Home

Kardinální stupnice

kardinální stupnice. určuje číselně vzájemný poměr užitnosti jednotlivých variant podle 1 kritéria; Souvisijící slova. kardinální; kardinální číslo; kardinální symptomy; kardinální elementy psychiky; kardinální pilíře úspěchu podniku; kardinální vlastnosti; ordinální stupnice; stenová stupnice; posuzovací. kardinální, kardinální číslo, kardinální symptomy, kardinální elementy psychiky, kardinální pilíře úspěchu podniku, kardinální vlastnosti, ordinální stupnice, stenová stupnice, posuzovací stupnice Hudební stupnice je řada tónů (zpravidla v rozmezí jedné oktávy) uspořádaná podle určitých pravidel.Pravidla určují vzdálenosti mezi jednotlivými stupni ().Různé stupnice se liší zejména počtem tónů a vzdálenostmi (intervaly) mezi nimi, např. umístěním půltónů a celých tónů. Přesné tónové vzdálenosti ve stupnicích závisejí také na použitém ladění Kardinální stupnice určuje číselně vzájemný poměr užitku jednotlivých variant. Nejjednodušší nominální stupnice má formu ano-ne , vyhovuje - nevyhovuje. Tento způsob hodnocení lze bez zkreslení využít pouze tam, kde jde o jednoznačné posouzení, zda varianta z určitého hlediska (kritéria) vyhovuje nebo nevyhovuje Stupnice durová vznikla ze stupnice iónské a stupnice mollová vznikla ze stupnice aiolské. Durová stupnice. Je stupnice diatonická s půltóny mezi 3., 4. a 7.a 8. stupněm. Durové stupnice: C Dur 0 ♭ F Dur 1 ♭ B Dur 2 ♭ Es Dur 3 ♭ As Dur 4 ♭ Des Dur 5 ♭ Ges Dur 6

stupnice. stupnice je stupňovitá řada tónů uspořádána podle určitých pravidel. rozdělení stupnic. rozdělení.doc (29 kB) církevní stupnice. Církevní stupnice.jpg (66,3 kB) stupnice durové a mollové. Stupnice dur-moll.jpg (77,1 kB) stupnice celotónové, chromatické, cikánské a pentatonick Stupnice (od stupeň a stoupati) může znamenat: . v hudbě. Stupnice (hudba) - rozdělení oktávy na určitý počet stupňů (nejčastěji 8, 12 nebo 5), které určuje ladění skladby (např. C-dur, pentatonika apod.) v měření. Stupnice (zařízení) - součást (analogového) měřicího přístroje, určená k odečítání měřených nebo nastavených hodnot. Durové stupnice - přirozené (čisté), harmonické a melodické . Základní diatonická řada od tónu c, to jest bez posuvek, je zároveň durovou stupnicí C - dur.Všechny názvy durových stupnic píšeme velkým písmenem, C - dur, A - dur, B - dur atd.. Scovilleova stupnice (též Scovilleho stupnice) udává změřenou pálivost paprik a chilli papriček. Papriky (rod Capsicum) obsahují látku kapsaicin, která způsobuje pálení tím, že stimuluje receptory nervových zakončení jazyka.Počet Scovilleových jednotek pálivosti (Scoville heat units, SHU) odpovídá přítomnému množství kapsaicinu

kardinální stupnice: referá

 1. Měření. V přírodních vědách je měření chápáno jako získávání metrických údajů, naměřené hodnoty jsou násobkem či podílem určité jednotky.. V sociálních vědách chápeme měření v širším slova smyslu, jako jakékoliv přiřazování čísel objektům, jenž se řídí určitými pravidly. Toto pojetí, jehož autorem je Stanley Smith Stevens, se ustálilo v.
 2. Pentatonické stupnice . Tyto stupnice, jak už samotný název napovídá, jsou pětistupňové, jsou tedy v rámci jedné oktávy tvořeny pěti tóny. V evroé hudbě, se nejvíce užívá pentatonika bezpůltonová, takováto stupnice obsahuje dva druhy vzdáleností, mezi jednotlivými stupni, a to celotónové (velká sekunda) a.
 3. kardinální symptomy. velmi významné příznaky chování nebo prožívání normálního nebo patologického; Souvisijící slova. kardinální; kardinální číslo; kardinální stupnice; kardinální pilíře úspěchu podniku; kardinální elementy psychiky; kardinální vlastnosti; symptom; gastrointestinální symptomy; prodromální.
 4. Složení normálních stupnic. Pozn. Provádím všude enharmonickou záměnu béček na křížky.. Půltónová maska: 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 1
 5. durové stupnice molové stupnice po čet bé čok výpo čet bé čok v predznamenaní C dur A mol 0 - F dur D mol 1 bé B dur G mol 2 bé, es Es dur C mol 3 bé, es, as As dur F mol 4 bé, es, as, des Des dur B mol 5 bé, es, as, des, ges Ges dur Es mol 6 bé, es, as, des, ges, ce

stupnice (rok) 4 kardinální poměrová Určení rovnosti poměrů x = w v z x ± w v z y = ax jeden stupeň volnosti; existuje absolutní nula Měření délky (m), Hmotnosti (g), Času (s) aj. 5 verbálně numerická Přibližné určení rovnosti, konstrukce pořadí a rovnosti. čeština: ·uspořádaná řada hodnot, určená pro specifikování hodnot určitých veličin Vítr dosahuje pátého stupně na Beaufortově stupnici.· plocha označená hodnotami a ryskami, určená k odečítání hodnot veličin Při příliš vysokém napětí na zdroji bude rozsah stupnice voltmetru nedostatečný.· (v hudbě) sled postupně. škálování - (z lat. scalae = schody, také žebříček, stupnice) - obecně jde o formování měřicích stupnic neboli škál, specif. pak o soubor spec. technik měření jevů, zachycovaných obvykle sadou nominálních znaků (položek, stimulů), které tvoří určité kontinuum. Stupnice umožňuje jejich seřazení, kvantitativní uspořádání od jednoho k druhému pólu Kardinální škála množina prvků s definovanými rozdíly mezi nimi, mimo uspořádání prvků lze zjistit i míru rozdílu mezi prvky Např. věk osob tvoří kardinální škálu. Lze říci nejenom kdo je starší a kdo mladší, ale i kvantifikovat rozdíl ve věku dvou osob Richterova stupnice se používá v seismologii pro popis velikosti zemětřesení (tj. pro hodnocení intenzity zemětřesení podle hodnoty magnituda). Stupnici vytvořil v roce 1935 americký seismolog Charles Francis Richter (26. 4. 1900 - 30. 9. 1985)

» kardinální stupnice: kardinální symptomy >> velmi významné příznaky chování nebo prožívání normálního nebo patologického » kardinální symptomy: kardinální vlastnosti >> nejdůležitější, hlavní, zcela podstatné vlastnosti. Křížkové stupnice . G. D (základní akordy pro doprovod písní): Dominantní septakord. 3. ročník glissando - klouzavý přechod z 1 tónu na 2. vibrato - hl. smyčcové nástroje, chvějivý tón. pizzicato - drnkání prsty u smyčc. nástrojů Paralelní stupnice: 1. jsou 2 stupnice durová a mollová, které mají . 2

Nejčastější stupnice, obvykle označované jako mollové a durové, jsou základem více jak 95% všech hudebních skladeb. Proto je označuji jako stupnice normální. Klasická hudební teorie u každé stupnice rozlišuje několik módů v závislosti na tom, kterým tónem stupnice začíná (mód dórský, jónský, aiolský atd.) kardinální číslo, kardinální stupnice, kardinální symptomy, kardinální elementy psychiky, kardinální pilíře úspěchu podniku, kardinální vlastnosti Překlady do jiných jazyků Anglick Stupnice: S. (něm.Trittstufe) ve stavitelství značí při dřevěných schodech vodorovnou čásť stupně čili schodu, na kterouž, chodíce po schodech, nuceni jsme našlapovati.Bývá obyčejně zhotovena z fošny 52 mm silné. Při přední čili lícové části je obyčejně opatřena oblým článkem. Zpodem je při venkovské straně stupnice: s. opatřena drážkou, do které se. Ty mohou být nominální (jmenné), ordinální (pořadové) a kardinální (intervalové a poměrové) stupnice. Subjekt. Stejně jako cíl je pro rozhodovací proces nezbytné ujasnit si subjekt, který bude rozhodování provádět. Tedy v našem případě osoba manažera, kterému byla záležitost svěřena

Stupnice tvrdosti. Tvrdost penisu si muži mezi sebou obvykle nesrovnávají a pokud ano, tak se spíš jeden druhého snaží trumfovat a předvést, jaký je kdo borec. Pod pojmem tvrdost erekce si pak je možné představit leccos. Jsou případy, kdy muž celý život trpí komplexem nedostatečně tvrdé erekce jen proto, že tak usuzuje. kardinální body, hodnoty (velikosti) abiotických faktorů (teplota, vlhkost, záření), při nichž růst a jiné životní procesy buď ustávají (minimum a maximum), nebo probíhají nejrychleji (optimum)

metrický znak (stupnice bez referenční hodnoty), kardinální znak (stupnice s referenční hodnotou) - matematické operace jsou relevantní: diskrétní (konečný nebo spočetný), spojitý (nespočetný). Statistika by Birom Statistika Pojmy a cíle 5 / 11 Základní pojmy Postup statistického zkoumán PODÍLOVÁ (POMĚROVÁ) ŠKÁLA - KARDINÁLNÍ VELIČINY n má jednoznačně (absolutně) stanovenou nulu, která vyjadřuje naprostou nepřítomnost měřené vlastnosti n na rozdíl od intervalové škály zachovává nejen rozdíly, ale i podíly hodnot n Kelvinova teplotní stupnice n rozměry, objem a hmotnost těle Jednotlivé stupně. Kardinální, neboli přísné měření lze charakterizovat reálnou funkcí. Rozlišuje se intervalové (s libovolnou nulou a libovolnou měrnou jednotkou) např. stupně celsia. A poměrové metody přímého stanovení vah, mezi které patří bodovací stupnice a metod Kardinální nástroj - Cardinal utility. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Jednoduchý příklad dvou hlavních užitných funkcí u (první sloupec) a v (druhý sloupec), jejichž hodnoty za všech okolností souvisejí s v = 2 u +3

Základní (kardinální) příznaky PN jsou: klidový třes rigidita bradykineze (Akineze) stupnice, škála denních aktivit podle Schwaba a Englanda; celkový stupeň onemocnění se nejčastěji hodnotí dle stup-nice Hoehnové a Yahra. Bližší popis vyjmenovaných stup Kvantifikace potřeb (znaky kardinální, nominální, ordinální, transformace znaků, znaky přímo měřitelné, nepřímo měřitelné a neměřitelné). Kategorie jakosti (třída jakosti, správná a chybná jakost, jádro a slupka jakosti, tradiční a Taguchiho model, optimální jakost návrhu a výrobního provedení) Stupnice měření Kardinální - kvantitativní (jednotka a počátek měření) Podstatou kardinální stupnice je číselné vyjádření vzájemného poměru užitnosti nabídek (variant), tj. kolikrát nebo o kolik je preference výsledku hodnocení jedné nabídky větší nebo menší než druhé Stupnice: S ij = 1rovnocenné S ij = 3slabá preference S ij = 5silná preference S ij = 7velmi silná preference S ij = 9absolutní preference Saatyho matice - čtvercová, reciproční: S ij =1/ S ji Váhy - normalizovaný geometrický průměr řádků Saatyho matic Prsy (singulár prs, mužského rodu; hovorově prso; latinsky mamma), též ňadro, je párový útvar na přední stěně hrudníku.U žen jsou prsy vyvýšené výrazněji než u mužů.Ženské prsy obsahují mléčné žlázy a tukovou vrstvu. Také muži mají fyziologicky funkční mléčnou žlázu, byť zakrslou. Na vrcholu prsu se nachází bradavka obklopená tmavším prsním dvorcem

Kelvinova stupnice • Pravidelně čistěte prachový sáček. Postupně se stupnice indikátoru naplnění v okénku přemístí; její středová Stupnice pro Rankinův stupeň[5] je Fahrenheitova stupnice posunutá tak, aby vycházela z absolutní nuly. Stupeň Rankina je stejně velký jako stupeň Fahrenheita, takže 1 °R = 1 °F a platí 20: Kelvinova, Celsiova a Fahrenheitova. kvantitativní x kvalitativní, ordinální x kardinální - stupnice intervalová, poměrová) •Varianty řešení (důsledky vzhledem ke kritériím) -> preferenční uspořádání variant strana 3. 1. Problematika úloh multikriteriálního charakter Kardinální stupnice je využita v závěrečné fázi při pře-vodu na jednotnou posuzovací stupnici (viz dále). T abulka 1 ukazuje, že zlev a doprava nabízí stupnice stále uspořádat dle objektivní stupnice ve smyslu méně-více, lepší-horší, starší-mladší, nižší-vyšší, (př. vojenská hodnost, vzdělání, výsledek hodnocení zkoušky na VŠ, úroveň spokojenosti, ) kardinální - kromě úkonů, které lze vykonávat s hodnotami ordinálních znaků m

Kardinální stupnice Slovník cizích slo

42. VYHLÁŠKA. ze dne 3. března 2015. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a odst. 4 a. Protože elektrické instalace mají v dnešní době spoustu možností i variant, je nutné hodnotit tyto instalce komplexně, z několika hledisek a také objektivně. Kvůli komplexnosti hodnocení elektrické instalace je navržena metodika, která využívá multikriteriální analýzu - MCA (stupnice, škály) 1. Nominální (kategorická) 2. Pořadová (ordinální) 3. Intervalová(kardinální) 4. Poměrová (absolutní) Úrovně měření (škálování) proměnných jsou seřazeny od nejnižší k nejvyšší úrovni. Intervalová a poměrová stupnice představují metrickou úroveň. Statistické metody zpracování hodnot.

Stupnice (hudba) - Wikipedi

 1. Kardinální stupnice v kombinaci s metodou vážení dílčích kritérií . Návratnost nákladů. Doba návratnosti vynaložených nákladů na pořízenou investici . ROI (metoda návratnosti investice) Efektivnost vynaložených nákladů měřená výnosovým procentem . Vnitřní výnosové procent
 2. K hodnocení nabídek je použita kardinální stupnice. Nabídky budou hodnoceny bodovou metodou. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky následující hodnotící kritéria a jejich váhu: a) Nejnižší nabídková cena bez DPH - váha 90% Uchazeč uvede ve své nabídce cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH
 3. a) kardinální b) mezní c) ordinální - preference 2. Psycholog. přístupy 3. Dobře strukturované problémy - pomocí matem. modelů 4. Nová teorie rozhodování. Rozhodovací modely při rozhodování za rizika. A. Rozhodovací analýza - není objektivní - není exaktní - není subjektivn
 4. ordinální, případně kardinální stupnice. S ohledem na uvedený předpoklad budeme hledat vhodné metody, na jejichž základě je možné hodnotit užitek výdajových programů

Hodnocení staveb na základě užitku - TZB-inf

Použití binární stupnice 87 7.2 Ordinální stupnice a její praktické využití.....92 7.3 Kardinální stupnice, metodika a aplikace jejího použití ve veřejném sektoru.....96 8. KAPITOLA: Použití metod váženého měření užitnosti pro výběr alternativ s užitnými vlastnostmi 8.1 Metodický postup při výběru metod. Bodovací stupnice může mít větší či menší rozsah - např. 1 až 5, 1 až 10 apod. Přidělený počet bodů se převádí na normovanou váhu dle vzorce (1). Zvláštním případem bodovací metody je alokace 100 bodů (zvaná též Metfesselova alokace), kdy mezi jednotlivá kritéria se v souladu s jejich důležitostí. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Mgr. Marek HONCŮ, Ph.D. Ústav logistiky a managementu dopravy FD ČVUT (K 617), H-A 265, Horská 3, PRAHA 2 Telefon (2 2435) 916

Vyhláška č. 67/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu Jestliže chceme měřit plnění cílů (ať již prostřednictvím ordinální, kardinální stupnice, či absolutních hodnot), je nutno sestavit kritéria na jejich stupeň plnění (příklady viz Ochra-111 na, 2006, 64-65). Po fázi sestavení inventáře cílů (viz ad a) v předchozí kapitole) je doporu Číselné stupnice v otázkách jsou škálami. Pokud platí výše uvedené. Škálování Členění škál Statistické: Kardinální, ordinální, nominální Podle formy vyjádření: jednodimenzionální a vícedimenzionální Psychologické: posuzovací, párové srovnávání, Likertova, skalogram, sémantický diferenciál

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Použití nuly ve verbálně numerické stupnici je podle současných poznatků nepřípustné (výjimečně při použití kardinální intervalové popř. poměrové stupnice). Bylo prokázáno, že jakákoliv kvantifikace omezená na prosté sčítání bodů (spolu s výskytem nuly ve stupnici) snadno vede k chybné úvaze pro rozhodovací. kardinální: bot. kardinální body mezní tepelné hodnoty, za jejichž hranicí dolů nebo nahoru rostlina přestává růst: kardinální: ekon. kardinální škála stupnice používající konkrétně definované rozdíly mezi přechodným a následným prvkem: karibský: hist. karibská krize (mezi USA a Sovětským svazem v roce 1962. Aktuality Smutná zpráva. V pátek 20. března zemřel prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., někdejší ministr školství, který v osmdesátých letech pracoval v Psychiatrickém centru Praha v oddělení aplikované matematiky, kde spolu se svými kolegy usiloval o vytvoření programu modelujícího predikci průběhu určitého typu psychotických onemocnění, řešil problém vytvoření. Monografie Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot je rozsáhlou studií institucionální ekonomie a křesťanské sociální etiky, která nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti

Stupnice :: Hudb

Hodnotící stupnice nominální; Hodnotící stupnice ordinární; Hodnotící stupnice kardinální; Prosté hodnocení podle pořadí; Váhové hodnocení podle pořadí (zdokonalené prosté hodnocení) V našem případě použijeme váhové hodnocení, které je z nabízených metod nejpřesnější. Váhové hodnocení podle pořad Škály (stupnice) jsou dalším typem uzavřených otázek. Dle objektu měření se rozlišují škály: a) k měření vnitřních charakteristik nebo vlastností lidí: mínění, názorů, postojů, motivů, vztahů, znalostí apod.; b) k charakteristice vnějších objektů ve vztahu k subjektu měření

kardinální měření Czech K měření problémového hráčství se používají dvě mezinárodně uznávané stupnice. more_vert. open_in_new Link to source ; warning Request revision. stupnice mzdových tarif ů), lze pouze říci, která hodnota je menší a která v ětší. Vyjad řují v číselné podob ě r ůznou úrove ň výskytu p ůvodn ě slovního znaku. Číselné znaky je možno dále rozd ělit na p římo zjiš ťované a dopo čtené (obytná plocha připadající na 1 osobu)

stupnice :: Hudební nauk

Stupnice: 0 -vůbec, 1 -trochu, 2 -značně, 3 -velmi značně důvodu závažného porušení pravidel -kardinální pravidla). 67. Předčasně ukončil/a léčbu zdisciplinárních důvodů (z důvodu opakovaného porušení pravidel). 68 Ukončil/a léčbu sice před plánovaným termínem, al kardinální informace - kvantitativní Metody kvantifikace informace Metoda pořadí nejlepší varianta, nejdůležitější kritérium bude první v pořadí Stupnice: 1rovnocenné. MR Opakování 1 - 3 STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Identifikace Analýza a formulace problému Stanovení kritérií hodnocení Tvorba variant Stanovení důsledků variant Hodnocení variant, výběr varianty Realizace, implementace Monitorování a kontrola PRVKY ROZHODOVACÍHO PROCESU Cíl rozhodování Kritéria hodnocení Subjekt rozhodování Objekt rozhodování Varianty a jejich. Kolektiv: Rozhodovací procesy. Ostrava, VŠB 1988 2 Kolektiv: Rozhodovací procesy. Metody rozhodování. Ostrava, VŠB 1987 3 Zonková,Z.: Rozhodování managera Podle použité stupnice se hodnocení variant vzhledem ke kritériím dlí na nominální, ordinální a kardinální. Nominální hodnocení umožňuje pouze rozlišit, zda je dvojice variant stejná nebo různá. Ordinální hodnocení znamená, že jsme již schopni varianty seřadit podle důležitosti podle daného kritériu

Stupnice - Wikipedi

Beaufortova stupnice, kterou původně sestavil v letech 1805-1808 kontraad - mirál sir Francis Beaufort (1774-1857). Rychlost větru je obvykle měřena ve volném prostoru ve výšce 10 m nad zemí. I slabé větry stromů horní vrstvy, jsou kardinální body vyšší. Charakteristika požadavků (potřeby) na jakost (Maslowova stupnice, vyslovené, nevyslovené a neuvědomělé potřeby a vliv na spokojenost zákazníka) Požadavky na jakost. (QFD) Kvantifikace potřeb (znaky kardinální, nominální, ordinální, transformace znaků, znaky přímoměřitelné, nepřímoměřitelné a neměřitelné

Odolné vůči vlhku i poškrábání, vhodné k vašim čtyřnohým mazlíčkům. Vinylové podlahy v atraktivních dekorech jsou pro vás ideálním řešením. Dokonalá imitace dřeva nebo kamene se hodí do každého interiéru eometrického průměru řádků Saatyho matice, postup se někdy označuje termínem metoda logaritmických nejmenších čtverců. Vypočteme hodnoty bi jako geometrický průměr řádků Saatyho matic Tónina má nekonečně mnoho tónů a nemá smysl bavit se o jejich pořadí. Nějaká skladba je v nějaké tónině (obsahuje její tóny). Říct někomu zahraj mi tóninu je nesmysl. V kontrastu s tím: Stupnice má přesně 8 tónů, z nichž první a poslední jsou v intervalu jedné oktávy

nicméně eskamotér avers lomoz část klarinetu činnost bez cizího přičinění zničení náletem muláž kardinální sedlina název římské tisícovky roztrpčeně autor stupnice tvrdosti trýznitel stupeň svrchní křídy. Slovník se může rozšiřovat díky Vám, pomáhejte [17]. První co člověka na tomto stanovení zaujme je to, že Albert bere charakter povolání z hlediska pravomocí (měl by, ale i z hlediska náročnosti a atraktivnosti) dle nějaké ordinální stupnice. Následně s těmito čísly nakládá tak, jako kdyby byla kardinální

Stupnice nejsou kardinální, stejnéjako v Benthamové systému, protože Mill tvrdí, že tento druh hodnotového úsudku se nedá aplikovat kardinálnímu méFení. Mill umožñuje zaFazení råzných kategorií do procesu méFení. (s 1.4.3 Kardinální (přísné) Lze ho charakterizovat reálnou funkcí. Rozlišuje se intervalové (s libovolnou nulou a libovolnou měrnou jednotkou) např. stupně celsia. A poměrové (s přirozenou nulou a libovolnou měrnou jednotkou) např. délka, spotřeba paliva. Tyto druhy měření se pak mohou dále zpracovávat matematickými. kardinální). V 3tom je JASP výjimečný. Poslední formát, který JASP umí otevřít je jeho mají reverzní stupnice (netřeba v datech rekódovat), pro Cronbachovo alfa umí výpočet intervalu spolehlivosti, umí pro vést výpočty alfa, lamba6 a omega pr

Video: Durové stupnice - čisté, harmonické, melodick

Scovilleova stupnice - Wikipedi

Vytváříme kardinální z nominálních znaků. Cíl: získat kardinální ukazatele. vzniká ve 20., 30. letech, souvisí se snahou posílit možnosti měření, měřit přesně i názory či postoje. Stupnice se přiřazují k jednotlivým pojmům (nahoře se napíše např. Práce, Já, Vlast, Vlasta) Šedé stupnice pro vyhodnocování stálostí, ukázka použití. Princip stálostní zkoušky Nominální, ordinální a kardinální data. 5. Chyby měření: klasifikace chyb měření, teorie chyb, přesnost a správnost měření, charakteristiky přesnosti přístrojů, třídy přesnosti. 6 V tom je kardinální problém. Tradiční škola si vypěstuje žáky tak, že odměna (pochvala, jednička) nebo trest (špatná známka) jsou hlavním motivem učení. Že to jde bez známek (a lépe!)dokládá řada příkladů. Stačí třeba hledat na internetu. V úvodním článku viz názor autora, také paní Neumannová, v diskusi např

Zvěrokruh, také zvířetník nebo zodiak i zodiac - Zdánlivá dráha, po které se pohybuje Slunce kolem Země se nazývá ekliptika. Celou dráhu Slunce projde za jeden rok. Zvěrokruh tvoří pomyslný kruhový pás po obou stranách ekliptiky a je jakýmsi schématem nebeské báně. Kruh je rozdělen na dvanáct stejných dílů po třiceti stupních Popis stránky * • Čísla a jejich popis - tahák - prvočísla, celá, sudá, lichá, racionální atd • Matematika otázky a testy Posunout na obsa * KIP/MR - 1 LS 2010/11 Procedurální stránka rozhodování Společné rysy a vlastnosti rozhodovacích procesů Rámcový postup řešení (identifikace problému, vyjasnění jeho příčin a cílů řešení, generování variantních řešení, hodnocení a výběr, podrobněji viz dále) Koncepty (užitek a jeho měření) Metody a. Příchod šlechtických rodů Donínů na Hrádecko (1277) a Biberštejnů na Frýdlantsko (1278) se projevil od osmdesátých let 13. století novou kolonizační aktivitou, během níž se do poloviny 14. století dotvořila základní sídelní struktura Liberecka. Doba vzniku Liberce není přesně známa, rámcově se vymezuje lety 1278 - 1352.Běžně se udává, že Liberec.. Stěžejní část diplomové práce vychází ze skutečných informací a dat získaných v nejmenované municipalitě X. Případová studie hodnotí nabídky dodavatelů u veřejné zakázky pomocí kardinální poměrové stupnice a komplexního kritéri

Typy škál měření - Wikisofi

kardinální body. kardinální body, hodnoty (velikosti) abiotických faktorů (teplota, vlhkost, záření), při nichž růst a jiné životní kardio-kardio-[-dy-, řec.], ve složených slovech první část s významem srdce (kardiologie, kardiograf) nebo česlo (kardiospasmus). kardiograf. viz elektrokardiograf. kardiochirurgi Jako Kardinální spára asi 8 m vysoko a hranou pilíře přes 4 K na balkon (K, stanoviště). Krátkým zářezem a převislou stěnou přes 4 K ke slanění. ILLUMINATI, IXc (Písk.Sasko), 2017, Thomas Küntscher, Chris-Jan Stiller. Z nejnižšího bohu údolní stěny hranou přes 3 BH na polici a dále stěnou přes 10 BH ke slaňáku Strategie projektu Základní parametry: Záměr projektu Cíl projektu Hlavní milníky Časový rámec Finanční rámec TMP techniky a metody PM Postup tvorby P-D diagramu Získáme P-D diagram Příčina A Příčina B Příčina C Problém Příčina D Příčina E Příčina F TMP techniky a metody PM Postup tvorby P-D diagramu Ohodnocení příčin váhovým koeficientem (každý člen. Multikriteriální hodnocení variant - ideál = multikriteriální funkce užitku za jistoty (n kritérií): u=u(x)=u(x1, x2, , xn) Hodnocení i-té varianty: ui=u(xi)=u(xi1, xi2, , xin) Užitková funkce je teoretický nástroj, u subjektu ji není možné přímo zjistit (naměřit). => zjednodušení - váhy kritérií. Moc není prostředek, moc je cíl. Richard Burton a John Hurt v hlavních rolích britské filmové adaptace slavného románu George Orwella (1984). Dále hrají: S. Hamiltonová, C. Cusack, G. Fisher a další. Scénář a režie Michael Radfor

Pentatonické stupnice - Pianovk

Škála = měřící stupnice Převedení nominálních znaků na kardinální Škála by měla být použitelná opakovaně (standardizovaná) - pak můžeme srovnávat - např. klasický příklad škálování = známkování ve škole, výsledky v gymnastice -> u obou je velké riziko nespravedlivého ohodnocení -> ne vždy je. Patrně nemá smysl bavit se o větrech v síle orkánu (více než 117 km/hod, 11. a vyšší stupně Beaufortovy stupnice), protože většinou totálně zdecimují les jakékoliv struktury nebo jeho podstatnou část. Proti nim nejsou zcela bezpečné ani pralesy Řada metod vícekriteriálního hodnocení variant vyžaduje kardinální informaci o relativní důležitosti kritérií, kterou lze vyjádřit pomocí vektoru vah kritérií: (2) Uživatel nemusí volit pouze celá čísla z dané stupnice a může přiřadit stejnou hodnotu i více kritériím. Bodovací metoda sice vyžaduje od. Beaufortova stupnice Bermudská plachta Bermudský keč Bermudský sloop Bermudský slup Bermudský yawl Bezan Bezpečnostní pásy k postrojům Bezpečnostní postroj Kardinální znaky Kartáč na mytí paluby Kasací kroužek Kat Katamarán Ketch Kiking Kladivo Kladka Klasická hlavní plachta.

Fotografie z cest, z dovolené nebo z každodenního rodinného života patří k cenným památkám na prošlé měsíce a roky. Kde je však spolehlivě vyvolají? Otestovali jsme pro vás několik významných minilabů, internetových digilabů a sběren v obchodních řetězcích. Výsledky testu vám napoví kde a za kolik vaše fotografie nejlépe zhotoví Při té se každému kritériu přiřadí body z určené stupnice. Čím více bodů pak kritérium získává, tím více je (z pohledu v diplomové práci zvolených institutů) preferované. Váhy zvolených kritérií získáme ze vztahu: bj = počet přiřazených bodů j - tému kritériu; n = počet kritérií; j = 1, 2 až n Meteorologie: větry v Jaderském moři, síla větru a moře, stupnice. Předcházení námořním kolizím a předpisům: Pravidla pro plavbu a zamezení kolizí na moři, zvukové signály, osvětlení plavidel, značení plavidel, známky nebezpečí. Motorizace: Základy, ovládání chodu a monitorování motoru, ekologie Jaderského moře

 • Osmák degu stáří.
 • Komercni banka rozmeneni penez.
 • Rc větroň pro začátečníky.
 • Tyl látka levně.
 • Plakát zaklínač 3.
 • Historie vauxhall.
 • Koren lekorice ucinky.
 • Nordkapp vstupné.
 • Bušek z velhartic wikipedie.
 • Jmena ryb.
 • Nidagravel ceník.
 • Nosatec žaludový.
 • Kovařík brouk.
 • Spatna nalada na zacatku tehotenstvi.
 • Strih na babiku.
 • Osmák degu stáří.
 • Jak uspat 3 měsíční miminko.
 • Apply update from adb.
 • Prodej dřeva klatovy.
 • Ikea karta.
 • Michael oher denise oher.
 • Metodika diplomové práce čzu.
 • Skok do výšky nůžky.
 • Shinto.
 • Thor plakat.
 • Darovani obleceni do porodnice.
 • Náhradní díly sekačky na trávu.
 • Plavba po dunaji bratislava.
 • Buk lesní červený.
 • Kokosy na snehu.
 • Jak zjistit kdo me stalkuje na instagramu.
 • Koncert depeche mode 2019.
 • Longboard heureka.
 • Gabriel macht instagram.
 • Jak ušít plážovou tašku.
 • Maminka rozbor vypravěč.
 • Vykup slovenskych minci.
 • Hachiko film online.
 • Shotcut manual cz.
 • Benátský štuk wiki.
 • Anglický styl bydlení.