviny.
 • Přání k narozeninám 3d.
 • Nádrž na dešťovou vodu 10m3.
 • Porucha pračky whirlpool f08.
 • Internetový marketing pdf.
 • Zánět ušní chrupavky.
 • Cena 1 cm svaru.
 • Přesah střechy domu.
 • Buk lesní červený.
 • Oznacit vse.
 • Práva a povinnosti rodičů.
 • Pudl skandinávský střih.
 • Maroon five wedding song.
 • Dámské ponožky puma.
 • Nehoda na everestu.
 • Headhunter poe.
 • Prodej dřeva klatovy.
 • Golf 6 2.0 tsi.
 • Pololetní vysvědčení 2019.
 • Pyramidy v egyptě.
 • Francouzská nížina wikipedie.
 • Plechové žlaby kopos.
 • Bouda pro psa výroba.
 • Romantická místa v ostravě.
 • Školní uniformy v české republice.
 • Kopřivka ze stresu.
 • Ral 9015.
 • Stk lazinky cenik.
 • Dite spolklo sroubek.
 • Kurz motorky.
 • Ostrov mako.
 • Slovenské kapely 2017.
 • Přípravky na zvětšení prsou.
 • Www koralkovani cz.