Home

Početní operace s celými čísly

Matematika pro 3 rocnik zs pracovni sesit - Cochces

3a) Celá čísla a početní operace s nimi Množina celých čísel je tvořena přirozenými čísly (= celými kladnými čísly), čísly která jsou k nim opačná (= celými zápornými čísly) a číslem 0. Množinu celých čísel označujeme Z. Zobrazení celého čísla na číselné os Úlohy k procvičování kapitoly Početní operace s přirozenými a celými čísly 1. Využijte zákon o sdružování sčítanců a sečtěte zpaměti: a) 15 + 9 + 15 + 6 b) 26 + 8 + 11 + 7 c) 25 + 39 + 14 + 11 d) 108 + 32 + 52 + 16 e) 16 + 14 + 36 f) 3 + 17 + 29 + 11 2. Vypočtěte: a) 85 + 24 b) 88 + 36 c) 285 + 25 d) 307 + 94 e. Didaktická hra (test) určená k opakování a procvičování početních operací s celými čísly a přednosti výpočtů. Na příkladech si žáci hravou formou ověří své znalosti tematického celku. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Hra celá čísla - mix.ppt MACHÁŇOVÁ.

Početní operace s celými čísly. Obsahuje úlohy a příklady k procvičení matematických operací s celými čísly. Klíčová slova: početní operace, celá čísla: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategori MACHÁŇOVÁ, Šárka. Hra - početní operace s celými čísly. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 15. 12. 2010, [cit. 2020-12-04] Opakování - početní operace s celými čísly domácí příprava Výsledky 1. a) 31 b) 18 c) 18 d) 20 e) 60 f) 20 g) 12 h) 71 i) 12 j) 29 2. a) 143 608 309 b) 299 492 519 c) 349 516 487 d) 497 085 192 e) 470 989 680 f) 39 467 133 g) 527 264 535 h) 372 523 272 i) 414 426 236 j) 254 816 904. Počítání s celými čísly (čtyři početní operace - směs) Počítání s celými čísly - 01; 02; 03: Aritmetické operace s racionálními čísly: Porovnávání racionálních čísel: Sčítání a odčítání racionálních čísel (desetinná čísla) Porovnávání racionálních číse Početní operace s celými čísly; Poměr a postupný poměr; Úměra a trojčlenka; Procenta a úroky; Druhá mocnina a odmocnina; Druhá mocnina; Druhá odmocnina; Reálná čísla; Pythagorova věta; Pythagorova věta; Výpočet délek stran; Mocnina s přirozeným mocnitelem; Třetí mocnina; Mocnina s přirozeným mocnitelem; Početní.

Hra - početní operace s celými čísly - Školáci

 1. Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Opakování - početní operace s celými čísly (Mgr. Vladimír Hradecký) Opakování - desetinná čísla a zlomky (Mgr. Vladimír Hradecký
 2. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu. Chobotnice s chapadly poč.doc. HORÁKOVÁ, Eva. Chobotnice s chapadly početních operací s celými čísly. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 03. 2008, [cit. 2012-09-20]
 3. početní operace s celými čísly. Materiál slouží ke komplexnímu zopakování početních operací s celými čísly od základních příkladů přes příklady s kombinacemi operací a se závorkami. Součástí materiálu je i úloha aplikační
 4. provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: celé, číslo, křížovka, operace, početní. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh.
 5. Příklad bude vytisknut jak byl zobrazen před stiskem tlačítka TISKNOUT.Řešení a výsledky budou vytisknuty, pokud byly zobrazeny, nezobrazené řešení a výsledky se tisknout nebudou
 6. početní operace s celými čísly: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty E

Operace s racionálními čísly. Operace s celými čísly. Teorie množin. Výroková logika. Studijní materiály. Mlečková Andrea. Moravec Vlastimil. Český jazyk a literatura. Anglický jazyk. Německý jazyk. Francouzský jazyk. Konverzace ve francouzském jazyce. Fyzika. Chemie. Biologie. Informatika a výpočetní technika. Zeměpis. Metodika je souhrnem aritmetického učiva - početní operace se zlomky (převádění smíšeného čísla na zlomek a opačně), zaokrouhlování, vztahy mezi zlomky a desetinnými čísly, desetinné zlomky, porovnávání racionálních čísel, početní operace s racionálními čísly a vytváření číselné řady se zlomky Početní operace s celými čísly. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta.Přihlášení Cesta ke stránce. Titulní stránka / Kurzy / Podpora výuky / ZŠ Křižíkova, Sokolov / Počítání s celými čísly / Téma 2 / Pravidla počítání s celými čísly

DUMY.CZ Materiál Početní operace s celými čísly

 1. poČetnÍ operace s desetinnÝmi ČÍsly (22. 11. 2016) poČetnÍ operace s desetinnÝmi ČÍsly (16. 11. 2016) poČetnÍ operace s desetinnÝmi ČÍsly (7. 11. 2016) poČetnÍ operace s desetinnÝmi ČÍsly (3. 11. 2016) porovnÁvÁnÍ desetinnÝch ČÍsel(11. 10. 2016) opakovÁnÍ - sČÍtÁnÍ, odČÍtÁnÍ, nÁsobenÍ, dĚlenÍ (4. 10. 2016.
 2. Početní operace se zlomky. Smíšené číslo, složený zlomek. Převádění zlomků na desetinná čísla a naopak. Periodická čísla. Racionální čísla, jejich uspořádání, číselná osa. Početní operace s racionálními čísly. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. Krácení a rozšiřování poměru. Převrácený poměr
 3. racionálních číslech. Žáci pracují s číselnou osou, absolutní hodnotou a znaky nerovnosti. Procvičují si všechny matematické operace s racionálními čísly. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků. Materiál obsahuje kontrolní řešení. Použité zdroje: Obrázky jsou dostupné z galerie programu MS Office Word 2010
 4. Práce s číselnou osou Práce s číselnou osou: 23 Matematika Početní operace s celými čísly Početní operace s celými čísly - metodický list PL 1 PL 2: 24 Matematika Konstrukční úlohy Trojúhelník Thaletova kružnice Čtyřúhelník Lichoběžník: 25 Matematika Osová souměrnost.
 5. Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů : Opakování - početní operace s celými čísly (Mgr. Vladimír Hradecký) Opakování - desetinná čísla a zlomky (Mgr. Vladimír Hradecký) Opakování - sčítání a odčítání desetinných čísel (Mgr. Vladimír Hradecký

Základní početní operace. Na stránce naleznete přehled a názvosloví základních početních operací. Mocniny s přirozeným exponente Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.cz Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Proveďte naznačené početní operace. Teacher: Andrea Mlečkov Operace s racionálními čísly (Mlečková) Operace s celými čísly (Mlečková) Teorie množin. Výroková logika. Moravec Vlastimil. Český jazyk a literatura Celá čísla, absolutní hodnota, početní operace s celými čísly - online výuka dle rozvrhu v Teams včetně testů a zkoušení. Český jazyk: Způsoby tvoření slov, vybrané slovotvorné typy. Videokonference dle rozvrhu v MS Teams. Anglický jazyk: Opakování, slovní zásoba 4. lekce. Německý jazyk: práce s textem, zadání na. Celá čísla, absolutní hodnota, početní operace s celými čísly - online výuka dle rozvrhu v Teams včetně testů a zkoušení. Český jazyk: Slovotvorba, způsoby tvoření slov. Videokonference dle rozvrhu v MS Teams. Anglický jazyk: naučit se slovíčka lekce 3 (uč. str. 30) poslech lekce 3 stopa 16-23. PS str. 20, cv. 6.

Hra - početní operace s celými čísly - Digitální učební

Operace s čísly. 1. Které z následujících tvrzení je nepravdiv Početní operace v závorce provedeme nejdříve. E) Nezáleží na pořadí, v jakém provádíme početní operace. Zobrazit řešení Správná odpověď: D. 3.. Nechť jsou a, b, c libovolná reálná čísla Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769. Úkoly na jedničku v 7. ročníku Září: Přirozená čísla a zlomk

Operace s celými čísly. Úvod. Operace s celými čísly jednak ukazují jak pracovat s čísly zápornými a s nulou, jednak přinášení zjednodušení operací sčítání, odčítání, násobení a dělení. Sčítání a odčítání celých čísel. Rozlišujeme čtyři základní typy sčítání a odčítání čísel:. Početní operace s celými čísly. Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta. (Přihlášení) Cesta ke stránce. Titulní stránka / Kurzy / Podpora výuky / ZŠ Křižíkova, Sokolov / Počítání s celými čísly /. Jméno: třída: Početní operace s celými čísly 13 - 7 = 348 - 234 = 8 - 3 + 15 - 6 - 2 + 7 + 10 - 4 Pomůcky, které učiní toto učivo snažším a zajímavějším. Úkony s celými čísly názorně.Početní operace s celými čísly Žák se naučí početní operace s celými čísly. Pracovní listy k procvičování početních operaci celých čísel. Žák přepisuje uvedená cvičení do sešitu a řeší je. Všechny pracovní listy můžeme také vytisknout a žákům předložit k doplnění. Vy_42_Inovace_Celá čísla smyčky a žížalky.38: 7

pŘÍklady k procviČenÍ xv. - Čtvrtletka naneČisto pŘÍklady k procviČenÍ xiv. - racionÁlnÍ ČÍsla - i. pŘÍklady k procviČenÍ xiii

- provádí početní operace s celými čísly - provádí početní operace s nezápornými a zápornými racionálními čísly - řeší různé slovní úlohy z praxe Celá čísla - čtení a zápis čísla - zobrazení na číselné ose - opačné číslo - absolutní hodnot

7. ročník - Sweb.c

Matematika v 8 r. - webzdarm

operace Mezi základní operace s čísly, tzv. aritmetické operace (početní operace), řadíme sčítání, odčítání, násobení, dělení a mocnění. Sčítání je jednou ze základních operací v aritmetice. V nejjednodušším tvaru sčítání kombinuje dvě čísla, sčítance, do jednoho čísla, nazývaného součet - téma Početní operace s celými čísly - vypracuj do PS - 133/9 - vypracuj do PS - 134/13, 14 (počítej pozorně, úlohy rozepisuj, jsou to opravdu složité úlohy) - úlohy zkontrolujeme ve středu společně-----30. 11. online hodina 11:50 - 12:20 - početní operace s celými čísly Základní početní operace s desetinnými čísly, základní pravidla přesného rýsování, konstrukce a měření úhlů, převody jednotek času, délky, hmotnosti, úhlů, obsahu a objemu, rozvoj logického myšlení při řešení slovních úloh, základní znalost čtení grafů Opakovací test na početní operace s celými a desetinnými čísly pro 7.ročník: ( podobné příklady budou v opak. testu) Můžeš svoji práci ohodnotit: Známky: 1: 12 - 11 bodů, 2: 10 - 9 bodů, 3: 8 - 7 bodů, 4: 6 - 4 bodů, 5: 0 - 3 body Polovina získaných bodů musí být z prvního sloupce, polovina z druhého Základní početní operace 17 1.2.4. Intervaly 17 1.3. Algebraické výrazy 19 1.3.1. Polynomy (mnohočleny) 19 Základní operace s množinami A a B operace symbol definice Racionální čísla v porovnání s celými čísly, jež jsou jejich speciálním případem,.

Matematika - 6.ročník - 2. ZŠ Kolí

Když děti učí telka! Naučme se s žáky 4. ročníku početní operace s přirozenými čísly. Písemně sčítejme, odčítejme a násobme. Při které početní operaci můžeme změnit pořadí čísel? A při které se naopak musíme držet daného pořadí? Procvičíme si počítání a na závěr si společně zahrajeme hru Počítání s celými čísly (čtyři početní operace - směs - složitější) Vypočítej příklad a stiskni otazník před správnou odpověd

Video: Chobotnice s chapadly početních operací s celými čísly

zpět. Prezentace používané pro výuku . Co nás čeká v 8. ročníku. ALGEBRA OPAKOVÁNÍ. Zlomky (opakování) Početní operace s celými čísly (opakování 7. zadání, Početní operace s celými čísly, do 27. 11. Moji milí žáci, tento týden se podíváme na dělení celých čísel a budeme procvičovat početní operace s celými čísly. Ve čtvrtek 26. 11. si napíšeme znovu test na celá čísla. Zadání na tento týden naleznete zde: 7. zadání. V tomto týdnu budeme mít online. Početní operace s racionálními čísly 1. Přetahování. V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší. Spusti Základní operace s přirozenými čísly Přesná definice přirozeného čísla je složitá - spokojíme se s tím, že o libovolném čísle dokážeme rozhodnout, zda je, či není přirozeným číslem (5, -7, 3 4, 8 4, 2, 16). Dále je zřejmé, že pomocí přirozených čísel určujeme počty prvků konečných množin

Početní operace s celými čísly - prověrka autor: Mgr. Jiří Baier , předmět(y): matematika, ročník(y): 6, počet stran: 3 Násobení a dělení celých čísel - prověrk Žák: - čte text s porozuměním a vybere podstatné části, - samostatně zpracovává výpisky, - jasně a srozumitelně formuluje své názory, - aktivně pracuje v týmu. Cíle (výsledky vzdělávání): Žák: - počítá s celými a desetinnými čísly, samostatně je zapíše Po víkendu nás čeká test na početní operace s racionálními čísly. Test bude obsahovat příklady s více početními operacemi a se závorkami. Pokud vám nestačí na procvičování příklady z učebnice (ve škole ji nepoužíváme), můžete využít tento výborný materiál za ZŠ Brdičkova:.. Početní operace s použitím závorek a využití znalosti pořadí početních operací. Předpokládané znalosti - operace s celými čísly, počítání se závorkami. doba trván Početní operace s celými čísly: Downloaded 1 time(s). 2 MB: pptx_01_posta_Hubkova.pptx: Porovnávání čísel: Downloaded 1 time(s). 2 MB: pptx_01_uctenky.pptx: Účtenky: Downloaded 2 time(s). 1 MB: pptx_01_zdrava-vyziva_Hubkova.pptx: Downloaded 3 time(s). 1 MB: pptx_02_svet_zvirat_Setkova.pptx: Zvířátka a jejich velikosti, hmotnosti.

Kurz určený žákům 7. ročníku základní školy. Po absolvování tohozo kurzu by měl žák zvládnout veškeré početní operace s celými čísly Početní operace s celými čísly (z hodin v týdnu od 1.-5.6.2020) Vytvořeno službou Webnode. Vytvořte si web zdarma! Webnode. Výuka matematiky. Matematika se člení na tři stěžijní oblasti: Aritmetika - se na základní škole zabývá počítáním s přirozenými (1, 2, 3), celými (-1, 0, 1) a racionálními čísly (1/2, 2/3. 4/7). Samozdřejmě sem patří i početní operace jako je sčítání, násobení, odčítání a dělení Nezáporná racionální čísla a početní operace s nimi. Zlomek - opakování. Rovnost zlomků, rozšiřování a krácení zlomků. Zápis zlomku desetinným číslem. Uspořádání zlomků. Sčítání a odčítání zlomků. Jednoduché počítání s celými čísly početní operace s celými a racionálními čísly, posoudí reálnost výsledku řešené slovní úlohy a výsledek ověří zkouškou 2 Závislosti, vztahy a práce s daty • doplňuje a vytváří tabulky, orientuje se v tabulkách, v sloupcových a kruhovýc

početní operace s celými čísly - Matematika - Základní 2

1 6.1.2 Operace s komplexními čísly Předpoklady: 6101 Komplexním číslem nazýváme výraz ve tvaru a bi+ , kde a, b jsou reálná čísla a i je číslo, pro n ěž platí i2 =−1. V komplexním čísle a bi+ se nazývá: číslo a reálná část číslo b imaginární část číslo i imaginární jednotka. Množinu komplexních čísel zna číme C ( ℂ), komplexní číslo v. Hra - početní operace s celými čísly. Didaktická hra (test) určená k opakování a procvičování početních operací s celými čísly a přednosti výpočtů. Na příkladech si žáci hravou formou ověří své znalosti tematického celku. Ing. Šárka Macháňová, publikováno 15.12.2010 14:59, zhlédnuto 4791×, hodnocení

Křížovka s celými čísly - Digitální učební materiály RV

Početní operace s racionálními čísly

Operace s celými čísly - vyuka

je výraz vyjadřující početní operace s čísly s určením pořadí, ve kterém mají být početní operace provedeny. Jako výrazový prostředek používáme různé typy závorek. Příklady početních výrazů:3+2∙7−4;25+62; atd Matematika. Pro 6. ročník Pro 7. ročník Pro 8. ročník Pro 9. ročník Tematicky.

Základní operace s čísly - svetgramotnosti

02. Elementární teorie čísel, početní operace s čísly a jejich vlastnosti, absolutní hodnota, intervaly; 03. Mocniny s reálným exponentem, usměrnění zlomku, částečné odmocnění; Početní operace s mocninami a odmocninami; 04. Výrazy, početní operace s výravy, rozklad na součin; 05. Lomené výrazy; 06 provádí početní operace s celými čísly . analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich využívá. matematic. aparát v oboru celých čísel Celá čísla. čtení a zápis čísla. zobrazení na číselné ose. opačné číslo. absolutní hodnota. početní operace Geometrie v rovině a prostor početní operace s celými čísly-určí čísla opačná, určí absolutní hodnotu čísla, provádí početní operace s celými čísly různým typům textů a záznamů - zapisuje poměr a postupný poměr - upravuje poměr a postupný poměr - pracuje s měřítkem mapy a plánu - pozná přímou a nepřímou úměrnos učivo - témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty průřezové téma - mediální výchova (diagramy, statistiky, jízdní řády..) násobení a dělení v oboru do 100 procvičuje malou násobilku do sedmi aplikuje znalosti při násobení a dělení čísly 8, 9, 10, 1 pracuje s grafy a tabulkam

Čísla a početní operace Vlastnosti početních operací s přirozenými, celými, desetinnými čísly a zlomky Obor přirozených čísel, zlomky, desetinná čísla Písemné algoritmy početních operací Vztahy a závislosti, jejich vlastnosti, diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády, využívání prostředků výpočetní technik 1 Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zá.. Operace s desetinnými čísly se odvíjejí od schopnosti žáků provádět operace s čísly přirozenými. Pokud žák s LMP pochopí význam jedné setiny z celku, je možné pracovat s procenty a s jejich využitím v běžném životě (vycházet z vlastních zkušeností žáků s procenty) - provádí početní operace s celými čísly - objasní praktický význam Kladná a záporná čísla Celá čísla na číselné ose Porovnávání celých čísel Čísla opačná Absolutní hodnota Sčítání a odčítání celých čísel Násobení a dělení celých čísel OSV 1 Rozvoj schopností poznávání Procvičování 1

Početní operace s celými čísly. ID: 594210 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 7. ročník Age: 11-13 Main content: Celá čísla Other contents: Početní operace Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsapp Operace s celými čísly, číselná osa. Racionální čísla. Operace s racionálními čísly. Číselná osa. Poměr, přímá a nepřímá úměrnost. Poměr, postupný a převrácený poměr. M-9-1-03 modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených číse používat početní operace automaticky. vysvětlit používané pojmy. vytvářet úlohy s použitím početních operací s celými čísly Pomůcky Co budeš mít připraveno: Školní sešit. Psací a rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, pravítko nebo druhý trojúhelník, ořezanou tužku č. 3 a č. 2 Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 1. ročník ZŠ / Matematika / Číslo a početní operace / Sčítání a odčítání do 0-20 / Test MAT-DK 003 Operace s čísly do 20. Operace s čísly do 20 - test Doporučit známému. Id: P4374 Autor: PUBLICO

Operace s celými čísly - práce bude probíhat převážně v lavicích v učebně - samostatná práce žáka v hodině, při domácí přípravě, domácí úkoly - demonstrační řešení složitějších úloh na tabuli zaokrouhluje desetinná čísla na daný řád porovnává desetinná čísla, znázorňuje je n Početní operace s desetinnými čísly, zlomky. Test 40 minut. Řešení jednoduchých rovnic, slovní úlohy. Dělitelnost přirozených čísel. Velikost úhlu, sčítání a odčítání úhlů, násobení, dělení úhlu dvěma. Osová souměrnost. Objem a povrch kvádru a krychle. Převádění jednotek délky, obsahu, objemu a hmotnosti zvládá základní operace se zlomky zvládá základní výkony s racionálními čísly porovnává dvě veličiny rozdílem, podílem a poměre Provádí početní operace s celými čísly Analyzuje a řeší jednoduché problémy s využitím celých čísel Celá čísla Zobrazuje racionální čísla na číselné ose Určuje absolutní hodnotu racionálních čísel Provádí početní operace s racionálními čísly Analyzuje a řeší jednoduché problémy s využitím.

Početní operace s přirozenými čísly v soustavách o základu z. Historický vývoj zápisů čísel a číselných soustav. Aplikace v učivu 1. stupně ZŠ.Rozšiřování polookruhu (N,+,.).Celá čísla. Zavedení celých čísel jako tříd uspořádaných dvojic přirozených čísel. Operace s celými čísly a jejich vlastnosti -provádí početní operace s celými čísly -analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nich využívá matematic. aparát v oboru celých čísel - zobrazí racionální číslo na číselné ose, porovnává Zlomky Celá čísla-čtení a zápis čísla-zobrazení na číselné ose-opačné čísl provádí základní početní operace s celými čísly rozezná racionální číslo, zobrazí ho na číselné ose porovnává racionální čísla zapisuje racionální čísla zlomkem nebo desetinným číslem provádí základní početní operace s racionálními čísly řeší slovní úlohy s racionálními čísly - provádí početní operace v oboru celých čísel Početní operace s celými čísly - vyjádří racionální čísla více způsoby a vzájemně je převádí Racionální čísla Desetinná čísla a zlomky F - Měření a zápisy hodnot fyzikálních veličin Pracovní list slouží k opakování učiva o úhlu a jeho vlastnostech pro žáky 7. ročníku. Tématem pracovního listu jsou druhy a vlastnosti úhlů, převody úhlů, konstrukce daného úhlu podle úhloměru, přenášení úhlů a grafický a početní součet a rozdíl úhlů

- provádí početní operace s celými čísly - zvládá základní početní operace se zápornými desetinnými čísly - osvojí si pojem racionální číslo, vyjádří ho zlomkem i deset. číslem - rozumí pojmu periodické číslo - řeší a vytváří slovní úlohy, vedoucí k užití racionálních čísel v praxi Celá ísla opakovat početní operace se zlomky (příklady z učebnice) opakovat početní operace s desetinnými čísly (látka 6. ročníku) opakovat početní operace s celými čísly (příklady z učebnice) Publikováno: 11. 3. 2020 14:15. Autor: KK geometrický význam,provádí početní operace s celými čísly,analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,v nich využívá matemat.aparát v oboru celých čísel Celá čísla-čtení a zápis čísla,zobrazení na číselné ose,opačné číslo,absolutní hodnota,početní operace,jednoduché lineární rovnice Jednoduché počítání s celými čísly. Slovní úlohy. Složitější úlohy na sčítání a odčítání celých čísel. 3 x Minitest. Násobení a dělení celých čísel. Záporná desetinná čísla. Test 20 minut. Početní operace s nezápornými a zápornými racionálními čísly. Test 20 minut. Souhrnné opakování

Provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel. Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností Početní operace s celými čísly. Početní operace s desetinnými čísly. Zaokrouhlování a porovnávání celých a desetinných čísel pokrytí průřezových témat přesahy Do Přehled aplikací pro nácvik základních početních operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení). Aplikace s výběrem operace: Math Bingo klasické bingo s počátečním výběrem početní operace a náročnosti Math +/- nácvik sčítání a odčítání ve zvoleném číselném oboru, nas Početní výkony s mocninami a odmocninami. Operace s desetinnými čísly v četn ě zaokrouhlování Mezivýsledky zaokrouhlete tak, jak je zadáno a s t ěmito čísly po čítejte dále. Za hodnotu čísla π dosazujte 3,14. Pot řebné vzorce najd ěte v Tabulkách. Pokud je pot řeba vypo čítat veli činu Početní operace s desetinnými čísly ve slovních úlohách. V PS na str. 32 vypracujte cvičení 1 - 6 . Pošlete výsledky 2, 3, 4. obvod obdélníku : o= 2.(a+b) obvod čtverce : o= 4.a. Housenka je dobrovoln

provádět početní operace s mnohočleny . rozložit mnohočlen na součin užitím vzorců a vytýkáním . Lomené výrazy . provádět operace s lomenými výrazy . určit definiční obor lomeného výrazu . Výrazy s mocninami a odmocninami provádět operace s výrazy obsahujícími mocniny. Prosinec. Lineární rovnice a jejich soustav Název DUM: Operace s celými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika Ročník: 7. ročník Číslo DUM: VY_32_INOVACE_53 Autor: Mgr. Marie Kelnarová Datum vzniku: 27. 12. 2011 ANOTACE Pracovní list slouží k procvičení matematických operací s celými čísly pomocí počítacích. - žák aplikuje početní výkony s celými čísly při řešení úloh v praxi - absolutní hodnota - porovnávání celých čísel - početní výkony s celými čísly PT: Osobnostní a sociální výchova (osobnostní rozvoj) fyzika - teplo, teplota - praktické důvody, které vedly k zavedení záporných čísel Početní operace s celými čísly. Slovní úlohy z praxe vedoucí k základním početním operacím s celými čísly 3 3 2 3 3 2 Leden Racionální čísla. Čtení s zápis racionálního čísla. Zobrazení racionálního čísla na číselné ose. Početní operace s racionálními čísly

- početní operace s celými čísly - racionální čísla, jejich zobrazování na číselné ose - vyjadřování racionálních čísel zlomkem nebo desetinným číslem - porovnávání racionálních čísel - početní operace s racionálními čísly - užití záporných čísel v praxi Průřezová témata Přesahy do Přesahy ID: 1193832 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 5. a 6. třída Age: 10-12 Main content: Základní početní operace, zaokrouhlování, závorky Other contents: Add to my workbooks (3) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo

 • Pálenice liberecký kraj.
 • Ronnie protein.
 • Metody individuálního plánování.
 • Scooby doo movies.
 • Internetový marketing pdf.
 • Ortonyxie pardubice.
 • Fake piercing shop.
 • Kometa brno vstupenky.
 • Mytologie řecka.
 • Gekon východní.
 • Note for windows 10.
 • Kdy poprvé koupat novorozence.
 • 7 trpaslíků csfd.
 • Žluklý lněný olej.
 • Tříštivá zlomenina bérce.
 • Broadline lekarna.
 • Kurz motorky.
 • Vitaland quadrio.
 • Vodácké doplňky.
 • Bulka v prsu při ovulaci.
 • Rabin sidon.
 • Dubai parks and resorts.
 • Profundál.
 • Kleště prym love vario.
 • Sildenafil 50 mg cena.
 • Průměrňákovi.
 • Interaktivní mapa podmořských kabelů.
 • Vaření v anglii.
 • Pujcovna aut praha 4x4.
 • Svářečský kurz cena.
 • Adobe acrobat pro dc cz.
 • 28tt brisko.
 • Černobílé obrazy s červenou.
 • Herec lancaster.
 • Nikon d3000 bazar.
 • Teď vaří šéf těstoviny.
 • Státní hrad a zámek český krumlov.
 • Písničky pro děti mp3 ke stažení zdarma.
 • Lucerna velký sál plánek.
 • Dead snow trailer.
 • Larva blechy.