Home

Pevné látky priklady

Deformace pevných látek - vyřešené příklady

 1. Deformace pevných látek - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 2. Řešené příklady - pevné látky. Určete, v jakém podílu jsou hustoty alfa železa a gama železa, víte-li, že alfa železo (termodynamicky stabilní fáze do 910 (C) krystalizuje v plošně centrované kubické mřížce s mřížkovým parametrem zatímco gama železo (termodynamicky stabilní fáze v rozmezí 910 (C - 1394 (C) krystalizuje v objemově centrované kubické.
 3. Pevné látky 1. Při jaké délce by se přetrhl vlastní tíhou olověný drát všude stejného průřezu, je-li mez pevnosti olova 2 107 Pa a jeho hustota 11 340 kg m-3? 2. U drátu délky l z materiálu o modulu pružnosti E bylo při normálovém napětí n zjištěno relativní prodloužení 0,1 %. Určete a) relativní prodloužen
 4. • pevné látky • kapaliny a pevné látky • pevné látky a plyny 5. Zatrhni kapalné látky • voda v láhvi, benzín v kanystru • olej, voda, mléko, nafta • benzín, voda v sudu, olej • sud s naftou, kanystr benzínu 6. Rozdíl mezi látkou a t ělesem je: • látky jsou z různých t ěle
 5. Pevné látky = látky, které zachovávají svůj tvar a objem, jestliže na ně nepůsobí vnější síly (většina předmětů denní potřeby) Rozdělení

Příklady - pevné látky Author: admin Last modified by: andre Created Date: 11/6/2020 8:46:00 AM Company: j Other titles: Příklady - pevné látky. Deformácia pevných látok - riešené príklady pre stredné a vysoké školy, cvičenia, príprava na maturitu a prijímacie skúšky na vysokú škol Pevné látky dělíme podle pravidelnosti struktury. Přechodem mezi nimi jsou látky nanokrystalické, které představují shluky tvořené desítkami až stovkami částic s pravidelným krystalickým uspořádáním, avšak vzájemně různě orientovanými, takže sledovat opakování základního motivu na dlouhou vzdálenost je obtížné

1.Následující látky rozt řiď na organické a anorganické a zapiš je do tabulky. Oxid uhli čitý, kuchy ňská s ůl, kyslík, voda, bílkoviny, cukry, tuky, dusík, k řemen, škrob. látky organické látky anorganické 2.Napiš jaké organické látky se vyskytují v těchto potravinách a za řaď je do tabulky Krystal = pravidelně uspořádané atomy pevné látky (křemen, sůl, diamant ). Odkazy: tvary krystalů , obrázky krystalů , největší krystaly , Krystalická látka: částice má uspořádány v krystalické mřížce (pravidelně) - např Pevné látky alebo kryštály vyrobené počas kryštalizácie môžu mať štyri typy: iónovú, molekulovú, kovalentnú sieť a kov. Iónová soľ, ako soľ, je rozpustná vo vode a vedie elektrinu. Molekuly, ako ľad, nevedú elektrinu. Niektoré sú rozpustné, zatiaľ čo iné nie Pevné látky. Ťaháky-referáty / Ťaháky / Prírodné vedy. napr. kovy. Amorfné látky - látky, prejavujú sa pravidelným usporiadaním len v krátkom dosahu od vybranej častice. Všeobecné usporiadanie častíc je nepravidelné, napr. sklo, jantár, asfalt, živice.. Ideálna kryštalická mriežka -pre vnútornú stavbu. Amorfní látky jsou považovány za izotropní, tj. mají ve všech směrech stejné fyzikální vlastnosti (např. mechanické, tepelné, optické apod.). Přestože jsou amorfní látky pevné, lze je pokládat za kapaliny s velmi vysokou viskozitou

Rozdělení pevných látek - FYZIKA 00

 1. Pevná látka. Velká většina pevných látek je složena z částic, které jsou pravidelně uspořádány - částice vytvářejí krystalovou strukturu.Existují však látky (amorfní látky), které tuto strukturu nemají (vosk, sklo, pryskyřice, ).Mezi pevné látky řadíme i polymery, a to jak přírodní (přírodní kaučuk, ), tak umělé (termoplasty, )
 2. Chemické látky se vyskytují v pevném, kapalném a plynném skupenství. Některé pevné látky se rozpouštějí v kapalinách a tvoří roztoky. Důležitou vlastností chemických látek je hustota. Některé chemické látky jsou vodiči elektrického proudu, jiné jsou izolanty. Zmiňovaného jevu se využívá př
 3. 6. ročník Hustota látky - příklady k procvičení.pdf 7. ročník Úlohy o pohybu - příklady k procvičeni.pdf Síla, otáčivé a deformační účinky síly - příklady k procvičení.pdf Vlastnosti kapalin a plynů - příklady k procvičení.pdf 8. ročník Práce, výkon, energie - příklady k..

Směsi - Tiscali.c

 1. Re: Pevné látky - příklad Ano, je to správně. Je to typický příklad na namáhání prvku tahem, kde síla, kterou namáháme je G. Z pevnostní rovnice pro tah vyjádříme délku, tedy
 2. Hustota pevných látek se dá zjistit například jejím zvážením a odměřením jejího objemu v odměrném válci s kapalinou, ve které je daná látka nerozpustná. Rozdíl hladiny samotné kapaliny v odměrném válci a hladiny po ponoření pevné látky je pak objem pevné látky
 3. Kovalentne viazané pevné látky sa vyznačujú podobnými vlastnosťami ako látky viazané iónovo - tvrdosť, vysoký bod topenia, z elektrického hľadiska sú izolanty. Príklad molekuly metánu (CH 4). Kovalentnou väzbou sú viazané aj dvojatómové molekuly plynov (N 2, O 2,Cl 2 aj vodík H 2). val. elektrón od uhlíka val.
 4. Pevné látky. 7. ročník. Teplota - stupnice, meranie (prevzaté) Test - skupenské premeny / zjednodušená verzia. Teplota - zmena teploty (prevzaté) Fyzikálne veličiny. Čas - premeny jednotiek.
 5. častica zložky (na obrázku vidíme, že všetky častice látky sú rovnaké, z toho vyplýva, že ide o chemicky čistú látku) Zmesi - látky, ktoré obsahujú 2 a viac zložiek. Napríklad vzduch, uhlie, malinovka. Majú premenlivé zloženie a neusporiadané stavebné častice
 6. - krystalické pevné látky - mění skupenství při tzv. teplotě tání - odlišná pro různé látky - dokud se nepřemění celé množství látky teplota se nemění - př. voda - 0°C - skupenské teplo tání = teplo, které dodáme pevné látce zahřáté na teplotu tání, aby změnila své skupenství na kapaln
 7. Pevné látky a kapaliny (59) Struktura krystalických látek a metody jejího určování (3) Hustota železa (SŠ) Reciproká mříž ke kubickým centrovaným mřížím (VŠ) Vlastnosti reciproké mříže (VŠ) Deformace pevných látek (20) Maximální zatížení ocelového lanka (SŠ) Důlní výtah (SŠ) Porovnání dvou závěsů (SŠ

Neuspořádaný pohyb částic látky. Částicové složení látek a jejich vlastnosti. Vzájemnépůsobení těles. Síla, gravitační síla a gravitační pole. Model atomu, uspořádání prvků v PSP. Elektrování těles při vzájemném dotyku, elektrické pole. Magnetické vlastnosti látky Urči hustotu látky, ze které je vyrobena. Zkus v tabulce najít o jakou jde asi látku. 4) Náramek o objemu 1,2 cm3 má hmotnost 23,16 g. Urči hustou látky, ze které je vyroben. O jakou jde asi látku? 5) Panel o objemu 0,7 m3 má hmotnost 1,9 t. Urči hustotu látky, ze které je vyroben. 6) Vve 20 l kanystru je nalita kapalina Pevné látky. Pevné látky zachovávají svůj tvar a objem. Pevné látky lze rozdělit na krystalické a amorfní.. Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním částic.Rozložení částic se periodicky opakuje v celém krystalu nebo v části krystalu o rozměrech větších než 10 m m → dalekodosahové uspořádání.

Změny skupenství látek - webzdarm

 1. pevné l. kapalné l. přeh řátá pára plyn Každý bod znázor ňuje ur čitý stav látky p ři zvolené T a p. A trojný bod (pro H 2O T = 273,16 K p A 610 Pa - v uzav řené nádob ě led, voda a sytá pára) Oblast III - p řeh řátá pár
 2. CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY A SMĚSI Látka = forma hmoty, která se skládá z velkého množství základních þástic: atomů, iontů a.. 1. 3řiřaďte látky: glukóza, sůl, vodík a helium k níže zobrazeným typům částic. Látky se liší druhem þástic, ze kterých se skládají
 3. Krystalické a amorfní látky. Pevné látky se dělí na: 1. krystalické - charakteristické pravidelným uspořádáním částic (atomů, molekul, iontů), z nichž jsou složeny. Monokrystaly, uvnitř něhož jsou částice uspořádány tak, že se jejich rozložení v prostoru periodicky opakuje (, , diamant, ).Toto uspořádání se nazývá dalekodosahové uspořádání
 4. částice pevné látky: prach na ulici, kouř z komína: inkluze: pevná látka: bublinky plynu: pemza: Pemza je směs bublinek vzduchu v pevné látce

Pevné látky příklady - pevná látka je jedno ze skupenství

Pomocí pevné kladky ani pomocí kladkostroje si práci neušetříme, ale pouze usnadníme. Při zvedání tělesa jednoduchým kladkostrojem působíme na volný konec lana poloviční silou, ale po dvojnásobné dráze než bez použití kladkostroje. Expozice nové látky (15 min). Učitel sdělí žákům zákon setrvačnosti 1. Rovnoměrný pohyb přímočarý (11) 2. Rovnoměrně zrychlený (zpožděný) pohyb (10) 3. Vrhy (21) 4. Pohyb po kružnici (7 Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: měrné skupenské teplo niklu je 300 kJ/kg (l

Hasiaci prístroj 1KG s nanometrom a vešiakom ABC

Látky: a) pevné - sklo, dřevo, sníh. b) kapalné - voda, mléko, čaj c) plynné - vzduch Tělesa: a) pevná - váza, židle, sněhová vločka... b) kapalná - voda ve váze, mléko v hrnku, sirup v láhvi c) plynná - vzduch v míči STAVBA A VLASTNOSTI LÁTEK - Powerpoin být kapalné, plynné i pevné. Nejčastěji se setkáváme s roztoky pevné látky a kapaliny (např.: NaCl(aq)) nebo roztoky dvou kapalin (C2H5OH(ag)). Složení roztoků se vyjadřuje koncentrací roztoků. Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. () ()100 %. B. Směs nerozpuštěné pevné látky a kapaliny: Usazování: Př.: kalné vody, odpadní vody, vody po plavení (pomalé) Filtrace: kalná voda, křída a voda (rychlejší) C. Směs dvou nemísitelných ( v sobě nero Látky pocházejí z ukončených kolekcí z velkoobchodů, šicích dílen apod. Většinou jde o kvalitní látky původem z Itálie. Jedná se o celé spektrum látek od bavlněných, lněných, hedvábných látek přes různé úplety, kostýmovky, šatovky, fleece, kepry, satény, šifony, rifloviny, šusťákoviny, manšestry, až po.

Hustota - pevné látky. Úvod > Tabulky > Hustota - pevné látky Hustota pevných látek. Tabulka hustoty pevných látek: Látka Hustota [kg.m-3] Poznámka; Asfalt: 1 300 [3] Azbest: 2 100-2 800 [3] Bakelit: 1 300 [3] Beton: 2 300-2 400: 1800 - 2200 [3] Bronz: 7 800-8 800: 8700 - 8900 [3] Celuloid: 1 400 [3] Cihla: 1 800-2 400: 1400 - 2000. Pro kapaliny a pevné látky to platit nemusí, protože součet objemů čistých složek směsi se obecně nemusí rovnat objemu směsi. Ten může být menší (objemová kontrakce) nebo větší (objemová expanze), což z výhodou využívají třeba výrobci alkoholických nápojů, protože celkový objem vodky je menší, než součet. fyzika - pevné látky (příklady) Hledám někoho, kdo by se mnou chtěl přes mail spočítat pár příkladů z fyziky na téma pevné látky (tzn. deformace pev. těl., teplotní roztažnost..)Jedná se o složitější příklady (úroveň sš). Samozřejmě aby vám to taky k něčemu bylo Sublimace je přeměna pevné látky přímo ve skupenství plynné a desublimace je přeměna látky ve skupenství plynném na skupenství pevné. Za normálního tlaku kolem 1000 hPa sublimují např. jod, suchý led (pevný CO 2), ale i led nebo sníh. Sublimují také pevné látky, které voní nebo páchnou (naftalen) Termodynamika - pevné látky 1.1 Pojmenujte jednotlivé typy vazeb, které lze najít u pevných látek a které jsou schematicky zobrazené na obr. 1 až obr. 3. obr. 1 obr. 2 1.2 Přiřaďte uvedené děje k jednotlivým typům deformace: zatloukání hřebíku, silnice mostu, nosné sloupy střechy, pružina v tlumičích automobilu.

přeměna pevné látky na kapalinu, která nastává při určité teplotě za daného vnějšího tlaku, přijímá-li látka teplo; amorfní látka nemá teplotu tání a mění skupenství rovnoměrně, krystalická čeká na teplotu tání a pak taje; teplota tání závisí na tlaku okolního prostředí a druhu látky aerosol - je směs kapalné látky rozptýlené v látce plynné - mlha, nebo směs pevné látky rozptýlené v látce plynné - dým. ROZTOKY. Roztoky jsou homogenní směsi, které se skládají z rozpouštědla a rozpuštěné látky. Největší význam mají kapalné roztoky. Nejvýznamnějším rozpouštědlem je voda - H 2 O Látky pevné : ­ nemění snadno svůj tvar ­ např. skříňka, rádio, radiátor DUM ­ FY_016_ Vlastnosti látek a těles_ Látky, tělesa a jejich vlastnosti ­ konečná verz

Řešené příklady RNDr

Látky se mohou nacházet v různých skupenstvích pevné, kapalné a plynné. Názvy skupenství vody Pevné - led Kapalné - voda Plynné - vodní pára Vlastnosti skupenství a) plynné skupenství-snadno mění svůj tvar - je stlačitelné b) kapalné skupenství-snadno mění svůj tvar, není stlačitelné c) pevné skupenstv Sublimace a desublimace. Přeměna látky z pevného skupenství přímo ve skupenství plynné se nazývá sublimace.Za běžného atmosférického tlaku sublimuje např. jód, kafr, pevný (suchý led), led, sníh, , stejně jako vonící či páchnoucí látky. Měrné skupenské teplo sublimace je definováno takto: , kde je skupenské teplo sublimace přijaté látkou o hmotnosti m. Pohybové rovnice soustavy hmotných bodů. 1. a 2. věta impulsová. Izolovaná soustava hmotných bodů. Tuhé těleso. Translace a rotace tuhého tělesa. Hmotný střed (těžiště) tuhého tělesa. Rovnováha tuhého tělesa. Kinematika a dynamika tuhého tělesa. Kinetická a potenciální energie. Rotace kolem pevné osy Pevné látky a kapaliny (57) Struktura krystalických látek a metody jejího určování (1) Hustota železa (SŠ) Deformace pevných látek (20) Maximální zatížení ocelového lanka (SŠ) Důlní výtah (SŠ) Porovnání dvou závěsů (SŠ) Ocelová vzpěra (SŠ) Hookův zákon a délková roztažnost (SŠ+

Video: Deformácia pevných látok - riešené príklady

Pevné látky Eduportál Techmani

Látka, těleso, skupenstv

Hasiaci prístroj práškový s nanometrom 2kg - Originálne a

Fyzika na střední škole trochu jinak. Středoškolská fyzika. NÁZEV POPIS PŘÍKLAD PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DOČASNÁ: deformace trvá pouze po dobu působení vnějších sil, po skončení působení vnějších sil se těleso vrací do původního stav V plynném skupenství jsou látky, které obsahují 1 až 4 uhlík.V kapalném stavu jsou ty, co obsahují 5 až 18 uhlovodíků a pevné látky jsou ty, které mají více než 18 uhlíků. Většinou jsou to bezbarvé látky s nepolárními vazbami, takže je nerozpustíte v polárních rozpouštědlech (jako je třeba voda), zato v těch. Pevné látky rozdělujeme dle jejich vnitřní struktury na krystalické a amorfní. V prvním případě se látka skládá z pravidelně uspořádaných částic v krystalové mřížce, kde se nemohou částice volně pohybovat, jen kmitat kolem své rovnovážné polohy, zatímco v druhém případě mají částice jen krátkodosahové. Změřte hustotu pevné látky za použití Archimédova zákona. pokus č.5 - důkaz vztlakové síly. Dokažte vztlakovou silu pro dvě stejně velká tělesa o různé hustotě. pokus č.6 - vVztlaková a tíhová síla. Dokaž vztlakovou a tíhovou sílu za po moci siloměru.. I. Směsi a roztoky. Směs - vzniká smícháním dvou a více látek (složky směsi si zachovávají své vlastnosti). Druhy směsí: různorodé a stejnorodé Různorodá směs (heterogenní) - lze spatřit složky směsi očima či pod mikroskopem Druhy heterogenních směsí: 1. suspenze - Látka kapalná a pevná - (nerozpustná). 2. emulze - Látky kapalné (2 a více) - (nerozpustná

Pevné látky: 6_1_F_08.pdf: Stavová rovnice, děje v plynech: 6_1_F_09.pdf: Mechanické kmitání: 6_1_F_10.pdf: Mechanické vlnění: 6_1_F_11.pdf: Elektrický náboj, intenzita, kapacita: 6_1_F_12.pdf: Elektrický proud v kovech: 6_1_F_13.pdf: Magnetické pole: 6_1_F_14.pdf: Střídavý proud: 6_1_F_15.pdf: Odraz a lom světla: 6_1_F_16.pdf. 6.7 Organické pevné izolanty 6.7.1 Struktura organických izolantů Základem jsou makromolekulární látky - polymery, základní stavební jednotka polymerů se nazývá monomer. Podle počtu monomerů v polymeru se mění fyzikální vlastnosti materiálu Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemi nižší jsou plyny, vyšší těkavé kapaliny nebo pevné látky; reaktivnější než alkany (vazba π je méně stálá → je snadné ji zrušit) izomerie cis a trans. Příprava. z halogenuhlovodíku CH 3-CH 2-CH 2 Cl → CH 3-CH=CH 2 + HCl (katal. KOH, alkohol) dehydratací alkoholů CH 3-CH 2 OH → CH 2 =CH 2 + H 2 O (katal. H 2 SO 4 Voda o hmotnosti 1,0 kg a teplotě 0 °C se ohřeje na teplotu varu a pak se všechna přemění na páru téže teploty. Celý děj probíhá za normálního tlaku

PPT - C hemick y čistá látka a zmes PowerPoint

30 príkladov kryštalizácie (s obrázkami) / chémia

Jiné látky mohou tát nebo se vypařit, dříve než potřebné teploty dosáhnou. Skutečnost, že za dostatečně vysokých teplot mají všechny pevné látky zhruba tutéž molární tepelnou kapacitu, naznačuje, že atomy všech druhů přijímají teplo stejným způsobem 600 Benzín, sklo, oxid uhličitý, olej, vzduch, voda, kyslík, papír se při obvyklé teplotě místnosti chovají jako různé látky. Roztřiď je podle tabulky. Roztřiď je podle tabulky. a) látky pevné

Pevné látky Ťaháky-referáty

 1. Teplo = ta část vnitřní energie, kterou těleso může odevzdat (~změna kmitání částic).Těleso teplo přijme nebo odevzdá. Teplota tělesa = stav tělesa (jak moc kmitají jeho částice).Teplotu lze zvýšit, snížit.. Kmitání částic určuje, jakou teplotu má těleso. Dodání (odevzdání) tepla vede ke změně kmitání částic
 2. Př. 40 Následující reakce popisuje děj na chloridostříbrné elektrodě: AgCl + e-= Ag + Cl- E°(AgCl, Cl-) = 0,222 V, R = 8,314 J mol-1 K-1, F = 96 485 C mol-1, t = 25 °C a) Napište Nernstovu rovnici pro chloridostříbrnou elektrodu. b) Vypočítejte potenciál chloridostříbrné elektrody, která je ponořena do roztoku chloridu draselného o koncentraci 0,1 mol l-1
 3. FYZIKA - 1. RO ČNÍK F´= mb ⋅ a ⇒ F = ( ma + mb)a ⇒ a b F a m m = + 82/1 . Automobil o hmotnosti 1000 kg sníží velikost své rychlosti ze 70 km ⋅h-1 na 60 km ⋅h-1 při rovnom ěrn ě zpomaleném pohybu za dobu 5 s
 4. • Jednotlivé látky si organismus vytváří sám z jiných látek, nebo je p řijímá z okolního prost edí • Polymery (makromolekuly) - obvykle složeny pouze z nkolika ě málo druhů monomerů • Monomery se navzájem spojují kovalentní vazbou (přímé nebo rozvětvené řetězce (vlákna, sítě, kulovité útvary, membrány
 5. Holým očím se zdá sklo zázračně hladké. Pod mikroskopem však skleněná lahev vypadá jako vysokohorská krajina. A když se na to má něco správně pevně nalepit, doporučuje se údolí předtím vyplnit
 6. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): ­ pevné (led) ­ kapalné (voda) ­ plynné (vodní pára) 3) Pevné látky ­ nemění tvar, objem ­ částice blízko sebe, pohybují se kolem urč. bodů ­ velké mezičásticové síly a) krystalické (sůl, led) b) amorfní (plastelína, guma, sklo
 7. Pevné látky mohou být křehké tvárné nebo. Pevné látky. -jsou různě tvrdé (hliník,diamant), mají stálí tvar a objem. Mohou být křehké, pružné nebo tvárné. Kapalné látky. -základní vlastností je tekutost, mohou snadno měnit svůj tvar. V klidu je hladina vždy vodorovná
o škole - Učivá - Chémia - Atómové kryštály

slou čeniny jsou bílé nebo nažloutlé krystalické pevné látky. Jsou velmi málo rozpustné . ve vod ě, ale snadno se rozpoušt ějí v tucích a olejích. Jako p říklad látky z této skupiny vezm ěme benzo(a)pyren a popišme podrobn ěji jeho vlastnosti a strukturu v Tab. Vlastnosti benzo(a)pyrenu bod varu [°C] 495. Kapaliny reagují stejně jako plyny a pevné látky na zvětšení teploty zvětšením vnitřní energie a tím zvětšením energie pohybu molekul. To se projeví tím, že molekuly mají větší rozkmit kolem rovnovážné polohy -> dojde ke zvětšení objemu. Změna objemu: V = V 0 × (1 + b × Dt

Amorfní látka - Wikipedi

Pevná látka :: ME

Alkany a cykloalkany Sára Vajglová a Tereza Knežíková doplnit hybridizaci molekuly methanu doplnit hybridizaci molekuly methanu Charakteristika: Jedná se o nasycené uhlovodíky Jejich názvy jsou odvozeny od řeckých nebo latinských číslovek (kromě prvních čtyř, které mají historický původ) Alkany mají v názvu koncovku -AN a obecný vzorec CnH2n+2 Cykloalkany mají v. Elektrický izolant neboli nevodič je látka, která nevede elektrický proud.Elektrický izolant neobsahuje volné částice s elektrickým nábojem, nebo je obsahuje v zanedbatelném množství.Zamezuje průtoku elektrického proudu mezi vodiči, které mají rozdílný elektrický potenciál Online kalkulačka provádí převody metrických, angloamerických i jiných jednotek objemu. Náš web vám umožní snadný a rychlý výpočet umožňují pevné vazby mezi částicemi; změna tvaru tělesa umožňuje práce vnějších sil; výsledkem je: změna vzájemné polohy mezi částicemi (přiblížení, oddálení, otočení, odtrhnutí) nazýváme: DEFORMACE těles; Deformace tělesa je změna rozměrů, tvaru nebo objemu tělesa způsobená vnějšími silami Adsorbent všechny pevné látky některé pevné látky Adsorbát plyny pod kritickým bodem reaktivní plyny Teplotní rozmezí nízké teploty vysoké teploty Adsorpční teplo 10-40 kJ/mol 80-600 kJ/mol Rychlost adsorpcevelmi rychlá závisí na teplotě Aktivační energienízká obvykle vysoká (neaktivovaná ads.= nízká

Fyzika - příklady k procvičení - Základní škola Třebíč

Každý zákazník musí splnit individuální požadavky a specifické rámcové podmínky. Proto vyvíjejí naši experti se svými rozsáhlými engineeringovými kompetencemi a v úzké spolupráci se zákazníkem vždy vhodné řešení Suspenze je heterogenní směs, např. jemně dispergované (rozptýlené) pevné látky v kapalině.Důležitým znakem suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení složek směsi (např. sedimentací).Suspenze pevné nebo kapalné látky v plynu se nazývá aerosol.Příkladem je např Roztoky - maturitní otázka z chemie Biologie-chemie . Učebnice a pracovní sešity. 2. stupeň ZŠ. Hravá chemie. Bonus na každých 15ks získáváte 1ks Hravá chemie 8 - učebnice křížové pravidlo: 1. roztok w1 w3 - w2 60 % 35 dílů w3 výsledný roztok 45 % 2.roztok w2 w1 - w3 10 % 15 dílů Poměr prvního a druhého roztoku při míšení je 35:15, což odpovídá poměru 7:3 Urči pomocí tabulek, z jaké pevné látky je vyrobeno 100 g tělesa o teplotě 20 °C, kterému je třeba dodat teplo 117 J, aby jeho teplota stoupla na 25 °C. V téměř ideální varné konvici o výkonu 2200 W se 1,5 l vody ohřálo ze 7 °C na 100 °C za 4,5 minuty. Urči měrnou tepelnou kapacitu vody v krystalu látky při určité teplotě lze vyjádřit vztahem ,. kT W v v eNn − = v němž N značí koncentraci atomů (tj. uzlových bodů krystalové mřížky) v krystalu látky a W v je energie potřebná pro vznik vakance; k je Boltzmannova konstanta. K vytvoření vakance u hliníku je nutná energie 0,75 eV. Kolik vakancí existuje.

 • Druhá kniha džunglí.
 • Krávy krávy mp3.
 • Jaromír mayer temný stín.
 • Walther ccp recenze.
 • Jak uchovat vlaštovičník.
 • Wallpaper simulator.
 • Excel nejde vložit obrázek.
 • Prenatální a postnatální vývoj.
 • Ustni soor.
 • Časopisy o filmu.
 • Animovane filmy kviz.
 • Postupný poměr na základní tvar.
 • Youtube.com l/activate.
 • Beyonce lemonade wiki.
 • Fortissimo kopřivnice.
 • Katarakt nil.
 • Discus heckel prodej.
 • Cena stavební povolení.
 • Toyota corolla combi recenze.
 • Podnebné pásy podle alisova.
 • Maliny stromkové.
 • Babské rady pro krásné vlasy.
 • Cihlovy obklad brno.
 • Výroba krabic s potiskem.
 • Nepálská restaurace teplice.
 • Truhlář kurz.
 • Jak často sprchovat děti.
 • Vychody a zapady slunce 2018.
 • Koupání na kubě.
 • Obal na dvd rozměry.
 • Zkušenosti s dropshippingem.
 • Opěrné zdi ze ztraceného bednění.
 • Minigun wikipedie.
 • Jak dlouho trvá přepeřování andulek.
 • Oprava gps android.
 • Czech basketball cup.
 • Filatelie čtyřlístek.
 • Koncert depeche mode 2019.
 • Lea michele husband.
 • Schodiště buk.
 • Penny market ostrava leták.