Home

Elektromagnetické vlnění prezentace

COMPTONŮV JEV aneb O důkazu Einsteinovy teorie

•Je uren k vyvození uiva celku Elektromagnetické záření, k zavedení přehledu elektromagnetických vln ve fyzice v 9. roníku. •Materiál je souástí tematického okruhu Elektromagnetické a světelné děje. •Materiál vznikal ze zápisů a příprav autora prezentace v lednu 2012 Title 12_Elektromagneticke_vlneni Author: Petr Husar Created Date: 4/11/2009 10:17:48 A

NÁZEV:

Prezentace na téma elektromagnetické kmitání a vlnění je určena pro výuku fyziky na SŠ. Obsahuje výklad učiva, cvičení a obrazový materiál. Autor: Ing Jiří Truhlář (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstu 6. Elektromagnetické záření c) Radar: Radio Detecting and Ranging (vyhledávání a zaměřování pomocí rádiových vln) Využívá toho, že se mikrovlny odrážejí od kovových předmětů. Za války umožňoval vyhledávat a ničit nepřátelské lodě a letadla Elektromagnetické vlnění (záření) - děj, při němž se prostorem šíří příčné vlnění elektrického a magnetického pole. Jde jednak o přenos energie, jednak o přenos částic - fotonů (přenos hmoty). Budit elektromagnetické vlnění dokáže jakýkoliv

538. Elektromagnetické vlnění o vlnové délce 300 m proniká ze vzduchu do homogenního prostředí, v němž se šíří rychlostí 2x10. 8. m/s. Určete jeho vlnovou délku v tomto prostředí. 350 m. 300 m. 250 m. 200 m. 541. Vlnová délka elektromagnetického vlnění určité frekvence, které se šíří vodou, je vzhledem k vlnové. Prezentace v PowerPointu digitálně zpracovává téma Elektromagnet a jeho užití z učebnice Fyzika pro 9. ročník ZŠ, Prometheus Praha. Doplněno mnohými zajímavostmi a úkoly k zopakování učiva. Červeně zabarvený text je určen k zápisu do sešitu Název materiálu: Světlo jako vlnění. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu základních principů optiky, světla, jeho vlastností. Očekávaný výstup: Ovládá základy optiky, definuje světlo, jeho šíření, odrazy a lámání v optických prostředích

Elektromagnetické kmitání a vlnění - Digitální učební

Elektromagnetické pole, podobně jako jiná pole, má energii, která se může šířit prostorem v podobě vlnění. Ve stejnorodém prostředí mají elektromagnetické vlny kulový tvar. Na rozdíl od mechanického vlnění nepotřebuje elektromagnetické vlnění ke svému šíření žádné látkové prostředí a šíří se tedy i vakuem Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ . ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. 3.12.1 | Základní pojmy 3.12.2 | Elektromagnetický oscilátor 3.12.3 | Perioda kmitání elektromagnetického oscilátoru 3.12.4 | Nucené kmitání elektromagnetického oscilátoru 3.12.5 | Vznik elektromagnetického vlnění - elektromagnetické vlnění je vlnění příčné. Větší fyzikální význam má však vlnění, při němž částice pružného tělesa kmitají ve směru, kterým vlnění postupuje. Takové vlnění nazýváme postupné vlnění podélné. - vzniká v tělesech všech skupenství, tedy i v kapalinách a plynec

Elektromagnet a jeho užití - Digitální učební materiály RV

elektromagnetické oscilátory, jejichž základní souástí je cívka a kondenzátor. Vlastnosti oscilátoru však mže mít i atom látky. Zmny jeho energie jsou provázeny vznikem elmg. vlnní, které známe pedevším jako svtlo. Elektromagnetické vlnní pedstavuje dj vzájemných pemn elektrické a magnetické složky pole Elektromagnetické vlnění (viz též elektromagnetické záření) je děj, při němž se prostorem šíří příčné vlnění elektrického a magnetického pole.Existenci těchto vln předpověděl v roce 1832 anglický fyzik Michael Faraday a skotský fyzik James Clerk Maxwell je v roce 1865 teoreticky dokázal popsat pomocí svých matematicko-fyzikálních rovnic - nyní známých. Vlnění = jeden z nejrozšířeněj­ších jevů, který označuje šíření kmitů prostorem ( zvuk, světlo, rozhlasové či televizní vysílání).. dělení: Elektromagnetické (více v otázce 22) - energie, která se přenáší prostorem ve formě elektromagnetických vln (světlo, radiové vlny, UV záření Hlavní strana » ELEKTŘINA A MAGNETISMUS » ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ » ***Druhy elektromagnetického vlnění « » ***Druhy elektromagnetického vlnění. Rozsah vlnových délek. Druh záření. Zdroj v přírodě. Umělý zdroj. Elektromagnetické záření je časově a prostorově, periodicky se měnící elektromagnetické pole, jehož charakter závisí na povaze vlnění. V praxi se jedná o děj, při kterém se přenáší elektromagnetická energie ze zdroje k danému spotřebiči

Elektromagnetické kmitání a vlnění - úlohy Dvouvodičové vedení mezi elektroinstalací a spotřebičem (Sbírka řešených úloh KDF MFF UK) Úbytek napětí na prodlužováku ( Sbírka řešených úloh KDF MFF UK Zdroje elektromagnetického vlnění Elektromagnetické záření je uvolňováno v kvantech o energii J hc E hf O FOTON. 1. Je to prostředí, které má vlastnosti jako je permitivita = 8,85 . 10-12 C2N 1m-2 permeabilita = 4π. 10-7 m kg C-2 Prezentace aplikace PowerPoin Elektromagnetické spektrum zahrnuje elektromagnetické záření (vlnění) všech vlnových délek. Spektrum může být nazýváno Maxwellova duha. Elektromagnetické záření (vlnění) [upravit | editovat zdroj Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění s velmi krátkou vlnovou délkou, která je více než tisíckrát kratší než vlnová délka viditelného světla. Záření bylo nazváno podle svého objevitele, německého fyzika Wilhelma Conrada Röntgena. Zdrojem rentgenového záření je obvykle elektronka, nazývaná rentgenka 1) elektromagnetické vlnění se šíří rychlostí světla (J.C.Maxwell - polovina 19. století) 2) určení vlnové délky pro frekvenci 50 Hz proto děje ve vedení mají ráz kmitán

Elektromagnetické vlnění Eduportál Techmani

 1. Elektromagnetismem se rozumí soubor jevů, ve kterém se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu. Elektromagnetismem se také může myslet oblast fyziky, která tyto jevy zkoumá, případně přímo teorie elektromagnetického pole, která elektromagnetické jevy vysvětluje.. Z abstraktnějšího pohledu podle standardního modelu je elektromagnetismus projevem jedné ze.
 2. b) Sv ětlo je elektromagnetické vln ění, jehož vlnová délka je vždy 390 nm - 760 nm. c) Sv ětlo je druh elektromagnetického vln ění, které v lidském oku vyvolává zrakový vjem. d) Sv ětlo je elektromagnetické vln ění o frekvenci 7,7.10 14 - 3,9.10 14 Hz. 3. Ozna čte správné tvrzení: a) Sv ětlo je proud elektron ů
 3. Mechanické kmitání a vlnění - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 4. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 5. 3) Elektromagnetické vlnění je vlnění příčné 4) Elektromagnetická vlna je lineárně polarizována (směr vektorů E a B se nemění) vektor E leží v rovině dipól

Elektromagnetické spektrum podle vlnových délek pří šíření ve vakuu: Rozhlasové vlny (radiové vlny) (l = 10 3 - 10 -1 m → 1 km - 1 dm) Zdrojem rádiových vln je elektromagnetický oscilátor. Do prostoru se vlnění dostává přes anténu - elektromagnetický dipól. Kolem dipólu se vytvoří elektromagnetické pole se. Vlastnosti elektromagnetického vlnění . elektromagnetická vlna má dvě navzájem neoddělitelné složky; vektory B a E jsou navzájem kolmé; elektromagnetické vlnění je vlnění příčné . Polarizace elektromagnetické vlnění. pokud se směr vektorů B a E nemění mluvíme o lineárně polarizované vln

Elektromagnetické vlnění se šíří rychlostí Kde c je rychlost světla ve vakuu εr - relativní permitivita prostředí μr - relativní permeabilita prostředí Šíření elmag. vlnění Elektromagnetické vlnění je přenos energie v nestacionárním elektromagnetickém poli a šíří se nezávazně na hmotném prostředí i světlo je elektromagnetické vlnění (záření) Heinrich Rudolf Hertz nar. 22.2.1857 v Hamburku Zemřel 1.1.1894 v Bonnu německý fyzik, který experimentálně ověřil Maxwelovy a Faradayovy teoretické předpoklady o šíření elektromagnetických vln, a tím odstartoval cestu k vývoji bezdrátového spojení Vlnění - popis a vlastnosti - zákon odrazu • Vlastnosti vlnění - viz optika 7. ročník. Světlo je elektromagnetické vlnění a jeho základní vlastnosti musí být shodné s mechanickým vlněním • Zákon odrazu - úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, odražený paprsek zůstává v rovině dopadu

Elektromagnetické Kmitání a Vlnění :: Me

hybnost elektromagnetické vlny p W p c tlak záření prad úplná absorpce rad S p c úplný odraz 2 rad S p c reálné těleso 2 rad SS p cc x E B F e B v eE F c v dW Fdt c 1dW c dt e F c v RNDr. Zuzana malá, Ph.D. K611 FD ýVUT FY2 9. 11. 201 f24 - elektromagnetickÉ kmitÁnÍ a vlnĚnÍ Mgr. Alexandra Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOV Elektromagnetické kmitání a vlnění - ppt stáhnout. 1 Elektromagnetické kmitání a vlnění Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma Elektromagnetické spektrum - škála elektromagnetického vlnění. Ukazuje různé druhy elektromagnetického vlnění podle vlnové délky (záření - kratší vlnové délky). Elektromagnetické vlnění - má dvě navzájem neoddělitelné složky. Elektrickou charakterizuje vektor intenzity el. pole E a magnetickou vektor mag. indukce B

Vlnění - Sweb.c

 1. Fyzika: Elektromagnetické vlnění - sbírka příkladů 23/31 Tato prezentace, s bohatou obrazovou přílohou, shrnuje popis planety, historii, objevování planety a odpovídající obrázky. Venuše. Práce charakterizuje vlastnosti Venuše, včetně její dráhy a srovnává ji se Zemí
 2. ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947
 3. Historie: Již od starověku lidé znali zákonitosti zobrazování v zrcadle. V 17. století. Jedním z největším objevům fyziky 19.století je poznatek, že světlo je elektromagnetické vlnění. K tomuto závěru... Celý referá

Elektromagnetické vlny - Wikipedi

Vlnění, zvuk a akustika - ITnetwork

prezentace: elektromagnetické vlnění 2, pro žáky kteří nebyli na online výuce nebo si chtějí látku zopakovat zápis: elektromagnetické vlnění 2 domácí úkol: kmitavý pohyb - výpočty , zapiš do sešitu (zezadu), vypočítej (zapiš postup výpočtu) a doplň tabulku, termín odeslání 20.11.2020 Mechanika Gravitační pole Mechanické kmitání a vlnění Molekulová fyzika a termika Elektrostatika Elektrický proud Polovodiče Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v plynech a ve vakuu Magnetické pole Střídavý proud Optika Speciální teorie relativity Atomová fyzika Jaderná fyzika Matematika Arial Calibri Výchozí návrh Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Rozdělení optiky 4. Elektromagnetické vlnění a záření Frekvence a vlnová délka Prezentace aplikace PowerPoint 1. Rádiové vlny 2. Infračervené záření 3. Viditelné světlo 4. Ultrafialové záření 5 V 19. století anglický fyzik James Clerk Maxwell dospěl k závěru, že světlo je elektromagnetické vlnění. Ve vakuu má vlnové délky od 390 nm do 790 nm. K nejnovějším objevům patří laser, který se využívá v měřící a laborantní technice, v lékařství, v elektronice a ve spoustě dalších oborů Elektromagnetické vlny - ppt stáhnout Podobné prezentace Jak Mapy.cz tak i Google Earth poskytují jednoduché zobrazení terénního profilu. Pokud ale chceme zobrazit více, plně vyhoví aplikace Ubiquiti airLink a heywhatsthat.com. Heywhatsthat.com nám může pomoci i např. s plánováním výletu, abychom se ujistili, zda budeme mít.

Elektromagnetické vlnění VII 20­18:22 Kmitavý obvod LC •kmity uvnitř kondenzátoru představují proměnné elektrické pole •v cívce a jejím okolí vzniká proměnné magnetické pole •elektrické a magnetické pole spolu často souvisí, zvláště, když se někter Optické záření je elektromagnetické vlnění . v určitém frekvenčním oboru. oscilující náboje emitují elektromagnetické záření . Krize klasick Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Pepa Company: Fyzikální ústav UK. Elektromagnetické vlnění. Maxwellovy rovnice, vlnová rovnice, Helmholzova rovnice, řešení vlnové rovnice, energie a intenzita elmag.vlnění. Lom a odraz elmag.vln na rozhraní prostředí, zákon lomu a odrazu, Fresnelovy vztahy, polarizace vlnění, totální odraz. Šíření elmag.vln v anizotropním prostředí

***Druhy elektromagnetického vlnění :: ME

Rozdělení elektromagnetického záření :: wirelessl

Elektromagnetické záření - vzniká při zrychleném nebo zpomaleném pohybu nabité částice - tok záření je přitom přímo úměrný druhé mocnině zrychlení - Maxwellova teorie elektromagnetického pole definuje elektromagnetické záření za příčné vlnění, kde elektromagnetick Světlo jako elektromagnetické vlnění, šíření světla. Odraz a lom světla, úplný odraz světla, disperze světla, barva světla. 1.2 Zobrazování optickými soustavami. Optické zobrazování, rovinné a kulové zrcadlo, tenké čočky, zobrazovací rovnice, zvětšení. Duté zrcadlo; Vypuklé zrcadlo; Spojná čočka; Rozptylná. Jedná se o elektromagnetické vlnění o velmi malé vlnové délce a vysoké energii. (Podobá se rentgenovému záření.) Magnetické pole na něj nepůsobí. Prezentace o radioaktivit. Fyzika pro žáky předmaturitních ročníků. Elektrický proud. Elektrostatik

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful Elektromagnetické spektrum ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické vlnění (jinak: elektromagnetické záření) má dvě navzájem neoddělitelné složky. Prostudujte si prezentace svých kolegů ze semináře. Fysikální seminaristé! Zopakujte si učivo o záření absolutně černého tělesa a přečtěte si tyto. ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Digitální učebnice fyziky- J. Beňuška-hlavní stránka (zleva) - úvodní menu, výběr tématických celků, vpředna další celek (sloupec vpravo)Úvodní menu - informace o práci s programem o Úvodem o IKT ve vyučování o Proč výukové prezentace o Jaká má být výuková prezentace o Metodické pokyny k vyučovací hodině vedené spodporou. Elektromagnetické vlnění. Prostředí ve kterém žijeme je tvořeno obrovským množstvím částic. Jsou malé, poměrně blízko sebe. Pohyb každé částice vždy nějakým způsobem ovlivňuje své okolí. Elektromagnetické vlnění je pohyb vyvolán částicemi s elektrickým nábojem. Tento pohyb má 2 složky elektrickou a magnetickou jedná o elektromagnetické vlnění, ale o to, že vlněníje příčné,a podmínka spojitostitečnýchsložek výchylky, kterou Fresnel pro výchylku oscilací éteru postuloval. Fresnelovy amplitudové koeficienty odrazu

Pozitivně se zde uplatňuje i vysoká ztrátovost feritu, který pohlcuje vyso-kofrekvenční elektromagnetické vlnění na vedení. * Poznámka Zapojení Vedení s útlumovým pláštěm Účinek je stejný jako při použití feri-tových kroužků. BMTD - Materiály a technická dokumentace - Prezentace z přednášek a cvičení. Rozdělení fyziky. Fyziku lze velmi obecně rozdělit podle metod na teoretickou fyziku, experimentální fyziku, numerické simulace a aplikovanou fyziku.Teoretická fyzika se snaží vyvodit z matematických objevů a experimentálních výsledků obecnější platnost zákonů a určit teoretické hranice jejich platnosti

Oficiální webová prezentace Státního zdravotního ústavu v Praze Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími než viditelné světlo. Zaujímá spektrální oblast vlnových délek od 100 - 400 nm Optika - odraz světla. učební text. cvičný test 13 výsledky. 1.a Odraz světla - 1. část (výklad) 1.b Zákon odrazu - animace. 1.c Odraz světla - rovinná zrcadla - 2. část (výklad Elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické vlnění s ještě menšími vlnovými délkami (méně než 0,1 . nm) nazýváme . záření gama. Gama záření však nevychází z elektronového obalu atomu, ale z atomového jádra. Infračervené záření . má vlnové délky od 760 do 1 mm

Video: Elektromagnetické kmitání a vlnění - FYZIKA 00

jasné, že světlo je elektromagnetické vlnění Tento jev však souvislost světla s elektřinou a magnetismem jasně indikoval. Faradayův jev je důsledkem tzv. kruhového dvojlomu, tedy různé rychlosti šíření levotočivého a pravotočivého kruhově polarizovaného světla. Tento jev je v některých látkác Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_13 Název materiálu: Elektromagnetické vlnění. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektromagnetického vlnění. Očekávaný výstup: Ovládá základní vlastnosti elektromagnetického vlnění, jeho vznik a využití v praxi. Klíčová slova: Elektromagnetické vlnění, oscilátor, perioda a.

Světlo jako vlnění. Elektromagnetické vlny a záření v elektromagnetické vlně jsou elektrické a magnetické pole vzájemně propojena a neustále se mění v čase, šíří se rychlostí světla ve vakuu . c = 300 000 km/s. Prezentace aplikace PowerPoin V době objevu nebylo jasné: (i) co drží protony v jádře a překonává odpudivé elektrostatické síly mezi protony (ii) proč je hmotnost atomu větší než hmotnost Z protonů (iii) proč se elektrony pohybují po stabilních drahách kolem jádra a nevyzařují při tomto pohybu elektromagnetické vlnění Problém (i) byl vyřešen. ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ : Elektromagnetická vlna - applet : Elektromagnetické vlny - prezentace : Elektromagnetické vlnění - prezentace : Elektromagnetické vlny - anglicky : Elektromagnetická pole a zdraví : Vlny a zdraví : Elektrosmog : Elektromagnetické vlny a počasí : Vše o světle : Mikrovlnky a potraviny : CT.

2 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ (ZÁŘENÍ) Elektromagnetické vlnění (jinak: elektromagnetické záření) má dvě navzájem neoddělitelné složky. Elektrickou složku charakterizuje vektor intenzity elektrického pole E, magnetickou složku vektor magnetické indukce B.Vektory E a B jsou navzájem kolmé, mají souhlasnou fázi a jejich kmity probíhaj Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce 400 - 700 nm (nanometrů). Rychlost světla. Vlnová teorie - světlo je vlnění Éteru (jakási hmota) a vypadá jako vlny na hladině. Celý fyzikální svět byl rozdělen. Isaac Newton. Christiaan Huygens. Částice

Fyzikální podstata Viditelné světlo je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami mezi 380 až 720 nanometrů. Ze světelného zdroje po odrazu světla nebo po jeho rozptýlení v atmosféře či na částečkách prachu (aerosolů) v atmosféře dopadne do lidského oka vždy určitá část vlnění, v němž jsou jednotlivé složky spektra zastoupeny s různou intenzitou 11.4.09 přidána další kapitola - Elektromagnetické vlnění 13.2.09 přidána další kapitola - Změna skupenství látek 13.2.09 přidána další kapitola - Elektrický proud v plynec

Elektromagnetické spektrum - WikiSkript

2C Prezentace na elektromagnetické vlnění. lundi 15 avril 2013 par Jaromír Kekule. Prezentace na elektromagnetické vlnění. Documents joints. Document Interference vlnění, stojaté vlnění. Mechanické vlnění. Rezonance - odkazy na videa. Kmitání. Přeměny skupenství látek. Kapilární jevy. Povrchové napětí. Hookeův zákon. Struktura pevných látek. Tepelné motory. Stavová rovnice - příklady. Přenos vnitřní energie. Částicová stavba látek. Teplotní objemová. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ 1 FYZIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA 10. ZVUKOVÉ VLNĚN

Prezentace promítaná ve výuce. Elektromagnetické spektrum Elektromagnetické vlnění, fotometrické a radiometrické veličiny. Stručný učební text: poznámky a obrázky. Verze 1.0, listopad 2006. Fysika mikrosvěta. Všechny materiály byly přesunuty do kursu v Moodle pro maturitní fysikální seminář. Heslo ke vstupu sděluje. •Je součástí tematického okruhu Elektromagnetické a světelné děje. •Materiál vznikal ze zápisů a příprav autora prezentace v lednu 2012. Základní poznatky o světle Fyzika - 9. ročník. vlnění), - průsvitné (vlnění prostředím částečně procház

Rentgenové Zářen

Rentgen (elektromagnetické vlnění) vysílané vlnění subjekt piezoelektrický krystal odražené vlnění subjekt výstupní záření rentgenka odražené záření scintilační det. fotonásobič . Biomedical Data Processing G r o u p Prezentace aplikace PowerPoint Author Elektromagnetické vlnění. Elmag kmitání a vlnění Pokuste se vysvětlit, proč při frekvenci 50 Hz (tedy při nízké frekvenci) je mezi vodiči vedení od zdroje ke spotřebiči všude stejné napětí a proč při vysokých frekvencích tomu tak není. Zaměřte se na vlnovou délku vzniklého děje a porovnejte s rozměry soustavy

Vznik elektromagnetického vlnění - FYZIKA 00

Světlo - elektromagnetické vlnění 390 nm - 760 nm Přechody mezi vrstvami - větší energie - kratší vlnová délka - UV 10 nm - 390 nm. Těžší atomy - velké rozdíly energií elektronu mezi vrstvami RTG záření 0,1 nm - 10 nm. Záření g 0,1 nm - 10 pm vychází z jádra. I záření 790 nm - 1 m James Clerk Maxwell Skotský fyzik Roku 1865 formuluje teorii elektromagnenismu, kterou shrnuje do 4 slavných rovnic - zde V rovnicích je schovaná celá elektřina i magnetismus Maxwell konstatuje, že světlo je elektromagnetické vlnění a předpovídá i další druhy elmag. vlnění Druhy elektromagnetického vlnění Druhy elmag

Prezentace k doplnění výuky fyziky Nová definice pojmu planeta, skupina trpasličích planet, malá tělesa Sluneční soustavy, nové pohledy na vznik Sluneční soustavy - prezentace1 prezentace Optické vlastnosti látek Isaac Newton 1642 - 1727 Jan Marcus Marci z Kronlandu 1595 - 1677 Albert Einstein 1879-1955 Max Planck 1858-1947 James Clerk Maxwell 1831-1879 Světlo je elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetických vln je kvantována Elektromagentické vlny jsou tvoeny elementárními částicemi - fotony Maxwellovy rovnice Rovinná monochromatická vlna A0. Elektromagnetické vlnění nebo fotony Impuls ( = hybnost ), energie Vlnová délka, frekvence * Title: Radiologická fyzika Author: bohunka Last modified by: Musilova Created Date: 8/30/2008 12:54:08 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Other titles Prezentace 1 David Vojtek Institut geoinformatiky Pasivní metody systém nevysílá elektromagnetické vlnění, pracuje pouze s příjmem. 03.04.2017 Převzato z VE 00. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

 • Václav postránecký.
 • Vova nebo aliexpress.
 • Jak vyfotit obrazovku na notebooku lenovo.
 • Komercni banka rozmeneni penez.
 • Dětská stomatologie praha 5 motol.
 • Twilight saga 2 online cz titulky.
 • Regulace ala synthasy.
 • Zažloutlé tričko.
 • Metabo kgs 254 m.
 • Přírodní koupaliště jižní morava.
 • Omeprazol predavkovani.
 • Boa rako.
 • Ceny djerba 2018.
 • Padre pio životopis.
 • Změna ip adresy na německou.
 • Patriot český význam.
 • Mamograf olomouc spea.
 • Hinduismus maso.
 • Tolkien komplet.
 • Co obnáší správa nemovitostí.
 • Favi cz zkušenosti.
 • Nove produkty apple.
 • Trouba mora nejde zapnout.
 • Paseka jaro leto.
 • Hnede vlasy ombre.
 • Rušička bluetooth aplikace.
 • Mediaserver android.
 • Hc technika brno.
 • Funny girl vstupenky.
 • Tretter's chips vepřové.
 • Republikové finále ve florbale 2019.
 • Půlnoční měsíc.
 • Miminko nechce umělé mléko.
 • Movino.
 • Sametka podzimní likvidace.
 • Popelnice na bioodpad trutnov.
 • Lepidlo anglicky.
 • Prasklé tlusté střevo.
 • Lednice 200 cm.
 • Yamaha xsr 700 cena.
 • Škorpion znamení.