Home

Magnetické vlastnosti látek prezentace

Magnetické vlastnosti látek FY_006_Vlastnosti látek a těles_Magnetické vlastnosti látek Autor: Mgr. Vít Hasník Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení se s učivem Magnetické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek 1 Obsah 1. Magnety a jejich vlastnosti 2 2. Působení magnetu na tělesa z různých látek 4 3. Magnetická indukce a magnetování 4 4. Magnetické pole a magnetické indukční čáry 5 5. Magnetické pole Země 7 23.8.2016 22:41:03 Powered by EduBase 1 3.10. Magnetické vlastnosti látek 1. Seznámit se s klasifikací látek podle charakteru interakce s magnetickým polem. 2. Nastudovat zdroje magnetického pole atomu, které souvisí s pohybem elektronu v elektronovém obalu atomu. 3. Vysv ětlit podstatu diamagnetismu, paramagnetismu a feromagnetismu. 4 Většina látek magnetické pole neovlivňují, nebo jen velmi málo. magnetické vlastnosti. Typ látky rLátka μ Relativní permeabilita Diamagnetická Voda 0,999 991 Měď 0,999 990 Paramagnetická Kyslík 1,000 001 86 Hliník 1,000 023 Feromagnetick

PPT - 7

Magnetické vlastnosti látek. Magnety - jsou tělesa , která přitahují jiná tělesa (např. železo, nikl, kobalt); dělí se: přírodní magnet - nerost magnetovec, přitahuje k sobě železo a drží ho u sebe; umělý magnet - vyroben z feritů (materiály z oceli a z materiálů obsahující Fe a Ni) Autor : Jiří Toman Jazyk : čeština Očekávaný výstup : žáci si zopakují formou testu učivo na téma MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Speciální potřeby : žádné Druh učebního materiálu : prezentace - test Cílová skupina : žák Stupeň a typ vzdělávání : základní vzdělávání 2. stupeň 1.období, věková skupina : 12. Magnetické vlastnosti látek učební text. cvičný test 6 výsledky. magnetické pole Zem

E-škola: 6

Tato prezentace slouží k výkladu učiva vlastnosti látek. Na začátku prezentace si žáci zopakují skupenství látek a příklady. Opakování probíhá společně s učitelem. V průběhu prezentace žáci odvozují vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů. Prezentace probíhá na interaktivní tabuli ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Štípa. Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 10231947

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001 Ondřej Caha 1. Vazba v pevné látce, elastické a tepelné vlastnosti materiálů 2. Elektrické vlastnosti materiálů 3. Optické vlastnosti materiálů 4. Magnetické vlastnosti materiálů 5. Supravodiče a grafe • Magnetické vlastnosti látek. Projevy magnetického pole •Známe pevné magnety -reagují na sebesilově Prezentace aplikace PowerPoint Author: Skopalova Jana Created Date: 11/6/2014 10:48:43 AM. Magnetismus je fyzikální jev projevující se primárně silovým působením na pohybující se nositele elektrického náboje (nabité částice).Důsledkem tohoto působení jsou např. silové působení na (i nenabitá) tělesa (nejsilnější u feromagnetických látek) či změny elektrických, optických a dalších materiálových a termodynamických charakteristik látek.

32. Magnetické vlastnosti látek, částice s nábojem v elektrickém a magnetickém poli DOLEŽAL JAN, 8.A Diamagnetické a paramagnetické atomy Diamagnetické Uspořádání elektronů v atomu je takové, že magnetická pole uvnitř atomu se navzájem ruší Paramagnetické Elementární magnetická pole v atomu se ruší jen částečně KILLAR, Marek. Fyzikální KUFR - magnetické vlastnosti látek. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 12. 08. 2010, [cit. 2020-12-02] Částicová stavba látek (s), (l), (g) Atomy a molekuly; Vlastnosti atomů a molekul; Elektrické vlastnosti látek. Elektrování při vzájemném dotyku; Elektrické pole; Model atomu; Elektrování těles. Vznik iontů; Magnetické vlastnosti látek. Magnety (dělení, využití, vlastnosti, magnetování) Magnety 1; Magnety 2; Magnetické.

MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK PRÍRODNÉ A UMELÉ MAGNETY V prírode sa vyskytuje nerast, ktorý obsahuje železo a priťahuje drobné oceľové predmety. Volá sa magnetovec. Je to prírodný magnet. Telesá s magnetickými vlastnosťami, ktoré vyrobil človek, sa nazývajú umelé magnety. Zhotovujú sa z ocele alebo zo zliatin, ktoré. F6_My_Elektrické vlastnosti látek.pptx (1,6 MB) 2.5. Magnetické vlastnosti látek: Magnet a jeho póly, magnetická síla, magnetické pole, magnetizace látky. Magnetické pole Země. To jsou hlavní body této výukové prezentace. F6_My_Magnetické vlastnosti látek.pptx (1,4 MB) Napiš datum, hlavni nadpis MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK, dále pokračuj podle. prezentace MAGNETISMUS.ppt (2.09 MB). Opiš snímek č. 3 (nekresli obrázky) a č.4 . 20.11. Magnetické pole uč. str. 52. Důkladně přečíst v učebnici. Do sešitu zápis: datum, opiš snímek č. 5 (nekresli obrázek) z prezentace MAGNETISMUS.ppt (2.09 MB Tento moment pak určuje magnetické vlastnosti materiálu a chování dané látky v magnetickém poli. Magnetické vlastnosti látky jsou charakterizovány relativní (poměrnou) permeabilitou µ r a magnetickou susceptibilitou χ (χ = µ r - 1). 7.2 Rozdělení látek dle magnetických momentů atom

Magnetické vlastnosti látek - FYZIK

Jejich konečná energie závisí na počtu průchodů mezerou. Úvod do magnetických vlastností látek I Magnetické vlastnosti látek jsou složitější než vlastnosti elektrické i v mikroskopickém měřítku. Tam existovaly vodiče, ve kterých bylo pole nulové a dielektrika, v nichž se vždy zeslabilo Elektrické vlastnosti látek. Hustota látky. Magnetické pole Země. Magnetické vlastnosti látek. Objem. Opakování polí Prezentace. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User

Video: DUMY.CZ Materiál Magnetické vlastnosti látek-tes

Magnetické vlastnosti látek - viz prezentace (a samozřejmě vše najdete i v učebnici :)) Magnet - úvod (6.21 MB) - jaké známe magnety: podle původu, podle tvaru - co jsou to feromagnetické látky a které látky mezi ně patří - na které látky nepůsobí magnet. Zde pro zájemce odkazy na pár slideshow a videí Elektrické vlastnosti látek prezentace Elektrické vlastnosti látek - ZŠ Lískovec, 6 . Transcript VLASTNOSTI LÁTEK. VLASTNOSTI LÁTEK Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renata Jeřábková Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na www.7zskolin.cz Spolufinancované z ESF, akce EU peníze školám 1.4 Operační program Vzdělávání. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Elektrony mohou vytvářet magnetické pole třemi způsoby: Volné: jako pohybující se náboje, tedy proud. Vázané: díky svému spinu a svému orbitálnímu pohybu (rotaci) kolem jádra. Poslední dva mechanismy, které se v látkách určitým způsobem skládají, jsou zodpovědné za magnetické. Studentovo minimum - GNB - Stacionární a nestacionární magnetické pole 13 34 Magnetické vlastnosti látek. Magnetické vlastnosti látek jsou závislé na uspořádání elektronů uvnitř atomu, dále pak na skupenství látky a teplotě látky. Rozdělení látek podle magnetických vlastností: a) Diamagnetick

Janyška Lubomír Rozdělení materiálů podle magnetických vlastností: Magnetické vlastnosti látek posuzujeme podle jejich chování v magnetickém poli. diamagnetické (μr<1) nemagnetické Magnetický materiál se vyznačuje zvláštními magnetickými vlastnostmi, které závisejí na chemickém složení, na krystalické mřížce a. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Magnetické vlastnosti látek - FYZIK Daná prezentace se zabývá nestacionárním magnetickým polem. Vysvětluje jeho vznik, rozvádí na jeho základě elektromagnetickou indukci, magnetický V prezentaci je dále zmíněna vlastní indukce, přechodný děj a energie magnetického pole cívky

Magnetické vlastnosti látek :: Fyzika materiály 5

DUMY.CZ Materiál Vlastnosti látek

magnetické vlastnosti; změny při zahřívání; Vzhled. Jako vzhled látky označujeme nejčastěji její tvar. Zda je látka prášková, krystalická, šupinkovitá nebo třeba ve formě hoblin. Jedna a tatáž látka může mít různé vlastnosti v závislosti na vzhledu Magnetické vlastnosti látek Každá látka má magnetické vlastnosti, ale projevy se mohou výrazně lišit. Jak se magnetismus každé látky projevuje lze zjistit tak, že látku vložíme do zevního magnetického pole (například lze pozorovat vychylování střelky kompasu, pokud ho přiblížíme k protékajícímu el. proudu) Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek Pevné látky nemění snadno svůj tvar, mohou být křehké, pružné nebo tvárné. Mají různou tvrdost. Kapaliny jsou tekuté. Snadno mění svůj tvar. V klidu je hladina kapaliny v nádobě vodorovná. Kapaliny nelze znatelně stlačit. Plyny jsou tekuté, snadno stlačitelné a. Magnetické vlastnosti látek. Dobrý den, posílám vám prezentaci a na magnetické vlastnosti látek. Pozorně si ji přečtěte a prostudujte. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, klidně mi napište a vše společně vyřešíme. Nezapomeňte si udělat také zápis, který je součástí prezentace. Přeji pevné nervy a klidné. Magnetické vlastnosti látek. 1. Jak se nazývá přírodní nerost vykazující magnetické vlastnosti? ferit magnetovec magnet magnetka. 2. Jaký prvek nepatří mezi tzv. feromagnetické látky, tj. nereaguje na magnetické pole? železo hliník nikl kobalt . 3. Jak se nazývá část magnetu vykazující slabé silové působení?.

Magnetické pole je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud).Magnetické pole lze tedy pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem volný elektrický proud, ale také kolem tzv. permanentních magnetů, kde jsou zdrojem pole vázané elektrické proudy.Magnetické pole může být také vyvoláno změnami elektrického pole Magnetické vlastnosti látek Prezentace je určena k opakování a procvičování tematického celku Magnetické vlastnosti látek. Je možné ji použít i jako podklad pro testování a zkoušení Franklin Gothic Book Arial Franklin Gothic Medium Wingdings 2 Calibri Cesta 1_Cesta 2_Cesta 3_Cesta 4_Cesta 5_Cesta 6_Cesta 7_Cesta 8_Cesta ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Prezentace aplikace PowerPoint MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint. magnetické vlastnosti látek - prezentace z hodiny. stacionární magnetické pole - prezentace částečně použitá v hodinách. teorie - vedení elektrického proudu v plynech. teorie - vedení elektrického proudu v kapalinách. cvičení - elektrický proud v kapalinách - prezentace s řešenými příklady. Příklady k procvičování Magnetické vlastnosti látek - prezentace - ZŠ Slušovice: Měření hmotnosti - prezentace - RVP + Měření hustoty kapalin - Plování těles - prezentace: Měření objemu pevného tělesa - prezentace - DUMy - Stolzová.

Fyzika - 6. ročník - zsstipa.c

Magnetismus - Wikipedi

Fyzikální KUFR - magnetické vlastnosti látek - Digitální

 1. Magnetické vlastnosti látek - feromagnetické látky, příklady materiálů, využití v praxi Zásady prezentace - jak vhodně vytvořit prezentace, reference, základy přednesu a komunikace Zásady zdravého užívání technologií - ergonomie při prác
 2. Calibri Arial Motiv systému Office 14. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Částice s nábojem v mag. poli Magnetické vlastnosti látek
 3. Magnetické pole = okolí magnetu, kde působí magnetická síla - zobrazené pomocí magnetických indukčních čar - směr: mimo magnet - od severu (N) k jihu (S) uvnitř magnetu - od jihu (S) k severu (N) - magnetizace látky - z feromagnetických látek se v magnetickém poli stávají magnet

Magnetická indukce. Homogenní magnetické pole je pole, které je možné modelovat pomocí dvou nesouhlasných rozlehlých pólů magnetu v malé vzdálenosti od sebe.Vektory magnetické indukce (a tedy i magnetické indukční čáry) jsou navzájem rovnoběžné.. Jedná se opět pouze o idealizaci - skutečná magnetická pole jsou nehomogenní. . Nehomogenity vznikají zejména na. Magnetické pole vyvolané proudem, Biotův-Savartův zákon, magnetické Magnetické vlastnosti látek. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny. Postupná vlna, polarizace. Energie. Vznik a šíření. Výuka fyziky Prezentace aplikace PowerPoin Magnetické vlastnosti látek. 6.B - pracovní list s opakovanáním učiva před písemným testem. 6.B - termín - 27. 2. 2014. Stáhnout. 01-11-15-magnety-magnetizace-opakovani.pdf 168.96 KiB. Magnety a magnetizace látky - opakování. Abychom byli úplní, je důležité ještě dovysvětlit, co jsou Heuslerovy slitiny, protože ty jsou s pojmem magnetické tvarové paměti významně spojeny. Jejich zajímavost spočívá především v tom, že ačkoliv dle původní definice neobsahují jedinou feromagnetickou látku, jako celek vykazují feromagnetické vlastnosti

Prezentace z lekcí . Matematika, fyzikální jednotky Struktura a vlastnosti plynných látek - základní poznatky a rovnice Struktura a vlastnosti plynných látek - izo děje, adiabatický děj Magnetismus - Stacionární magnetické pole Magnetismus - Nestacionární magnetické pole Střídavý proud Elektronika Optika. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Elektřina a magnetismus. Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus » . aktualizováno: 12. 2. 2020 12:03. Seznam kapitol / hodi Nestacionární magnetické pole - úlohy úloha Vodivé kolejnice (Sbírka řešených úloh z fyziky) Rozšiřující učivo pro zájemce - Elektromagnetická indukce (studijní materiál knihovničky FO) - v pdf (kapitoly 1 a 2 Magnetické vlastnosti látek - atomární původ magnetizmu, teplotní závislost magnetických vlastností látek 3. Magnetické materiály 4. Magnetismus nanostruktur - magnetická anizotropie, Stoner-Wohlfarthův model 5. Výměnné interakce, energie magnetické dipolové anizotropie, magneto-krystalická 6

Fyzika 6. ročník - prezentace Výuka chemie, fyziky a ..

F7 - Síla - skolasnadhledem - vlastnosti, převody, znázornění, skládání - cvičení s vyhodnocením. F7 - NPZ - test s vyhodnocením. F7 - NPZ, páka, kladka - test. F7 - Magnetické vlastnosti látek - test. F7 - Magnetické vlastnosti látek - test2 . 8.ročník. F8 - Tlak, třecí síla - test10 s vyhodnocením. F8 - Optika - test2 Magnetické pole Země Magnetické pole Země.ppt (4904) Indukční čáry magnetického pole Indukční čáry magnetického pole.ppt (4894) Magnetizace látky Magnetizace látky.ppt (3848) Magnetické pole Magnetické pole.ppt (4712) Póly magnetu Póly magnetu. Magnetické pole.ppt (3443) Magnety přírodní, umělé Magnetické vlastnosti. vlastnosti materi álůůůůa magnetick é jevy v nanosv ěěětěěěě Nanosystémy - Workshop 14.04.2010 - Magnetické vlastnost i materiálůůů Ji řřřří Tu čččček Katedra experiment áln í fyziky PřřřřF UP Olomouc Centrum výzkumu nanomateri álůůůůPřřřF UP Olomouc E-mail: jiri .tucek @upol .c

V okolí magnetu je magnetické pole, které se projevuje silovým působením na magnetku. Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA . Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA . Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-S Magnetické vlastnosti látek (Teplota Curieova bodu) T. 25. Měrný náboj elektronu (magnetron) T. 27. Hallův jev. T. 41. Absorpce světla. T. 52 . Magnetické pole přímých vodičů. 53 . Magnetické pole cívek . T . Pravděpodobné pokračování. Bude včas upřesněno na Webovém rozcestníku FP Magnetické vlastnosti látek; more_vert. Prezentace s praktickými úkoly v hodině (bude asi až v 2017/2018) Magnetické účinky elektrického proudu. Začínáme s elektromagnetismem aneb první video k magnetickým účinkům elektrického proudu - elektromagnetismu

2. Látka a tělěso :: EDU we

chemických a fyzikálních vlastností látek uvnitř Země Přechod zemské kůry a svrchního pláště Nachází se v rozmezí hloubek 20-90 kilometrů pod kontinenty a 10- 20 kilometrů pod oceány V ČR se pohybuje vrstva mezi 30. a 40. kilometrem pod zemským povrche Látky v těchto řadách mají podobné vlastnosti. Fyzikální vlastnosti - alkany C 1 až C 4 jsou plyny, C 5 až C 16 jsou kapaliny, C 16 a vyšší jsou pevné látky - alkany jsou nerozpustné ve vodě, bezbarvé, rozpouštějí se v organických rozpouštědlech, samy rozpouštějí některé organické látky (tuky, oleje Struktura a vlastnosti pevných látek by Tomáš Mikulenka on Prez . Struktura a vlastnosti pevných látek Polityka prywatności. Nota prawna. Struktura paliw, średnie zużycie, efektywność energetyczna Fyzikální vlastnosti všech látek závisí na jejich struktuře, jinak se chovají pevné látky, jinak kapaliny a jinak plyny Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Fyzika - Základní škola a mateřská škola Březník

Magnetické vlastnosti materiálů Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích: 2019. JEMS Conference 2019 26. - 30. P. Jandačka, J. Luňáček, Zařízení pro měření měrného povrchu partikulárních látek kapilární elevací, český národní patent č. 306375, udělen 2016. Kontakty Látek, ze kterých by dal vyrobit magnet není mnoho - běžně dostupné magnety jsou vyrobeny ze speciálních slitin železa, niklu a oxidů železa metodou nazývanou prášková metalurgie. Vložením předmětu do magnetického pole si daná věc udrží některé magnetické vlastnosti i po vyjmutí z magnetického pole. Ukázalo. Magnetické vlastnosti látek; Fyzikální veličiny a jejich měření : 7. ročník. Pohyb tělesa ; Síly a jejich vlastnosti Kapaliny; Plyny; Světelné jevy 8. ročník. Tepelné jevy; Zvukové jevy; Elektrický proud : 9. ročník Zápisy z hodin: PDF soubor zápisu z hodin e-learning 4. ZŠ Cheb PowerPoint - prezentace, výklad učiv

Magnetické materiály - Publi

F: 31 - Magnetické pole dvou rovnoběžných vodičů s proudem - PL zadání; F: 32 - Magnetické pole přímého vodiče a cívky - PL zadání; F: 33 - Částice s nábojem v magnetickém poli - PL zadání; F: 34 - Magnetické vlastnosti látek - PL zadání; F: 35 - Magnety a elektromagnety v praxi; F: 36 - Magnetická pole ve Vesmír Neuspořádaný pohyb částic látky. Částicové složení látek a jejich vlastnosti. Vzájemnépůsobení těles. Síla, gravitační síla a gravitační pole. Model atomu, uspořádání prvků v PSP. Elektrování těles při vzájemném dotyku, elektrické pole. Magnetické vlastnosti látky Seznam dílů / kapitol / hodin. Fyzika SŠ » . aktualizováno: 20. 1: Mechanika. 1: Kinematik

Feromagnetismus - Wikipedi

 1. Magnetické vlastnosti materálů Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích: 2018. 9th JEMS Conference 2018 3.-7. 9. 2018, P. Jandačka, J. Luňáček, Zařízení pro měření měrného povrchu partikulárních látek kapilární elevací, český národní patent č. 306375, udělen 2016. Kontakty: Vedoucí výzkumné.
 2. Jiné vlastnosti látek - magnetismus Anotace: Prezentace obsahuje základní informace magnetických vlastnostech některých látek. Historie vzniku pojmu magnetismus, magnetick ém poli a jeho působení
 3. magnetické vlastnosti látek - magnety umělé a přírodní - póly magnetu - magnetické pole, magnetická síla - magnetizace látky OSV Rozvoj schopností poznávání (pozorování těles a látek různých skupenství, poznávání elektrických a látek) Z - orientace na mapě, práce s kompasem a buzolo
 4. Vlastnosti: pevný, stříbrolesklý kov, magnetické vlastnosti a podléhá korozi. Využití: surové železo se zpracovává na litinu a ocel, které se liší obsahem uhlíku. Výroba litiny topná tělesa, kotle. Výroba oceli nosné konstrukce, lešení, koleje,
 5. Magnetické pole, magnetka, magnety, magnetické pole vodičů s proudem, magnetické indukční čáry. Magnetická síla, magnetická indukce, permeabilita. Zvonek; Relé; Reproduktor; Jistící automat; Přístroj s otočnou cívkou. Částice s nábojem v magnetickém poli. Magnetické vlastnosti látek. Magnetický zápis; 2.2.
PPT - Látky, jejich třídění a vlastnosti PaedDr

Fyzika ZSBROK - Základní škola Bruntál, Okružní 38, p

 1. Na konkrétních případech popíše vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek Prezentace je určena k výkladu tématu Magnetické vlastnosti látek. Prezentace je doplněna obrázky k tématu. Druh učebního materiálu. DUM. Očekávané výstupy
 2. Magnetické vlastnosti látek Historie magnetů: Slovo magnet pochází z řeckého magnētēs lithos, což znamená magnésiový kámen. Magnesia byla oblast v Antickém Řecku , dnešní Manisa v Turecku, kde byly objeveny zásoby magnetitu už v antice
 3. Magnetické vlastnosti látek; Magnetické pole magnetu; Magnetické pole vodiče; Magnetické pole cívky; Magnetické veličiny; Tvary magnetických obvodů; Magnetizační křivka; Cívky. Řazení cívek; Pohyb vodiče v magnetickém poli; Vzájemné působení dvou vodičů protékaných proudy; Cívka v magnetickém poli; Dynamické.

Fyzika 6. ročník - aktuality Výuka chemie, fyziky a ..

Fyzikální DOMINO - magnetické vlastnosti látek. Hra s kartičkami zábavnou a nenásilnou formou procvičuje základní pojmy z tématu Magnetické vlastnosti látek (6. ročník). Mgr. Marek Killar, publikováno 31.8.2010 16:46, zhlédnuto 1938×, hodnocení Pøevody Pohyb tìles Gravitaèní síla Tìleso, skupenství a stavba látek Síla - Isaac Newton Elektrické vlastnosti látek vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Magnetické pole Zemì Elektrické a magnetické Název Atmosférický tlak Autor/ email Mgr. Jana Vašíèková / [email protected] Pøedmìt Fyzika Roèník 7. Vlastnosti Makromolekulárních látek - informace o výukovém materiál . Vlastnosti látek. Atomy a molekuly Atomy, molekuly.ppt (4056) Částice zblízka.exe (2802). Částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných Částicová stavba látek.exe (3143) Látky pevné, kapalné, plynné a jiné.exe (3607) Pracovní listy

Magnetické vlastnosti látek :: MEF - J

magnetické vlastnosti látek - magnety, magnetická pole, magnetizace. Fyzika, 7. ročník. Očekávané výstupy /školní kompetence. Učivo. Průřezová témata. Pohyb těles, síla. určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednic ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Digitální učebnice fyziky- J. Beňuška-hlavní stránka (zleva) - úvodní menu, výběr tématických celků, vpředna další celek (sloupec vpravo)Úvodní menu - informace o práci s programem o Úvodem o IKT ve vyučování o Proč výukové prezentace o Jaká má být výuková prezentace o Metodické pokyny k vyučovací hodině vedené spodporou.

Fyzikaonline

Prezentace - ZŠ Lískovec, 6

Přečíst kapitolu MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. učebnice str. 64-75 . ANGLICKÝ JAZYK, ZEMĚPIS, DĚJEPIS Výuka bude probíhat na platformě Office 365 (Microsoft Teams). Přihlašovací údaje máte v denících žáka. Úkoly budou klasifikovány. Odevzdávejte v MS Teams do zadání a dodržujte termíny! Děkuji. VOKZ. 23.10.2020 . 21. sada obsahuje PL a prezentace určené k procvičení pojmů a výpočtů různých fyzikálních veličin a vztahů mezi nimi. Fyzika_pracovní_listy_elektrické_vlastnosti_látek.docx .docx 149,86 kB 0× Fyzika_pracovní_listy_magnetické_vlastnosti_látek.docx .docx 110,92 kB 1×.

Fyzika - ZŠ Kunovice U Pálenic

Osnova - magnetické pole, základní veličiny, Hallův jev, Ampérova síla, magnetický dipólový moment - magnetické pole elektrického proudu, Biot-Savartův zákon, cívka, solenoid, toroid - elektromagnetická indukce, Maxwellovy rovnice - magnetické obvody, magnetické pole na rozhraní dvou látek, magnetické stínění, detekce rozptylových polí - defektoskopie - magnetické. KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 200

Elektrické vlastnosti látek prezentace

Látky, jejich třídění a vlastnosti. PaedDr. Ivana Töpferová. Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456. CZ.1.07/1.5.00/34.086 Magnetické vlastnosti látek: Elektron při svém pohybu okolo atomového jádra vytváří magnetické pole. Každý atom se tak chová jako elementární magnet. U většiny látek jsou tyto elementární magnety uspořádány náhodně; navenek se jejich magnetické vlastnosti neprojevují

Ochočená plechovka - Vím proč - Svět energie

Jiné vlastnosti látek. MAGNETICKÁ SÍLA. ANOTACE. Prezentace je vytvořena jako doplněk k učivu 9.. ročníku Fyziky. V rámci prezentace se žáci seznámí: S působením magnetické síly v přírodě. S využitím magnetické síly. S konkrétními případy využití magnetické síly Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynů 8. ročník Mechanická práce, výkon, účinnost Mechanická energie Teplo Přeměny skupenství Pístové spalovací motory Elektrické vlastnosti látek Elektrické obvody Elektrický odpor vodiče Zapojení spotřebičů v obvodě Meteorologie 9. roční Celý text ve formátu pdf. Prezentace k NMR semináři 2013. NMR spektroskopie Úvod. Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje informace o struktuře zkoumané látky Elektrické vlastnosti látek. Číslo DUM: III/2/FY/2/2/1. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy. Autor: Mgr. Petra . Kejkrtová. Anotace: Žák se seznámí s elektrováním těles při vzájemném dotyku. Naučí se, jak na sebe vzájemně zelektrovaná tělesa působí 2 Magnetodefektoskopie - osnova: • Magnetické vlastnosti látek • Magnetické pole (homogenní, nehomogenní, rozptylové) • Způsoby magnetizace • Způsoby detekce vady • Demagnetizace • Magnetodefektoskop s kombinovanou magnetizací (Inkar) • Ověřování citlivosti zkoušky metodou rozptylových polí • Metody vířivých proud Magnetické vlastnosti látek. Netradiční a zábavnou formou (tajenka, otáz­ky, obrázky) procvičujeme komplexní znalosti učiva Magnetické vlastnosti látek. Mgr. Marek Killar, publikováno 23.9.2010 9:20, zhlédnuto 3815×, hodnocení

 • Botanická zahrada wikipedie.
 • České dějiny kniha.
 • Bláznivý petříček děj.
 • Hudební nástroje brno.
 • Zpodstatnělé přídavné jméno.
 • Rychla barbecue omacka.
 • Funkční gramotnost.
 • Dermacol makeup cover jaký odstín.
 • Kola author 2016.
 • Hudson river.
 • Označení nafty bez biosložky.
 • Šťastný smolař hrad.
 • Nehoda nikola barabášová.
 • Sion high school bakaláři.
 • Kost sedací latinsky.
 • Fotografie hvezdne oblohy.
 • Kost sedací latinsky.
 • Antigona bibliografické údaje.
 • Herbalife spolupráce.
 • Pink what about us akordy.
 • Metabo kgs 254 m.
 • Library basics part 3 eagle.
 • Pelety cena.
 • Sudoku ke stažení.
 • Výplň zubu.
 • Bílá barva na obličej brno.
 • Jídelníček vytrvalostního běžce.
 • Hyperechogenní okrsek.
 • Nejhezčí pláže kréta.
 • Jalovec golden carpet.
 • Mahjong online pravidla.
 • Nordkapp weather.
 • Renocar ojeté vozy.
 • Zeolit travnik.
 • Medvěd hnědý nižší klasifikace.
 • Pink what about us akordy.
 • U dvou kocourů harrachov.
 • Excel viewer 2003.
 • Hroch vs nosorozec.
 • One world members.
 • Kotaro tokyo ghoul.