Home

Požadavky na osobnost učitele

zátěž učitele typologie požadavky metodika cíle Obsah: OBSAH ÚVOD -7-I. TEORETICKÁ ČÁST -8-1 PROFESE UČITELE -8-1.1 Osobnost -8-1.2 Učitel -9-1.3 Pedeutologie -9-1.4 Historické pojetí osobnosti učitele a vznik učitelské profese -10-1.5 Profese učitele ve vztahu k teorii profesí -11-1.6 Charakteristiky učitelské profese -16 standardy nevedly k uniformnímu typu učitele, nebyly restriktivní, příliš předpisové, je třeba akcentovat standard učitelské kvalifikace se zaměřením na osobnost učitele (blíže viz in Kurelová, 2002). Souhlasíme s J. Průchou, že standardy doposud nemají podporu ze stran Z rozboru těchto úkolů a jejich interakcí vyplývají mnohostranné požadavky na učitele, na jeho činnost a osobnost. Na jedné straně povolání učitele souvisí s profesemi vědeckých pracovníků, předpokládá příslušné vědomosti , dovednosti v oboru, ale také schopnosti, zájmy i některé rysy osobnosti

Abstract: Práce se v teoretické části zabývá profesí učitele, jeho psychickou zátěží, vývojem profesní dráhy, typologií a požadavky na profesionální kvalifikaci, osobní vlastnosti a chování Učitel neboli pedagog je člověk, který jako profesionál vychovává a vzdělává, nejčastěji ve škole.Dobrý učitel by měl napomáhat zlepšování prostředí, ve kterém se odehrává výchovný a vzdělávací proces, předávat své znalosti, motivovat žáky k získávání znalostí z dalších zdrojů, ale také rozvíjet jejich morální hodnoty V posledních letech se stále častěji hovoří o kompetencích učitele, vytvářejí se složité kompetenční modely a vrství se požadavky na to, co vše má ve své práci zvládat. Nakonec se ale ukazuje, že učitelova profesionalita se láme na tom, zda má či nemá určité osobnostní kompetence, které dodávají jeho práci. OSOBNOST UČITELE JAKO JEDEN ZE SUBJEKTŮ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Seminární práce KPG/RPEPS Pavel Švejda TYPOLOGIE UČITELE učitelství = činnost řídícího pracovníka styly vedení žáků: 1.) autoritativní 2.) liberální 3.) demokratický 1.) autoritativní styl vlastnosti: nedůvěra v žáka, jeho kontrolování poskytuje málo samostatnosti a iniciativy málo.

požadavky na osobnost učitele najdeme u Jo-hanna Ignaz Felbigere v Knizea methodni z roku 1777 V. jejím druhé dílm (ve e třet í hlavní částce) uvažova l O vlastnostech učite-le školního. V úvodu zdůraznil, že školní mis-trové musej znáí povinnostt svéhi stavo u a musejí být také nakloněni к jejich plnění.. 1. objektivní a subjektivní v působení učitele 2. přístupy k osobnosti učitele 3. profesiografii učitelské profese, kategorie učitelského chování 4. neuro-psychické zatížení v činnostech učitele, učitelská selhání 5. požadavky na tělesnou zdatnost a výkonnost učitele tělesné výchovy 6 - existuje i jiné pojetí požadavků na osobnost učitele - fyzická odolnost, zdraví, psychická vybavenost - zdraví životní styl, pohyblivost, obratnost - požadavky na všeobecné vzd. ě. lání - kulturní, politický, vědecký a filozofický rozhled; komunikativní dovednosti, jazyková kultura, znalost světového jazyka. 2.1. Požadavky na výkon učitelské profese Úspěšnost výchovného poradce jako učitele závisí na jeho komplexní způsobilosti k výkonu dané profese. Nesmíme opomenout, že v prvé řadě je výchovný poradce učitelem, edukátorem, neboť funkci výchovného poradce nevykonává na plný úvazek existuje i jiné pojetí požadavků na osobnost učitele; fyzická odolnost, zdraví, psychická vybavenost. požadavky na osobnostní rysy a vlastnosti pedagoga . pedagogický optimismus, takt, klid, nadhled, trpělivost, spravedlnost, smysl pro humor, hodnotová orientace, kreativita, schopnost reagovat na měnící se podmínky.

Jak uvádí Anderson (Wolf, Dietz, 1998), portfolio učitele je strukturovaná kolekce práce učitele a žáka tvořená přes různá časová období, sestavená přes reflexi a obohacená spoluprací, která má jako konečný cíl rozvíjet učení se jak žáka tak učitele.. Své vlastní portfolio si sestavuje učitel sám, přičemž sbírá produkty vlastní práce, mezi které. osobnost učitele hudební výchovy hodnocení a učivo v hudební výchově reagovat na nové požadavky doby, jež vyplývají z technického pokroku i multikulturního propojení a obohacení naší společnosti.-hybí-li vážnost, říkáme prostě, že chybí autorita Klade vysoké požadavky na osobnost učitele, který je pod trvalou kontrolou veřejnosti. Výsledky výzkumu opakovaně potvrzují zvýšenou psychickou pracovní zátěž u této profese, na níž se zvýšenou měrou podílí tyto okolnosti a rizikové faktory práce Požadavky na osobnost učitele •Odborné a všeobecné vzdělání učitele - je úzce spojeno s jeho hodnotovou orientací a mělo by být zaměřeno nejen na odbornou stránku, ale zejména na jeho široký filozofický, kulturní, vědecký a politický rozhled. •Učitel odborných předmětů by měl být schopen přijíma

Osobnost učitele - Wikipedi

 1. Příprava na výuku, vytváření plánů výuky. Výběr nejúčinnějších metod výuky. Práce na přípravě různých úředních dokumentů: doporučení popisy, charakteristiky atd. Sledování chování studenta. Sebevzdělávání. Každý člen této profese musí být trénován po celý život. Požadavky na učitele
 2. Osobnost člověka objasnění základních pojmů a procesu celoživotního rozvoje osobnosti; Požadavky na osobnost učitele důležité osobnostní předpoklady pro profesi dnešního pedagoga; Sebepoznání - sebereflexe - sebepojetí - sebepřijetí objasnění rozdílů mezi pojmy v procesu sebepoznávání; Mé silné a slabší stránky - sebepoznání a sebepotvrzení prakticky.
 3. Na osobnosti učitele záleží 28.1.2019 Mgr. Těthalová Marie Informatorium 3-8 1 názor I když Eva Svobodová a Miluše Vítečková rozhodně nezpochybňují význam profesní přípravy a dalšího vzdělávání pedagogů, myslí si, že pro práci pedagoga je důležitá jeho osobnost
 4. Osobnost pedagoga včetně výchovného poradce 2.1. Požadavky na výkon učitelské profese. Úspěšnost výchovného poradce jako učitele závisí na jeho komplexní způsobilosti k výkonu dané profese. Nesmíme opomenout, že v prvé řadě je výchovný poradce učitelem, edukátorem, neboť funkci výchovného poradce nevykonává na.
 5. 30. Osobnost učitele Pedagog - je v celém výchovně vzdělávacím procesu činitelem, který nese společenskou odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost. Je jeho iniciátorem i organizátorem a současně hodnotí dosahované výsledky
 6. Tato diplomová práce je zaměřena na osobnost učitele a jeho vliv a výchovu a vzdělávání žáků. V teoretické části se zabývám osobností učitele, jeho profesi a nárokům, které jsou na něj kladeny, na profesní kompetence, klíčové dovednosti, základní výchovné styly působení, typologií a také na pracovní zátěž.

z přednášky Sikorové ZS 2012 + sem. Sklenářové.Faktory, které ovlivnily změny v postavení učitelů. Požadavky na osobnost učitele, profesní kompetence, autorita učitele (formální, neformální; charakteristiky učitele ovlivňující autoritu), fáze ve vývoji osobnosti učitele, typologie učitelů, vyučovací styly (Growův model (- viz tabulka), reprodukční. S notnou dávkou zjednodušení je možné naznačit některé konkrétní požadavky na osobnost inovativního učitele a tato představa se částečně promítá i do snah formulovat hlavní kompetence a dovednosti učitelů (Průcha, 2002; Spilková, 1997; Švec,1999 a jiní). Osobnost je však příliš složitý systém a jeho jedinečno Učitelovu osobnost je třeba chápat jako obecný model osobnosti člověka, vyznačující se především psychickou determinací. Osobnost učitele, která se bude podílet na rozvoji dítěte během jeho školní docházky, a která má položit základy jeho perspektivního celoživotního vzdělávání by měl být učitel odborník

na žáky nízké požadavky nebo pomlouvá-li před žáky jiné učitele, kteří nejsou oblíbeni. 1 Základní legislativní normou vymezující práva a povinnosti učitelů je Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogickýc činností učitele(prof. Rýdl) - 3 funkce: 1. Seberozvoj učitele, aby věděl, jak má vypadat. 2. Možnost podle nich finančně hodnotit - kariérní řád. 3. Požadavky na fakulty připravující učitele, změny podoby přípravy učitelů. • Učitelovu kvalitu determinují: stupeň kvalifikace

1) pojem osobnost a její podstata . termínem osobnost zpravidla označujeme člověka se všemi jeho psychickými, biologickými a sociálními znaky (proto také říkáme, že člověk je biopsychosociální jednotka - jednotlivé složky se od sebe nedají oddělit Zároveň se požadavky na učitele základních škol poněkud liší od ostatních učitelů. Také by učitel neměl vyjímat žádného ze svých studentů, každý musí vidět a respektovat osobnost. Učitel musí udržovat disciplínu ve třídě a podporovat zodpovědnost u svých studentů. Učitel je pro děti správným učitelem Požadavky na osobnost učitele: učitel má být autentický (tj. mě by si uvědomovat, co prožívá, nevyhýbat se pocitům negativním, připustit si je. Z tohoto prožívání (a z jeho reflexe) by mělo pramenit i jeho chování k žákům a eventuální rozpory by si měl aspoň dostatečně uvědomovat Osobnost učitele The teacher´s personality. Anotácia: Práce se v teoretické části zabývá profesí učitele, jeho psychickou zátěží, vývojem profesní dráhy, typologií a požadavky na profesionální kvalifikaci, osobní vlastnosti a chování. V praktické části se potom pokouší poskytnout komplexní přehled představ. Vyučování orientované na učitele/na žáka Rozlišení podle míry aktivity učitele/žáka a posun od tradičního důrazu na aktivitu učitele k aktivitě žáka: 26.11.2014 Pavla Zieleniecová, MFF UK 7 Aktivní je především učitel, žáci spíše pasivně přijímají: Přednáška, výklad učitele, vysvětlování, demonstrac

Osobnost učitele stojí již dlouhou dobu v centru zájmu odborníků. Tento zájem je zcela opodstatněný. Vždyť učitel je osobou, která má výrazný vliv nejen na utváření vědomostí a dovedností, ale také na utváření žádoucích návyků, formování postojů, názorů a často i životní filozofie OSOBNOST UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 3.5 ODBORNÉ A SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA U ČITELE materiál pro činnosti na díln ě, dohlíží na vybavení dílny, organizuje a řídí činnosti p ři odborném výcviku, zodpovídá za zdraví a životy svých žák ů,. Pohled žáka staršího školního věku na osobnost učitele Titile (in english): The View of Older School Age Student to Teacher´s Personality osobnost učitele, požadavky, negativní vztah, pozitivní vztah, interpersonální komunikace, vlastnosti osobnosti učitele, motivační činnost, autodiagnostik Pohled žáka staršího školního věku na osobnost učitele Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora

Osobnost učitele jako jeden ze subjektů výchovně

Kategorie: Pedagogika Typ práce: Maturitní otázky Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku na téma osobnost pedagoga.Rozebírá jaké jsou požadavky na učitele, autorita učitele i spolupráce pedagoga s dalšími činiteli jak s učiteli tak i s rodiči 26.3.4 Základní škola a její požadavky na žáka 26.4 Vybrané otázky z oblasti speciálněpedagogické práce 26.4.1 Děti a mládež se speciálními výchovně -vzdělávacími potřebami 26.4.2 Výchovně-vzdělávací péče o děti a mládež s postižením 26.4.3 Mimořádně nadaní a talentovaní žáci - výzva pro učitele Na několika příkladech (ukazatelích kvality) lze ukázat, jak tuto kvalitu změřit. Model nebyl vytvořen s cílem podat normativní požadavky na profesní vybavenost učitelů mateřských škol, ale sloužil primárně pro komparaci s výsledky výzkumného šetření v oblasti sebehodnocení a hodnocení učitelů mateřských škol

Podstata práce učitele - výchova, úsilí pochopit žáky. Typický je rodičovský vztah, pochopení, důvěra. Dbá na disciplínu a pořádek ve výuce. Má smysl pro práci zejména s postiženými dětmi. 4. Obecně psychologicky orientovaný paidotrop. Utvářet osobnost žáků. Cíle obecnějšího rázu - tvorba pojmů. Osobnost; Zvláštní certifikace / dovednosti; Pokračující vzdělávání; Učitelé raného vývoje dítěte hrají důležitou roli při vytváření základů pro vzdělávací budoucnost dítěte. Požadavky na tyto učitele se v průběhu let měnily v souladu s měnícími se potřebami a styly učení dětí

Kdo je asistent pedagoga. Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a vykonává přímou pedagogickou činnost. Vychází ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 2 odst Přitom existují programy, které změny ve výuce podporují. Třeba vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol Pomáháme školám k úspěchu, jehož vznik iniciovala v roce 2010 nadace The Kellner Family Foundation a od té doby ho finančně podporuje.Projekt zaštiťuje ministerstvo školství a má pomoci školám, aby se zaměřily na úspěch. požadavky na učitele: vzdělává a vychovává (zaměřený na vzdělávání logotrop, na žáka pedotrop) učitelova ochota vést výuku demokraticky, komunikovat, naslouchat, mít s žáky korektní otevřený vztah je žáky upřednostňována a hodnocena výše nežli odbornost a didaktické kompetenc Osobnost učitele, problémy s autoritou, co nás na fakultách neučili. Termín Místo Cena ; Všechny termíny jsou ukončeny: Popis kurzu Seminář je zaměřen především na pedagogické pracovníky základních a středních škol. Dotýká se problému autority učitele v současné společnosti. Nové požadavky na práci učitele. povolání, ale taky požadavky na jeho osobnost. V sou časné dob ě neustále probíhají diskuze zabývající se výchovn ě-vzd ělávací činností, jejichž d ůležitými faktory jsou práv ě u čitelé a požadavky na jejich osobnostní vlastnosti

Zobrazit minimální záznam. Pohled žáka staršího školního věku na osobnost učitele The View of Older School Age Student to Teacher's Personalit Pohled žáka staršího školního věku na osobnost učitele The View of Older School Age Student to Teacher's Personality. bachelor thesis (DEFENDED) View/ Open. Text práce (534.8Kb) Abstrakt (140.0Kb) Abstrakt (anglicky) (123.3Kb) Posudek vedoucího (194.1Kb) Posudek oponenta (229.4Kb Na formality příliš nedá, a důležité pro něj je, co děti opravdu zajímá a co opravdu umí, spíš než jak se daří dodržovat oficiální požadavky a osnovy. Mohlo by to vypadat, že mu ve třídě chybí disciplína, ale nakonec dokáže žáky skvěle namotivovat a obohatit výuku o různé zajímavosti 4. Obecné požadavky na učitele waldorfských škol Snad nejpřípadnějš budí e začí t pojednání o učitelích wal­ dorfských škol charakteristikou, jejíž autorkou je Kathie Dur-binová: Téměř všichni jso u dobře vzdělaní, s intelektuálními, humanitními sklony Mnoz. opustilí dobři e placená místa Osobnost učitele, její typologie a požadavky na osobnost učitele. Profesní kompetence učitele, jejich struktura. Modifikace funkcí učitele (třídní učitel, výchovný poradce, školní metodik prevence, vedoucí metodického orgánu, uvádějící učitel, asistent pedagoga). Pracovní zátěž a zdraví učitele

Osobnost učitele a vychovatele - Pedagogika - Maturitní otázk

dříve. Kladou se na n ěj nejenom profesionální, obecné a speciální požadavky, ale i požadavky na osobnost u čitele, na jeho charakterov ě-volní vlastnosti, dynamické vlastnosti, temperament atp. Ačkoliv je na trhu nep řeberné množství publikací v ěnujících se pedagogice, je Role učitele Učitel v roli průvodce organizuje hodinu, zadává žákům vhodné úlohy a řídí jejich diskuze. Při těchto diskusích se žáci setkávají s potřebou zvládat pravidla respektující komunikace a volit vhodnou strategii vzájemného jednání. Souvisí s tím i přijmutí nebo odmítnutí strategie spolužáka Požadavky na učitele Specifikum profesních aktivit učitele Vývoj profesní dráhy učitele Učitelé a jejich problémy Pracovní zátěž a zdraví učitelů Přirozené potřeby učitelů: Stres a jeho příčiny Co je stres? Čím je vyvoláván? V akutním stádiu - vzrušivost, špatná koncentrace, zrychlená myslí, pochyby osobě

Osobnost učitele / Diplomová práce / Zadani-seminarky

15. Role učitele v řízení pedagogického procesu (operativní a plánovitá činnost ve vyučování, pedagogické rozhodování, příprava na vyučování). Třídní učitel. 16. Práce učitele s pedagogickou dokumentací (učební plán, učební osnova). Učitel a jeho práce mimo vyučovací hodinu. Učitel a reforma školy. 17 16. Osobnost učitele střední odborné školy / vychovatele / pedagoga volného času (požadavky na osobnost učitele / vychovatele / pedagoga volného času, význam a postavení). 17. Školský systém v České republice. Základní školské dokumenty pro střední školství Psychologie osobnosti učitele. Požadavky na učitelovu osobnost. Typologické systémy osobnosti učitele (Caselmannova a typologie vzniklá na Slovensku). Sociální klima školy, třídy. Konflikty, náročné školní situace a jejich zvládání. Stres, doping. Duševní zdraví. Koncepce zdravé a normální osobnosti 8. Osobnost uitele a vychovatele. Požadavky kladené na osobnost uitele a vychovatele, spoleþenská úloha uitele a vychovatele, aktuální problémy pedagogické profese. Kázeň a autorita ve výchově. Možnosti reflexe a sebereflexe a problematika syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků budoucí vytváření učitelské identity v následujících oblastech: učitel a učitelství (jeho kompetence, požadavky na profesi učitele, osobnost učitele, tradice vzdělávání), asistent učitele a jeho role ve škole, škola a školství (úkoly, které řeší škol

Osobnost učitele praktického vyučování a jeho pedagogická příprava dávají na zajímavosti, fotografie Dagmar Drexlerové mají navíc i vtip. Na uebnici jsou kladen y specifické požadavky, které urují nejen obsahovou stránku knihy, ale i její celkovou strukturu, lenění textu, využití. PŘESTUP NA VŠ - ÚSPĚCH VS. NEÚSPĚCH studium na vysoké škole změní zcela rytmus studentova života a přinese do jeho života nové požadavky a odlišné nároky na styl práce Tlak na samostatnost, vnitřní motivaci, výkon a samostudium Velká změna nejen v přípravě na zkoušky a stylu výuky, ale zejména v práci s časem Osobnost učitele; Přístup učitele k žákům; Požadavky na psychologické metody; Afektivní činitele; Školní a pracovní prostředí; Formativní vlivy působící na osobnost; Pojem osobnost; Cíle makroekonomie 7 (39) 6 (19 Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe Povolání učitele a jeho hrozby RNDr. Iva Dostálová, Ph.D. Cíl Po prostudování studijní opory a absolvování seminářů získají účastníci vhled do problematiky pohybového systému člověka s důrazem na zdravotní aspekty a jeho dostatečnou péči

Osobnost pedagoga - Pedagogik

This thesis deals with opinions of trainee teachers on the quality of work of kindergarten teachers. The work focuses mainly on preschool teachers his education, personality and activities that are performed during his work. It also describes transformation of professio-nal standards and competence of the teacher in the past and today. The main aim of the practical part of the work is to. Pod vedením zkušeného pedagogického lídra se zaměříme na seznámení s nejdůležitějšími rolemi třídního učitele. PROGRAM. Osobnost třídního učitele - výzkumy, šetření, nové poznatky z praxe, současná praxe - požadavky škol, rodičů a žáků a student Je na ramenou, že celý vzdělávací systém spočívá, jak se bez pomoci utváří generaci. Jak jsem již zmínil, učitel hraje klíčovou roli v rozvoji společnosti. Někdo kdysi řekl, že pokud chcete studovat povahu občanů této země a pak potkat učitele a studovat jejich povahu Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaké vlastnosti by měl učitel odborného výcviku mít. Zaměřila jsem se na osobnost učitele, na jeho vlastnosti, které mohou ovlivnit výchovný proces a vývoj osobnosti žáka. V teoretické části jsou popsány kompetence a vlastnosti osobnosti učitele odborného výcviku

typy osobnosti učitelů a učitelek - ABZ

Osobnost učitele - Bc

Osobnost jsme probírali již v prním ročníku na gymnáziu v hodinách ZSV, samozřejmě ale jen okrajově. A tak bych se chtěla dostat trochu hlouběji hlavně v oblasti struktury osobnosti. Čerpat budu hlavně z knih Psychologie osobnosti (Milana Nakonečný), Poruchy osobnosti (Jána Praško a kol.) a Přehledu teorií osobností. POZADÍ ŠKOLNÍ NE/ÚSPĚŠNOSTI: ŠKOLA - RODINA - ŽÁK Škola charakteristiky školy osobnost učitele jako zdroj problémů problémy ve výuce dané učivem sociální charakteristiky učení Rodina odlišné sociální prostředí požadavky na dítě ze strany rodičů a očekávání úspěšnosti problémy v rodině jako zdroj. 10. Profese učitele a její současné pojetí. Kvalifikaþní požadavky na uþitele a jeho profesní vývoj, rizika spojená s uitelstvím. Profesní kompetence uþitele. Autorita uþitele. Aktuální problémy uþitelských sbor v ýeské republice. Organizace sdružující uitele. 11. Volný čas v životě dětí a dospělých výzva pro učitele i spolužáky - může obohatit, protože vyzývá k náročnější práci problém třídy - když s ním neumí pedagog pracovat ve prospěch jeho samého a skupiny předmět sváru - rodič má jiné představy a požadavky na vzdělávání svého dítěte než učitel, škola dar pro školu - napomáhá dobré. Pedagogika: Osobnost učitele. Formování učitelovy osobnosti. Profesionální kvalifikace učitele. Požadavky na osobní vlastnosti učitele. Typologie učitele. Společenské prostředí učitele. Aktuální problémy našich učitelských sborů. Význam učitele v dnešní společnosti

Učitel - Wikipedi

Zatímco některé rodiny jsou hrdí na nalezení ideální dárek, který vyhovuje osobnost učitele, jiní se rozhodnou pro domácí dary nebo pohoštění, zatímco jiní hledají dárky, které pomáhají učitelům ve výuce Požadavky na otázku Zvukové prostředky řeči OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE 1.1 Jaký by měl být učitel 1.2 Profesní schopnosti a dovednosti učitele z různých autorských pozic 1.3 Komunikativní dovednosti jako předmět zkoumání dovednostního modelu učitelovy profese 2. ZÁKLADNÍ POZNATKY O PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACI. Požadavky na učitele ze strany společnosti a rodičů stále rostou. Pravomocí a nástrojů, které mají pedagogové přitom spíše ubývá. Na semináři poznáte, jak je možné dosáhnout skutečně partnerské úrovně vztahu mezi učitelem a rodiči a jak ve spolupráci s rodiči vytvářet pokud možno co nejbezpečnější prostor. 2. Standard učitelskØ kvalifikace se zaměřením na osobnost učitele 7 2.1. Předpoklady a způsobilosti učitelskØ profese pro výchovu hodnotových orientací (tzv. výchova v užıím slova smyslu) 11 2.1.1. Zdravotní předpoklady a způsobilosti učitele 1

Na osobnosti učitele záleží Psychologie dne

OSOBNOST UČITELE - zcu

První souvisí s rolí předního učitele, již mohou ICT silně podpořit. Stačí často jen blog, účast na sociálních sítích a z lokální osobnosti může být globální nebo celorepubliková osobnost. Druhým tématem bude jistě vztah modelu Učitele 21 k metodikovi či koordinátorovi ICT a celému systému DVPP vůbec. To bude. Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe Význam hlasu a hlasového projevu pro učitele Hlas je pro učitele velmi důležitým nástrojem, protože hlasem je zprostředkován mluvní projev, kterým realizuje výuku. Hlas navíc zprostředkovává důležité informace Pedeutologie (též systematická teorie učitelské profese), z řeckých slov paideuó (vychovávám) a paideutos (vychovaný), je pedagogická disciplína jejímž hlavním předmětem zkoumání je učitel. Původně byla tato disciplína souhrnem normativních požadavků na práci učitele. V současnosti se pedeutologie spíše zaměřuje na teorii jednotlivých pedagogických profesí.

Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didaktiku 6. Odborná správnost, soulad s kurikulem. 6.1. Soulad s Ústavou a zákony ČR. Materiál uplatňuje rovný přístup ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného. - pauza ponechávaná na promyšlení odpovědí - učitele chtějí přidělený čas co nejefektivněji využít, po položení otázky často neponechají žákům potřebný čas k promyšlení, zformulování odpovědi a k samotné odpovědi; optimální délka po položené otázce by měla být od 3 až 5 sekund do 10 až 15 sekund (v. desetiletích, narůstají přímo úměrně i požadavky na pedagogického pracov-níka, učitele. Jedná se o nové či propracované metody výchovy a vzdělávání našich žáků, které jsou pro ně ty pravé a tzv. jim sedí na tělo. Moder-nizace vzdělávání předpokládá naučit žáky především těmto dovednostem

Které Charakteristiky Učitele Podporují Kázeň Žák

 1. 17) Psychologie osobnosti učitele - požadavky na osobnost učitele, osobnost učitele z pohledu žáků, typologie učitelských osobností, vývoj a utváření osobnosti učitele, kariéra učitele, učitelova (vnímaná) profesionální zdatnost. Profesní zátěž, psychohygiena a sociální opora učitele
 2. Osobnost učitele výchovy ke zdraví. Profesní a osobnostní předpoklady pro učitele VkZ. Specifické požadavky na učitele VkZ vzhledem k okruhům učiva. Implementace tematického celku Skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání. 14. Materiální didaktické prostředky ve výuce VkZ, učebnice Výchovy ke.
 3. Požadavky ředitelů základních škol na kompetence učitelů primárního vzdělávání Osobnost s přirozenou autoritou 7. 21. 90% Organizovat 6. 10. 80% Podstatné pro přijetí a tedy i předpokládaný úspěch v profesi učitele na prvním stupni jsou podle ředitelů osobnostní kompetence: zvýšená citlivost pro práci s.
 4. ář má praktický charakter. Účastníci se pomocí cvičení učí vnímat a kultivovat svou řeč tak, aby skutečně promlouvala a mohla druhé oslovit
 5. Požadavky na současné učitele vycházejí z interdisciplinárního pojetí pedagogiky (Průcha, 1997, s. 37); obsah studia na pedagogických fakultách tvoří vedle samotného aprobovaného oboru řada různých disciplín psychologických, sociologických, ekonomických
 6. Pojem osobnost v psychologii. Citový život člověka a způsoby jeho prožívání (temperament, typologie). Osobnost v náročných životních situacích. Základní změny osobnosti v průběhu ontogeneze. Pedagogika volného času: Obecné požadavky na zájmové vzdělávání. Osobnost účastníka zájmového vzdělávání

Ostravská univerzita Požadavky k přijímací zkoušce z pedagogiky a psychologie (pedagogicko-psychologický základ k Učitelství) Součástí přijímacího řízení programů zaměřených na učitelství (Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ) je přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie, která vychází z obsahu bakalářského studia programů zaměřených. Osobnost učitele odborného výcviku a jeho postavení jako činitele vyučovacího procesu. Kompetence a klíčové postavení učitele, motivace, vzor, příklad. Učitel odborného výcviku a praktického vyučování jako činitel vyučovacího procesu Osobnost učitele ve vyučování. Osobnost žáka ve vyučování. Pozorování klimatu třídy. Je nutné si uvědomit, že 1. třída ZŠ je pro žáky velkým mezníkem a klade na ně vysoké požadavky. Neméně náročná je však práce učitele elementaristy, který je pro svou práci předurčen..

Video: Ukázka studijního textu: Osobnost výchovného poradc

Úvod do pedagogiky Pedagogická fakult

 1. často opomíjeným faktorem úspěšnosti je tady osobnost učitele, jeho vnitřní postoj a přesvědčení. Pro realizaci změn je rozhodující, jak konstatuje Průcha, zda jsou učitelé na požadované změny odborně připraveni, zda jsou v daných podmínkách schopni je realizovat a především, zda vůbec učitelé pozitivn
 2. na nedostatky jeho výkonu. Elementární po-stupy slovního hodnocení stanovuje vyhláška č. 256/2012 Sb., o základním vzdělávání, ale pro účinnost slovního hodnocení je třeba vyso-kých náležitostí a nároků na učitele. Slovní hodnocení má v praxi jednak formativní, jednak sumativní charakter. Formativně nebol
 3. 2 Osobnost učitele Před tím, než se práce zaměří blíže na osobnost učitele, je nejprve nutné vymezit samotné pojmy. Osobnost −v psychologickém pojetí každý člověk s jedinečnou strukturou svých psychických vlastností a dispozic. (Průcha, 2008, s. 148
 4. Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd, uživatelská znalost na PC, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost, trestní bezúhonnost. Nabízíme: práci na plný úvazek od 1. 1. 2020, jednosměnný provoz, pracovní smlouvu na dobu určitou (zástup za MD a RD)

Portfolio učitele - RV

Skvělá lektorka, na které je znát, že učí s radostí a ne z povinnosti, aby měla na obživu. Dokáže reagovat na dotazy studentů, dokáže vše trpělivě vysvětlovat, dokáže trpělivě studenty dokola opravovat ikdyž dělají chyby ve stejné věci a to s klidem. Dokáže zaujmout, uvolnit atmosféru a udržet pozornost Nakonec se zabýváme požadavky, které jsou teoretiky na profesi učitele kladeny. V rámci této tematiky se ve zkratce zmíníme i o klí čových kompetencích a standardech kvality u čitelské profese. Poté zam ěříme pozornost na ty aspekty, které ovliv ňují žáky p ři vnímání u čitelovy osobnosti budoucích pedagogických pracovníků na UP. Učitelství jako profese. Doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr. Cíle: student, který zvládne věcnou a ideovou stránku této kapitoly bude schopen: definovat a pochopit profesi učitele jako vztahové povolání, vymezit specifika intelektuálních profesí zaměřených na klienta (žáka) Pro učitele i rodiče, kteří si uvědomují, jak důležitá je finanční výchova, ale nevědí, jak ji dětem předat, má Česká spořitelna volně k dispozici materiály ke stažení na webu Abeceda peněz. Zaměřují se na učitele, rodiče i seniory a jsou odstupňované podle věku ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vytvořily společně tzv. anticovid tým, který bude po konzultacích s odborníky předkládat vlastní návrhy postupu při epidemii. Představitelé stran to dnes uvedli v Poslanecké sněmovně. Zároveň vznesli požadavky na kroky, které by podle nich měla vláda splnit, pokud chce dál využívat ke zvládání epidemie covidu-19 nouzový stav

Učitelé a zdraví BOZPinfo

 1. Lze očekávat, že na školách nedojde k podstatným změnám v koncipování obsahové stránky školské matematiky. RVP však od učitele žádá, aby v rámci vlastního projektování učiva respektoval soudobé obecně pedagogické a didaktické kladené na moderní školu. Tyto požadavky vycházejí z nutnost
 2. ima stanovená pro druhý stupeň ZŠ, která by měla navazovat na
 3. 1.2 Osobnost učitele a její utváření 1.3 K typologii učitele 1.3.1 Vyučovací styl v kontextu typologie osobnosti 1.3.2 Empirické šetření v rámci typologie učitelů 1.3.3 Interakční styl učitele 1.4 Role učitele v kontextu změn a přípravy učitelů 1.4.1 Teoretická východiska přípravy učitelů 1.4.2 Požadavky na.
 4. Detailní informace o kurzu: vzdělávací cíl, charakteristika, požadavky na účastníky,... Hradec Králové 03.02.2021, 9:30-16:30 místo konání bude upřesněno na pozvánc

- požadavky na soukromý život - pokud možno uspořádaný rodinný život, pokud ne - nepřenášet problémy do práce - požadavky na veřejnou činnost - zapojení do společenského života Typologie vychovatele podle temperamentu: - sangvinik - charakterizuje rychlost, pohotovost, schopnost dělit pozornost, tolerantnost, životn Nabídka práce Učitelé na 2. stupni základních škol - Učitel/ka aprobace M / Inf, náplň práce, požadavky na volné pracovní místo

psychologie osobnosti učitele a učitelky - ABZ

 1. Co je učitel? Definice, popis profese, klady a zápor
 2. Sebepoznání pro učitele Profesní institut Jahodovk
 3. Na osobnosti učitele záleží - Rodina
 4. Ukázka studijního textu: Osobnost výchovného poradce
 5. Česká škola: Na osobnosti učitele zálež
 • Posuvy dveří.
 • Kalhotkové pleny anavy.
 • Jimmy fallon show tickets.
 • Oliver reed.
 • Receive sms online czech republic.
 • Cape coral florida.
 • Dětské povlečení 140x200 krteček.
 • Oko fyzika test.
 • Celulitida co to je.
 • Čez distribuce kladno.
 • Glock subcompact.
 • Plachetnice s motorem.
 • Cv to pdf.
 • Ron kovic.
 • Tuky ve stravě.
 • Minigun wikipedie.
 • Nejprodavanejsi obrazy.
 • Ples upírů muzikál online.
 • Modelingove souteze.
 • Turin.
 • Rick a morty epizody.
 • Lanyard překlad.
 • Rafaelo krém.
 • Iphone pro a proti.
 • Ideál ženské postavy.
 • Letiště žatec.
 • Odraz světla.
 • Prokluzuje spojka.
 • Zimní bunda nordic division.
 • Zubri obora.
 • Placky z červené řepy v troubě.
 • Hokejový turnaj 2019.
 • C tech vem 08 recenze.
 • Excel procentuální podíl.
 • Poušť taklamakan mapa.
 • Printscreen program.
 • Tři mušketýři 1953.
 • Email od neznameho odesilatele.
 • Blokace viber.
 • Tolstolobik bílý recepty.
 • Golem meyrink wiki.